ایلقار

ایلقار

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsticklike١٩:٢٧ - ١٣٩٩/٠٧/١٢چوب مانندگزارش
5 | 0
signaling uncertainty٢١:٢٠ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤علامت دادن بلاتکلیفی گزارش
32 | 1
eliciting agreement٢١:١٧ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤استنباط کردن موافقت گزارش
25 | 1
quick meal٢٠:٥٩ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤غذای آماده گزارش
48 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهedge٢١:٤٨ - ١٤٠١/٠٢/٣١
• There is fringe around the edge of her shawl.
اطراف لبه شال او حاشیه تزئینی دارد
5 | 1
edge٢١:٤١ - ١٤٠١/٠٢/٣١
• A cube has twelve edges.
مکعب دوازده راس ( گوشه ) دارد
5 | 0
complain٢٢:٥٩ - ١٤٠١/٠٢/٢٥
• She complained that the soup was cold.
او ایراد گرفت که سوپ سرد است
9 | 0
condition١٧:٠٥ - ١٣٩٩/٠٣/١١
• Being without pain is a condition that some of these patients can only dream of.
بی درد بودن حالتی است که بعضی از این مریضان میتوانند فقط آنرا رویا پردازی کنند
48 | 1
pretty١١:٢٤ - ١٣٩٩/٠٢/٣١
• I'm not the best player in the world, but I'm pretty good.
من بهترین بازیکن در دنیا نیستم اما تا حدی خوبم
16 | 1
compromise٢٠:٣١ - ١٣٩٩/٠٢/٢٩
• The two sides negotiated for several days before reaching a compromise.
این دو طرف قبل از رسیدن به یک توافق چندین روز مذاکره کردند
32 | 3
unfair٢٢:٥٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٨
• He used unfair means to help his son get into college.
او از اهداف غیرمنصفانه ای در کمک کردن به پسرش برای ورود به دانشگاه استفاده کرد
21 | 0