امتیاز‌های ایلقار

بازدید
٨
امتیاز کل
١,٣٣٦
کل مدال ها
١٤
طلا
٠
نقره
٥
برنز
٩
١٤٢
×
١٠
=
١,٤٢٠
٤٢
×
=
-٨٤
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١,٣٣٦

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١٤٢
×
١٠
=
١,٤٢٠
٤٢
×
=
-٨٤
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
١,٣٣٦

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠