ترجمه‌های حمید زارعی (١١)

بازدید
٢٨
تاریخ
٨ ماه پیش
متن
We can't make a decision until we know all the specifics about what happened.
دیدگاه
١

تا زمانی که همه جزئیات را درباره آنچه رخ داده بدانیم، نمی توانیم تصمیمی بگیریم

تاریخ
٦ ماه پیش
متن
Apparently some people have an inborn tendency to develop certain kinds of tumour.
دیدگاه
٢

ظاهرا برخی از افراد زمینه ارثی ابتلاء به انواع خاصی از تومور را دارند.

تاریخ
٥ ماه پیش
متن
I would rather live in a small town than in a big city.
دیدگاه
٢

زندگی در شهری کوچک را به زندگی در شهری بزرگ ترجیح می دهم.

تاریخ
١١ ماه پیش
متن
Victorian engineers combined practicality with beauty.
دیدگاه
٢

مهندسان دوره ویکتوریا کارایی را با زیبایی ترکیب کردند

تاریخ
٦ ماه پیش
متن
Base on these concepts, the fuzzy systems are interpretable.
دیدگاه
٢

بر اساس این مفاهیم، سیستم های فازی قابل تفسیر اند.

تاریخ
٨ ماه پیش
متن
Please do it, for David's sake.
دیدگاه
٣

لطفاً این کار را به خاطر دیوید انجام بده

تاریخ
١١ ماه پیش
متن
I have doubts about the practicality of their proposal.
دیدگاه
٣

درباره کارایی پیشنهاد آنها شک دارم

تاریخ
٧ ماه پیش
متن
She welcomed us with open arms.
دیدگاه
٤

با آغوشی باز از ما استقبال کرد

تاریخ
١ سال پیش
متن
We engaged a chef for the party.
دیدگاه
٧

سرآشپزی برای این مهمانی استخدام کردیم

تاریخ
١ سال پیش
متن
The guests engaged in small talk before dinner.
دیدگاه
٨

مهمان ها پیش از شام کمی مشغول گفتگو بودند.

تاریخ
١ سال پیش
متن
A lot of teenagers develop acne.
دیدگاه
٨

بسیاری از نوجوانان به آکنه مبتلا می شوند