پیشنهاد‌های محمد حمید نیک روان (١٢٠)

بازدید
١
تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

خودروبانی ( محل نگهبانی از خودرو ) جاخودرو ( جایی برای گذاشتن خودرو )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣

نگهداربان ، نگهدارگاه ( محل نگهداری خودرو، موتور و . . . ) نگهبانگاه ( محلی که در آن از خودرو و . . . نگهبانی می شود. )

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

چرخواره، چرخانه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

برخورد ، برخورد کردن ، به هم خوردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

برخورد ، به هم خوردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

در ریاضی: شمارنده

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٥

گروهان ، دسته، دستگان، گردانه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢١

اندازگان، اندازه پایه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

ریشگی، خُردانه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

بُن، ریشه، خُردیاب

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٢

در ریاضی:ریشه گیری، بن گیری، بُنش، خُردیاب

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٦

در ریاضز: آغازین

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

در ریاضی: پایانگاه، پایانه، پایان رس

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢١

در ریاضی: منها

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

درست

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤٠

مولفه ( بردار ) = شمارگان

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٤١

راستاها

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

چند بُعدی= چند راستایی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣١

بُعد= راستایی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٨

کانون راستایی، کیان راستایی، چله راستایی ( اشاره به چله کمان )

پیشنهاد
٢٢

چند راستایی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

راستایی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٨

ریاضی: میله

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

تک، تکی، تک گانه، تکوار

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

ریاضی : زوج، دوگان

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

مضرب ۳ = سگان ( سه گان ) یا نمایگان ۳

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٩

در ریاضی: نما، نمای، نمایگان. ( ۳ ضربدر ۵ یعنی عدد ۳ پنج بار به نمایش در آمده و جمع می کنیم. )

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

شکست ( به ) ، شکستن، خرد کردن،

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٥٥

در ریاضی: کاستن، کاهش، منها، کم کردن

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٦

در ریاضی برای چند ضلعی ها : بُرش کُنجانه، کنجانه، کنج برش قطر دایره: نیمساز گردی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢١

منشور چهار پهلو ( مکعب مربع = منشور همسان، منشور همسانه ) و ( مکعب مستطیل= منشور چهارگان طا منشور چهار پهلو )

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣١

کوهوار

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٦

همپرتو، قیفوار

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

لوله

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

در ریاضی: ابتدا، سر

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢١

برون کنج، کنج بیرونی، گوشه بیرونی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

درون کنج، کنج درونی، گوشه درونی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٢

میان کُنج، کنج میانه ، گوشه میانه، میان گوشه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

بیرون، برون

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٣٠

درون، توی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

کمانه، کمانی ، رودانه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

در ریاضی : تیز کمان

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

در ریاضی: کمانگون، قاچ تیز .

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٦

قاچ ( قطاع دایره= قاچ گردی )

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٣

برخورد با لبه

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

در ریاضی: برش، بزرگ. در دایره، وتر = بُرش ( وتر دایره= برش گردی ) در مثلث، وتر =لبه بزرگ ، کنار بزرگ، ( وتر مثلث= لبه بزرگ مثلث )

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢١

برش گردی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
٢٩

در ریاضی: نیمساز ( گردی )

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٩

پرتو گردی

تاریخ
٥ سال پیش
پیشنهاد
١٧

نیمساز گردی