محمد حمید نیک روان

 محمد حمید نیک روان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهگاراژ٠٨:٣٦ - ١٣٩٨/٠٤/١٥خودروبانی ( محل نگهبانی از خودرو ) جاخودرو ( جایی برای گذاشتن خودرو )گزارش
14 | 1
گاراژ٠٨:٣١ - ١٣٩٨/٠٤/١٥نگهداربان ، نگهدارگاه ( محل نگهداری خودرو، موتور و . . . ) نگهبانگاه ( محلی که در آن از خودرو و . . . نگهبانی می شود. )گزارش
9 | 1
turbine٠٩:٤٦ - ١٣٩٨/٠١/٠٥چرخواره، چرخانهگزارش
46 | 1
تقاطع٠٠:٠٢ - ١٣٩٨/٠١/٠٥برخورد ، به هم خوردنگزارش
39 | 1
متقاطع٠٠:٠٢ - ١٣٩٨/٠١/٠٥برخورد ، برخورد کردن ، به هم خوردنگزارش
62 | 1
عامل١٤:١٠ - ١٣٩٧/١٢/٠٨در ریاضی: شمارندهگزارش
57 | 4
منفی١٢:٤٢ - ١٣٩٧/١٢/٠٨در ریاضی: منهاگزارش
53 | 1
مجموعه١٢:٥٥ - ١٣٩٧/١٢/٠٨گروهان ، دسته، دستگان، گردانهگزارش
78 | 2
چند بعدی١٢:٣٩ - ١٣٩٧/١٢/٠٨چند بُعدی= چند راستاییگزارش
55 | 1
قدر مطلق١٢:٥٢ - ١٣٩٧/١٢/٠٨اندازگان، اندازه پایهگزارش
44 | 1
فرجه رادیکال١٢:٥١ - ١٣٩٧/١٢/٠٨ریشگی، خُردانهگزارش
41 | 1
جذر١٢:٤٩ - ١٣٩٧/١٢/٠٨بُن، ریشه، خُردیابگزارش
46 | 1
رادیکال١٢:٤٨ - ١٣٩٧/١٢/٠٨در ریاضی:ریشه گیری، بن گیری، بُنش، خُردیابگزارش
69 | 1
مبدا١٢:٤٦ - ١٣٩٧/١٢/٠٨در ریاضز: آغازینگزارش
53 | 1
مقصد١٢:٤٥ - ١٣٩٧/١٢/٠٨در ریاضی: پایانگاه، پایانه، پایان رسگزارش
69 | 3
مثبت١٢:٤٢ - ١٣٩٧/١٢/٠٨درستگزارش
51 | 1
مولفه١٢:٤١ - ١٣٩٧/١٢/٠٨مولفه ( بردار ) = شمارگانگزارش
85 | 2
ابعاد١٢:٤٠ - ١٣٩٧/١٢/٠٨راستاهاگزارش
78 | 2
بعد١٢:٣٩ - ١٣٩٧/١٢/٠٨بُعد= راستاییگزارش
71 | 1
مبدا مختصات١٢:٣٨ - ١٣٩٧/١٢/٠٨کانون راستایی، کیان راستایی، چله راستایی ( اشاره به چله کمان )گزارش
39 | 1
محور های مختصات١٢:٣٦ - ١٣٩٧/١٢/٠٨چند راستاییگزارش
39 | 1
محور مختصات١٢:٣٥ - ١٣٩٧/١٢/٠٨راستاییگزارش
39 | 1
محور٠٩:١٨ - ١٣٩٧/١٢/٠٨ریاضی: میلهگزارش
57 | 1
فرد٠٩:١٦ - ١٣٩٧/١٢/٠٨تک، تکی، تک گانه، تکوارگزارش
41 | 1
جفت٠٩:١٤ - ١٣٩٧/١٢/٠٨ریاضی : زوج، دوگانگزارش
51 | 1
مضرب٠٧:٤٩ - ١٣٩٧/١٢/٠٨مضرب ۳ = سگان ( سه گان ) یا نمایگان ۳گزارش
53 | 2
ضرب٠٧:٤٦ - ١٣٩٧/١٢/٠٨در ریاضی: نما، نمای، نمایگان. ( ۳ ضربدر ۵ یعنی عدد ۳ پنج بار به نمایش در آمده و جمع می کنیم. )گزارش
41 | 2
تقسیم٠٧:٤١ - ١٣٩٧/١٢/٠٨شکست ( به ) ، شکستن، خرد کردن،گزارش
57 | 1
تفاضل٠٧:٣٨ - ١٣٩٧/١٢/٠٨در ریاضی: کاستن، کاهش، منها، کم کردنگزارش
126 | 3
قطر٠٧:٣٦ - ١٣٩٧/١٢/٠٨در ریاضی برای چند ضلعی ها : بُرش کُنجانه، کنجانه، کنج برش قطر دایره: نیمساز گردیگزارش
51 | 1
مکعب٠٧:٣٣ - ١٣٩٧/١٢/٠٨منشور چهار پهلو ( مکعب مربع = منشور همسان، منشور همسانه ) و ( مکعب مستطیل= منشور چهارگان طا منشور چهار پهلو )گزارش
44 | 1
هرم٢٣:٤٧ - ١٣٩٧/١٢/٠٧کوهوارگزارش
60 | 1
مخروط٢٣:٤٥ - ١٣٩٧/١٢/٠٧همپرتو، قیفوارگزارش
44 | 1
استوانه٢٣:٤١ - ١٣٩٧/١٢/٠٧لولهگزارش
44 | 1
راس٢٣:٤٠ - ١٣٩٧/١٢/٠٧در ریاضی: ابتدا، سرگزارش
44 | 1
زاویه محیطی٢٣:٣٩ - ١٣٩٧/١٢/٠٧برون کنج، کنج بیرونی، گوشه بیرونیگزارش
37 | 1
زاویه محاطی٢٣:٣٨ - ١٣٩٧/١٢/٠٧درون کنج، کنج درونی، گوشه درونیگزارش
48 | 0
زاویه مرکزی٢٣:٣٧ - ١٣٩٧/١٢/٠٧میان کُنج، کنج میانه ، گوشه میانه، میان گوشهگزارش
37 | 0
محیط٢٣:٣٥ - ١٣٩٧/١٢/٠٧بیرون، برونگزارش
51 | 1
محاط٢٣:٣٣ - ١٣٩٧/١٢/٠٧درون، تویگزارش
57 | 1
قطر دایره٢٣:٠٩ - ١٣٩٧/١٢/٠٧نیمساز گردیگزارش
34 | 1
منحنی٢٣:٢٢ - ١٣٩٧/١٢/٠٧کمانه، کمانی ، رودانهگزارش
51 | 1
قطعه٢٣:٢٠ - ١٣٩٧/١٢/٠٧در ریاضی : تیز کمانگزارش
48 | 1
قطعه٢٣:١٩ - ١٣٩٧/١٢/٠٧در ریاضی: کمانگون، قاچ تیز .گزارش
44 | 1
قطاع٢٣:١٨ - ١٣٩٧/١٢/٠٧قاچ ( قطاع دایره= قاچ گردی )گزارش
41 | 1
مماس٢٣:١٦ - ١٣٩٧/١٢/٠٧برخورد با لبهگزارش
51 | 1
وتر٢٣:١٥ - ١٣٩٧/١٢/٠٧در ریاضی: برش، بزرگ. در دایره، وتر = بُرش ( وتر دایره= برش گردی ) در مثلث، وتر =لبه بزرگ ، کنار بزرگ، ( وتر مثلث= لبه بزرگ مثلث )گزارش
44 | 1
وتر دایره٢٣:١١ - ١٣٩٧/١٢/٠٧برش گردیگزارش
44 | 1
قطر٢٣:١٠ - ١٣٩٧/١٢/٠٧در ریاضی: نیمساز ( گردی )گزارش
55 | 1
شعاع دایره٢٣:٠٩ - ١٣٩٧/١٢/٠٧پرتو گردیگزارش
44 | 1