برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد حمید نیک روان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 خودروبانی ( محل نگهبانی از خودرو)
جاخودرو (جایی برای گذاشتن خودرو)
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

2 نگهداربان ، نگهدارگاه (محل نگهداری خودرو، موتور و ...)
نگهبانگاه ( محلی که در آن از خودرو و ... نگهبانی می شود.)
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

3 چرخواره، چرخانه ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

4 برخورد ، برخورد کردن ، به هم خوردن ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

5 برخورد ، به هم خوردن ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

6 در ریاضی: شمارنده ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

7 گروهان ، دسته، دستگان، گردانه ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

8 اندازگان، اندازه پایه ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

9 ریشگی، خُردانه ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

10 بُن، ریشه، خُردیاب ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

11 در ریاضی:ریشه گیری، بن گیری، بُنش،خُردیاب ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

12 در ریاضز: آغازین ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

13 در ریاضی: پایانگاه، پایانه، پایان رس ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

14 درست ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

15 در ریاضی: منها ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

16 مولفه ( بردار) = شمارگان ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

17 راستاها ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

18 بُعد= راستایی ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

19 چند بُعدی= چند راستایی ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

20 کانون راستایی، کیان راستایی، چله راستایی( اشاره به چله کمان) ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

21 چند راستایی ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

22 راستایی ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

23 ریاضی: میله ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

24 تک، تکی، تک گانه، تکوار ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

25 ریاضی : زوج، دوگان ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

26 مضرب ۳ = سگان ( سه گان) یا نمایگان ۳ ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

27 در ریاضی: نما، نمای، نمایگان. ( ۳ ضربدر ۵ یعنی عدد ۳ پنج بار به نمایش در آمده و جمع می کنیم.) ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

28 شکست ( به)، شکستن، خرد کردن، ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

29 در ریاضی: کاستن، کاهش، منها، کم کردن ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

30 در ریاضی برای چند ضلعی ها : بُرش کُنجانه، کنجانه، کنج برش
قطر دایره: نیمساز گردی
١٣٩٧/١٢/٠٨
|

31 منشور چهار پهلو ( مکعب مربع = منشور همسان،منشور همسانه) و ( مکعب مستطیل= منشور چهارگان طا منشور چهار پهلو) ١٣٩٧/١٢/٠٨
|

32 کوهوار ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

33 همپرتو، قیفوار ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

34 لوله ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

35 در ریاضی: ابتدا، سر ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

36 برون کنج، کنج بیرونی، گوشه بیرونی ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

37 درون کنج، کنج درونی، گوشه درونی ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

38 میان کُنج، کنج میانه ، گوشه میانه، میان گوشه ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

39 بیرون، برون ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

40 درون، توی ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

41 کمانه، کمانی ، رودانه ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

42 در ریاضی : تیز کمان ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

43 در ریاضی: کمانگون، قاچ تیز . ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

44 قاچ ( قطاع دایره= قاچ گردی) ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

45 برخورد با لبه ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

46 در ریاضی: برش،بزرگ.
در دایره، وتر = بُرش ( وتر دایره= برش گردی)
در مثلث، وتر =لبه بزرگ ، کنار بزرگ، ( وتر مثلث= لبه بزرگ مثلث)
١٣٩٧/١٢/٠٧
|

47 برش گردی ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

48 در ریاضی: نیمساز ( گردی) ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

49 پرتو گردی ١٣٩٧/١٢/٠٧
|

50 نیمساز گردی ١٣٩٧/١٢/٠٧
|