نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٨
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

٨
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

١٠٤
نوع مدال

ثبت واژه جدید

٣٥
نوع مدال

ترجمه با حداقل ١٥ رای

٧
نوع مدال

پاسخ صحیح

٤
نوع مدال

انتخاب عکس پروفایل

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٢٧١
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

٦٠
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٤٦
نوع مدال

تکمیل درباره من

١
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١