تاریخ
١ سال پیش
متن
I gave an affidavit to the judge about the accident I witnessed.
دیدگاه
٠

من یک شهادت نامه درمورد حادثه ای که شاهدش بودم به قاضی تحویل دادم

تاریخ
٢ سال پیش
متن
What made you decide on a career as a vet?
دیدگاه
٠

چی باعث شد که حرفه دامپزشکی رو انتخاب کنی ؟

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Many of the words used by Shakespeare have become obsolete and cannot be understood by the modern reader.
دیدگاه
٣

بسیاری از کلماتی که شکسپیر استفاده کرده منسوخ شده است و برای مطالعه کنندگان جدید قابل درک نیست

تاریخ
٢ سال پیش
متن
an off-putting habit of spitting on the sidewalk
دیدگاه
٣

عادت ناخوشایند تف کردن در پیاده رو

تاریخ
٢ سال پیش
متن
By destroying evidence, he was guilty of obstructing justice.
دیدگاه
١

به دلیل از بین بردن مدارک، او به ممانعت از اجرای عدالت محکوم شد

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Boulders obstructed the path.
دیدگاه
٠

تخته سنگ مسیر رو بند آورده بود

تاریخ
٢ سال پیش
متن
She ignored his taunt.
دیدگاه
٤

او ( مونث ) متلک های او ( مذکر ) را نادیده گرفت

تاریخ
٢ سال پیش
متن
The cocktail waitress often had to put up with rude comments from customers.
دیدگاه
٥

پیشخدمت اغلب مجبور بود نظرات بی ادبانه مشتریان را تحمل کند

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Most of their possessions were lost in the flood.
دیدگاه

بیشتر دارایی هایشان را سیل برد.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
Just a keepsake to remember us by.
دیدگاه
٤

فقط یه یادگاری که باهاش ما رو به یاد بیاری

تاریخ
٢ سال پیش
متن
She didn't allow her personal problems to impinge on her work.
دیدگاه
٣

او اجازه نداد مسائل شخصی اش اثر بدی روی کارش بگذارد.

تاریخ
٢ سال پیش
متن
You little snitch! I'll never tell you anything again!
دیدگاه
١١

ای خبرچین پست! دیگه هیچ چیز بهت نمیگم !