Figure

Figure

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهlevel with٠٨:٤٣ - ١٤٠٠/٠٧/١١صادق بودن رک و رو راست بودن To be honest ( to speak honestly ) To be frank I think dhe needs to level with him , to decide whether he wants to ... گزارش
16 | 0
cross paths٢٢:١١ - ١٤٠٠/٠٧/١٠یکی رو تصادفی دیدن To meet someone accidentlyگزارش
23 | 0
tuck up١٥:٤٧ - ١٤٠٠/٠٧/١٠جای خواب رو گرم و نرم کردن My grandma used to tuck herself up in the bedگزارش
2 | 0
buff١٥:٤٥ - ١٤٠٠/٠٧/١٠Buff body بدن عضلانی A muscular, well toned, ripped, large built, big and strong bodyگزارش
14 | 0
get shredded١٥:٢٨ - ١٤٠٠/٠٧/١٠To get well defined strong, and big muscles Get ripped Get cut Get jackedگزارش
5 | 1
succinct١٣:٢٠ - ١٤٠٠/٠٧/١٠مفید و مختصر , کوتاه، واضح و روشن Short, brief, clear, and to the point • A succinct and final statement • An admirably succinct and accurate su ... گزارش
12 | 1
zenith٠٩:٤٠ - ١٤٠٠/٠٧/١٠۱ - بالاترین نقطه آسمان که دقیقا بالای سر ناظر قرار است. ۲ - اوج، بالاترین نقطه موفقیت، The highest point reached either by a heavenly body or a ... گزارش
9 | 1
sought after٠٥:٣٥ - ١٤٠٠/٠٧/١٠چیزی که خیلیا دنبالشن ولی دست هر کسی بهش نمیرسه. Happiness is the most sought after emotionگزارش
5 | 0
switch side١٤:٢٤ - ١٤٠٠/٠٧/٠٩حزب باد بودن نوکر بادنجان بودن به اقتضای منافع و شرایط تغییر مسلک/عقیده/ جناح دادن Flip - flopper: a person who frequently switches sides It's ... گزارش
2 | 0
plan of attack١٣:٠٢ - ١٤٠٠/٠٧/٠٨Also: plan of action - رویکرد - تاکتیک - متد - یک سری از روش ها و متد های مواجهه با مسئله یا رسیدن به هدفی • Approach • methodology • a sy ... گزارش
5 | 1
high on agenda٠٧:٥٤ - ١٤٠٠/٠٧/٠٨در راس مباحث و گفتگوها در اهم جریانات و امور The situatiin in war torn Syria was high on the agendaگزارش
9 | 0
high on٠٧:٥٠ - ١٤٠٠/٠٧/٠٨1 - مست یا نشئه intoxicated with/under the influnece of drugs or alcoholic drinks 2 - وقتی ااز یه چیزی خیلی خوشت میاد و هیجان زده ای از بابتش to be ... گزارش
7 | 0
duress١٤:١٧ - ١٤٠٠/٠٧/٠٧فشار تهدید ارعاب • Confession under duress • Financial duressگزارش
9 | 1
bask in١١:١١ - ١٤٠٠/٠٧/٠٧غنودن آسودن آرمیدن To enjoyگزارش
5 | 0
in a fix١٥:٠٣ - ١٤٠٠/٠٧/٠٦In trouble تو دردسر بودنگزارش
5 | 1
long winded١٥:٠٢ - ١٤٠٠/٠٧/٠٦نوشته/سخنرانی طویل و کسل کننده لفای و زیاده گوییگزارش
7 | 0
blather١٥:٠١ - ١٤٠٠/٠٧/٠٦چرند گفتن، دری وری گفتن چرت و پرت گفتن یاوه سرایی کردن To babble To talk for a ling time over petty thingsگزارش
5 | 0
slug١٤:٥٧ - ١٤٠٠/٠٧/٠٦To punch/hit hardگزارش
7 | 1
undulated١٣:٥٨ - ١٤٠٠/٠٧/٠٦موج دار سطحی که موج داردگزارش
5 | 0
teetotaler١٣:٥٦ - ١٤٠٠/٠٧/٠٦کسی که از خوردن مشروبات الکلی پرهیز می کند و یا طرفدار منع کامل کامل آنهاست.گزارش
7 | 0
august١٢:٥٤ - ١٤٠٠/٠٧/٠٦شاهانه، شکوهمند، مجلل Regalگزارش
14 | 1
ad lib١١:١٣ - ١٤٠٠/٠٧/٠٦فی البداهه Improvise When you are an extra, you just don't ad - lib.گزارش
5 | 0
kept man١٤:٣٧ - ١٤٠٠/٠٧/٠٤مرد جوانی که توسط زن بزرگتر از خودش در ازای ارائه خدمات جنسی حمایت مالی میشودگزارش
12 | 0
mouth on١١:٢٢ - ١٤٠٠/٠٧/٠٤Inform against someoneگزارش
2 | 1
fill in٠٠:٣٠ - ١٤٠٠/٠٧/٠٤کار کسی را پوشش دادن، جانشین شدن Make up Cover forگزارش
14 | 0
get right٠٠:٢٣ - ١٤٠٠/٠٧/٠٤:Get right with جبران مافات کردن Make up/redress for one's wrongdoingsگزارش
7 | 0
shy away٢٣:٤٣ - ١٤٠٠/٠٧/٠٢Try to avoidگزارش
7 | 1
brawny٠٩:٣٧ - ١٤٠٠/٠٧/٠١قوی هیکل Large built Strong , big and moscular big brawny guys with bulging biceps and bite - sized brainsگزارش
9 | 0
camaraderie١٤:٢٣ - ١٤٠٠/٠٦/٣١حس صمیمیت و راحت بودن مودت دوستی رفاقت Easy and relaxed friendship/familiarity and intamicyگزارش
12 | 0
pleased as punch١٣:٥٩ - ١٤٠٠/٠٦/٣١Very satisfied and happyگزارش
14 | 0
without equal٠٧:١٦ - ١٤٠٠/٠٦/٣١Or: no equal • There is nothing that is as good as it • Nothing else is like that person or thing • There is no one else like that person • One an ... گزارش
12 | 0
much of a something١٢:٤٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٩To not be very good at something It wasn't much of a party.گزارش
9 | 0
shades١٢:٠٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٩An informal term for sunglasses He lifted his shades and perched them on top of his headگزارش
7 | 0
wrap party١٢:٠٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٩A party after finishing the shooting of a moovieگزارش
7 | 0
dapper١٤:٣٣ - ١٤٠٠/٠٦/٢٨مرتب شسته رفته شیک تر و تمیز خوش لباس A neatly dressed man You may have seen him around: looking dapper in a suit and fedoraگزارش
12 | 0
jump in the line١١:١٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٨نوبت را رعایت نکردن رعایت نوبت در صف را نکردن • Cut the line Pfizer CEO Albert Bourla said Monday he hasn’t taken the COVID - 19 vaccine yet — bu ... گزارش
2 | 1
second nature١٣:٥٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٥عادتی که ملکه ذهن شده An acquired habit or a pattern of behavior that becomes deeply engrained through frequent repetition Social adaptness is a ... گزارش
18 | 1
out of the game١٢:٤٩ - ١٤٠٠/٠٦/٢٥• To be out of the practice To not have done something for a while no • longer active • To be so tired or intoxicated that you cant even do your si ... گزارش
2 | 1
pump up٠٩:٠٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٥Get psyched Get psyched upگزارش
5 | 1
truncate٠٩:٠٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٥To shorten To make short توک/نوک بریده truncated An Egyptian like pyramid with a flat, truncated topگزارش
5 | 0
heady٠٨:٥٢ - ١٤٠٠/٠٦/٢٥عجول، دم دمی مزاج، قوی، سرخوش و سرمست کننده، گیج کننده Rich Impressive Shrewd A heady person is an impetious, hasty and • impolsive person one wh ... گزارش
9 | 0
a cold day in hell٠٧:٤٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٥عمرا اگه بذارم/ قبول کنم/ امکانش باشه پشت گوشت رو دیدی. . ؟؟!! • An impossible event Something that will never happen or is highly • likely impossi ... گزارش
7 | 1
ornery١٠:٢٧ - ١٤٠٠/٠٦/٢٤Bad tempered Cantankerous بد اخلاق تندخو تندمزاج بد عنق لجوجگزارش
12 | 1
taper off١٤:٣٨ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣تدریجا کاستن کم کردن محدود کردن باریک شدن محو شدن ناپدید شدن کاستن Gradually decrease, grow smaller, shorter, until little remains the proces ... گزارش
9 | 0
sear١٣:٢٤ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣۱ - با حرارت زیاد تفت دادن Cauterize ۲ - در ذهن کسی عمیقا نقش بستن Leave a strong and unpleasant imprint Seared conscienve : A conscience that ha ... گزارش
14 | 0
inch١١:٣١ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣اندک اندک پیش رفتن آهسته و محتاتانه جلو رفتن • Advance slowly • To move/creep slowly forward He inched closer to read one of the boxes The temp ... گزارش
5 | 0
probing٠٩:١٥ - ١٤٠٠/٠٦/٢٣تحقیق، کاوش، کند و کاو، بررسی، جستجو، وارسی بازرسی He repelled all probingگزارش
9 | 0
lost in the shuffle٢٢:٥٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢٢• از قلم افتادن/از یاد رفتن/فراموش شدن در میان همهمه، شلوغی یا در میان سایر عوامل و مسائل • مورد بی توجهی واقع شدن به خاطر چیزهای زیاد دیگری که نیاز ... گزارش
5 | 1
tell on١٢:٤١ - ١٤٠٠/٠٦/٢١خبرچینی از کسی به مقامات بالاتر . زاغ سیاه کسی رو چوب زدن. لو دادن اطلاعات کسی. جاسوسی کسی رو کردن و رازش رو لو دادن. چغلی کسی را کردن برایمقامات ... گزارش
9 | 0
خبرچین١٢:٣٠ - ١٤٠٠/٠٦/٢١Tattletale بویژه در مورد بچه هاگزارش
5 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده