Figure

Figure

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtrip on٠٨:٢٢ - ١٤٠١/٠١/٢٦۱ - به کسی خوردن/چیزی گیر کردن و افتادن to bump into sb/sth and stuble or fall ۲ - تحت تاثیر مواد مخدر بودن ، نشئه بودن to be under the influence of ... گزارش
5 | 1
lambaste٢٣:٢٩ - ١٤٠١/٠١/٢٥به شدت انتقاد کردن to sensure/scriticise severly زدن beat سرزنش کردن to scold violentlyگزارش
2 | 1
caseload٢٣:١٦ - ١٤٠١/٠١/٢٥پرونده های در حال رسیدگی/ در دست اقدامگزارش
2 | 1
bow out١٩:٣٦ - ١٤٠١/٠١/٢٤انصراف دادن کنار کشیدن کناره گیری کردن Withdraw Give up Stop taking part Decide not to do Retireگزارش
9 | 1
no biggie١٩:٢٧ - ١٤٠١/٠١/٢٤چیزی نیست مهم نیست بی خیالگزارش
5 | 1
tipping١١:٢٣ - ١٤٠١/٠١/٢٤• واژگون سازی ، the cat tipped the vase • سرنگون سازی ( رژیم، حکومت ) • The president was tipped انعامگزارش
0 | 1
stand alone١١:٢٣ - ١٤٠١/٠١/٢٤• Something that is complete in itself and has all that is needed • Independent • Self containedگزارش
0 | 1
sanctimonious٠٤:٤٥ - ١٤٠١/٠١/٢٤- مقدس مآب - کسی که مقدس بودن خود را به رخ دیگران می کشد - یعنی کسی که حساسیت های بزرگ تر و بیشتر از خدا و پیغمبر دارد کگزارش
5 | 1
thwarted٠٤:٣٢ - ١٤٠١/٠١/٢٤نافرجام؟؟گزارش
25 | 1
beside the point١١:١٩ - ١٤٠١/٠١/٢٣بی ربط نامربوطگزارش
7 | 1
telling١٠:١١ - ١٤٠١/٠١/٢٣گویا واضح آشکار Telling detailsگزارش
2 | 1
glum٠٧:٢١ - ١٤٠١/٠١/٢٣گرفته دلخور مغبون تسئب، مسمئرخلی ( به ترکی ) ?Who's that glum - looking fellow by the stoveگزارش
0 | 1
incidental١٥:٣٥ - ١٤٠١/٠١/٢٢در درجه دوم اهمیت ؟ در اولویت دوم؟ Secondaryگزارش
2 | 1
interminable١٩:٥١ - ١٤٠١/٠١/٢١بی پایان endless به شکل ملالت آوری طولانی Boring, annoying, monotonous Life is a complex mixture of ephemeral and interminable things,گزارش
0 | 1
pursed lips١٤:١٥ - ١٤٠١/٠١/٢١یکی از حالات صورت که در اون لب ها رو میبریم به سمت داخل و معمولا نشانه خشم فرو برده شده هست A face expression in which the lips are pulled inward as ... گزارش
0 | 1
in good company٠٧:٢٢ - ١٤٠١/٠١/٢١نگران نباش. . خیلیا مثل تواَن خجالت نکش، ناراحت نباش چون تنها تو نیستی ( که اینطوری هستی، این مشکل رو داری، اینطور فکر میکنی ) You have the same p ... گزارش
5 | 1
tyke١٨:١٦ - ١٤٠١/٠١/١٩بچه شیطون/ناقلاگزارش
5 | 1
credulous١٨:١١ - ١٤٠١/٠١/١٩زودباور، ساده لوح، پخمه /A simple, naive, guillable person who willingly/readily accepts things without considering facts Credulous journalists w ... گزارش
9 | 1
do away with٠٦:١٣ - ١٤٠١/٠١/١٩کنار گذاشتن از رده خارج کردن منسوخ کردن از شر چیزی خلاص شدنگزارش
9 | 1
the deed is done١٢:٣٦ - ١٤٠١/٠١/١٨چیزی که نباید میشد شده اولان اولوب!!گزارش
5 | 1
own up٠٧:١٧ - ١٤٠١/٠١/١٥اشتباه خود را پذیرفتن به اشتباه خود اعتراف کردن Confess Admit I learnt from that painfull experince that it's . always best to own up Own up to ... گزارش
18 | 1
that said١٧:٤٣ - ١٤٠١/٠١/١٣با این حال با این وجودگزارش
16 | 1
pending١٨:٤٣ - ١٤٠١/٠١/١٠آسلی به ترکی در انتظارگزارش
18 | 1
mighty١٧:١٩ - ١٤٠١/٠١/١٠۱ - Extremely Mighty lot: بسیار زیاد A mighty cute baby ۲ - توانا, قدرتمند، پرقدرت powerful, strong Mighty king A mighty wind باد بسیار شدید Mi ... گزارش
9 | 1
rinse and repeat٢٢:٥٧ - ١٤٠١/٠١/٠٨و الی ماشالا و تکرار و تکرارگزارش
7 | 1
audacity٢٢:٣٥ - ١٤٠١/٠١/٠٧جسارت تهور بی باکی Audacity to ageگزارش
9 | 1
half assed١٧:٥٩ - ١٤٠١/٠١/٠٧سرسری الکی همینطوری بی ملاحظه Haphazard Stop living a half - assed life and enjoy an . extraordinary existenceگزارش
12 | 1
encore١٧:٥٥ - ١٤٠١/٠١/٠٧حسن ختام ( برنامه )گزارش
9 | 1
get around to١٨:٥٠ - ١٤٠١/٠١/٠٦معمولا به شکل منفی: فرصت نکردن/وقت نکردن برای انجام کاری که قصدش رو داری He always wanted to publish his first novel, but . he never got around t ... گزارش
9 | 1
find one's calling١١:٢٣ - ١٤٠١/٠١/٠٦I'm 41 and I still have yet to find my callingگزارش
7 | 1
in the mould of١١:٤٩ - ١٤٠١/٠١/٠٥در حد و اندازه های چیزی/کسی He is definitely a player in the mould of Ronaldoگزارش
7 | 1
jog one's memory١٠:٤٢ - ١٤٠١/٠١/٠٥یادآوری کردن باعث به خاطر آوردن موضوعی/کسی شدن Call something to mind Bring back memories I want to jog your memory about an old friend named Jeff ... گزارش
7 | 1
storied١٠:٤٩ - ١٤٠١/٠١/٠١مشهور famous در کتابها نوشته شده افسانه ای legendaryگزارش
16 | 1
all the rage٢٢:٠٢ - ١٤٠٠/١٢/٢٦مد پرطرفدار Be having a moment Popular Mica is a shiny mineral that is all the rage in the . modern - day make upگزارش
21 | 1
formfitting١٤:١٨ - ١٤٠٠/١٢/٢٣اندامی بدن نما فیت چسبانگزارش
5 | 1
perdition٢٠:٥١ - ١٤٠٠/١٢/٢٢جهنم hell هلاکت، نابودی destructionگزارش
7 | 1
lugubrious١٦:٤٢ - ١٤٠٠/١٢/٢٢حزن آلود غم انگیز محزون Mournful The dog's lugubrious howlگزارش
12 | 1
no less١٢:٥٦ - ١٤٠٠/١٢/٢٠• اونم. . ( اونم کی! اونم چی! اونم با چی! اونم چطوری! اونم کِی! ) • حتی. . Why take the time to fix pottery with gold no ? less چرا باید برای تعم ... گزارش
18 | 1
bite into٠٧:٢٥ - ١٤٠٠/١٢/١٦فرو رفتن؟ The air, biting into the dog's exhausted lungs, flashed full into the man's faceگزارش
5 | 1
offing١٥:٥٨ - ١٤٠٠/١٢/١٥دورترین کرانه دریا In the offing = قریب الوقوع ، حتمی، در راهگزارش
14 | 1
whole story١٥:٠٨ - ١٤٠٠/١٢/١٥همه چیز کل ماجرا همه داستان Sure, work can play a part, but it's far from . being the whole storyگزارش
9 | 1
implication١٩:٥٢ - ١٤٠٠/١٢/٠٧A quick glance through the translations given above shows that the term "implication" has many different sences ۱ ) دخالت، مشارکت, نقش connection, in ... گزارش
7 | 1
blow by blow١٧:٣٦ - ١٤٠٠/١٢/٠٧جزء به جزء با جزئیات تمام نکته به نکته The project provides a quick glance summery and blow - by - blow teaching notesگزارش
2 | 1
لندوک١٦:٣٨ - ١٤٠٠/١٢/٠٤Lanky به صورت زشتی لاغر و دراز Ungracefully thin and tall His lanky legsگزارش
5 | 1
put on ice٢٠:٣٥ - ١٤٠٠/١٢/٠٣به تعویق افتادنگزارش
2 | 1
pat٠٧:٢٧ - ١٤٠٠/١٢/٠٣سر سری الکی آبکی ساختگی Pat and contrivedگزارش
12 | 1
iniquity١٦:٣٢ - ١٤٠٠/١٢/٠١Wickednessگزارش
7 | 1
vetting٢١:٥٨ - ١٤٠٠/١١/٣٠گزینش After the initial interview a potential employee goes through some more thorough investigations, checking of theiir employing back ground, ... گزارش
9 | 1
as the day is long٢١:٥١ - ١٤٠٠/١١/٣٠Absoloutly Very As much as possible To the utmost degree Thoroughly To a very high degree the audience are almost entirely first - timers, • all ... گزارش
12 | 1
in the pay of٠٧:٣٢ - ١٤٠٠/١١/٢٥Employed byگزارش
7 | 1

فهرست جمله های ترجمه شده