Figure

Figure

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهlarger than life٠٤:٤٨ - ١٣٩٩/١٠/٠٥Impressive, Epic Attracts lots of attention More exciting and intersting than most peopleگزارش
5 | 0
hooligan٠٤:٣٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٥( بویژه در رویدادهای ورزشی ) شرور ، اوباش، اراذل و اوباش ، تماشاگر نما A violent bullying person especially at sporting eventsگزارش
9 | 0
bouncer٠٤:٣١ - ١٣٩٩/١٠/٠٥Doorman Security guardگزارش
7 | 1
stilted٠٤:١٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٥خشک و تصنعی، غیر طبیعی Unnatural Stiffly formal Studied Affected Pompous Self concious Mannered Forced گزارش
16 | 0
bonehead٢٢:٣١ - ١٣٩٩/١٠/٠٤کله خرابگزارش
0 | 0
avid٢٢:٠٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٤بسیار مشتاق یا علاقمند Very eager or enthusiastic Agog she was an avid hikerگزارش
5 | 0
fanny٢٢:٠٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٤Buttocksگزارش
5 | 0
fiesty٢٢:٠٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٤Informal ۱ - کسی که تنش می خاره برا دعوا, حساس، زودرنج، نازک نارنجی Thin skinned Who is itching for a fight Huffy Touchy and aggressive ۲ - جن ... گزارش
7 | 1
fiasco٢١:٥٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٤افتضاح یا فاجعه ای که آدما بار میارن. ( مشکل طبیعی نیست ) شکست مفتضحانه a complete failure, especially in a ludicrous or humiliating way A situatio ... گزارش
7 | 0
cut short٢١:٤٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٤قبل از موعد مقرر خاتمه دادن ، نیمه کاره رها کردن, To end/terminate earlier than intended to have to stop doing something before it is . finished ... گزارش
9 | 0
play it safe٢١:٣٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٤بی گدار به آب نزدن، احتیاط کردن، ریسک نکردن، جانب احتیاط را گرفتن • To not take any unwarranted risks or dangers • to be careful and avoid risk or d ... گزارش
12 | 0
magnetic person٢١:٢٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٤کسی که کارزیزماتیک هست و مردم مجذوبش میشن. someone who is very popular and attracts peopleگزارش
2 | 0
big ben٢١:٢٧ - ١٣٩٩/١٠/٠٤مشهورترین ساعت دنیا در لندن The mist famous clock in the worldگزارش
7 | 1
silver tongue٢١:٢٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٤کسی که در بیان دارای فصاحت و بلاغت است. Eloquent and persuasiveگزارش
2 | 1
foolproof٢١:١٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٤عاری از خطا یا اشتباه Impervious to damage so simple, plain, or reliable as to leave no opportunity for error, misuse, or failureگزارش
5 | 0
ward off٢١:١٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٤دفع کردن، پیش گیری کردن Prevent from Stave off Fend off Keep away Avoid Turn away Repel Avertگزارش
18 | 0
retch٢١:٠٧ - ١٣٩٩/١٠/٠٤بالا آوردن ، throw up literally means "throw up, " but it usually means to come very close to throwing up without actually vomiting These cloying s ... گزارش
0 | 0
cloying٢١:٠٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٤بیش از حد شیرین یا احساساتی sickeningly/excessively/overly sweet cloying romance, perfume شور احساساتی بودن رو درآورده ( ظاهرا تو انگلیسی به جای ... گزارش
5 | 0
sagacity١٩:٤٨ - ١٣٩٩/١٠/٠٤فراست، کیاست، دانایی، خردمندی، تصمیم گیری بر اساس بررسی و ارزیابی قبلی A person who evaluates information before making a decision the trait of soli ... گزارش
0 | 0
exude١٩:٤٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٤متصاعد کردن، ساتع کردن release in small quantities exuding ultraviolet–purple light آشکار کردن، بروز دادن با رفتار یا خلق و خو make apparent by o ... گزارش
7 | 1
barge in١٩:٢٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٤بی اجازه و سر زده وارد شدن To enter abruplty or rudely Who asked you to barge into our conversationگزارش
28 | 0
gall١٩:٢٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٤پر رویی, Bile Having gall the trait of being rude and impertinent; inclined to take liberties Such measures are particularly galling to Kashmiri ... گزارش
5 | 0
from the get go١٩:١٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٤Early onگزارش
0 | 0
chafe١٩:٠٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٤با ایجاد اصطکاک سائیدن مثل سائیده شدن گردن با یقه لباس rubbing two things together and causing severe friction burn گزارش
2 | 0
petroleum jelly١٩:٠٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٤وازلین a mixture of mineral oils and waxes used as a moisturizer to treat or prevent dry, rough, scaly, itchy skinگزارش
2 | 0
colloquial١٩:٠٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٤محاوره ای Informal, conversational گزارش
12 | 0
router١٨:٥٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٤مودم وای فای که امکان استفاده همزمان چند وسیله ذا فراهم می کند. a modem can only connect to one device at a time, you'll need a router if you want ... گزارش
18 | 0
irate١٨:٥٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٤بسیار عصبانی Extremely angry Furiousگزارش
2 | 0
four poster١٨:٥٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٤تخت خواب سایبان دارگزارش
2 | 0
bonesetter١٨:٣٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٤شکسته بند a person who treats or sets fractures, broken or dislocated bones, or the likeگزارش
0 | 0
get off on١٨:٣٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٤از تنبیه در رفتن escape a punishmentگزارش
0 | 1
grafter١٨:٣١ - ١٣٩٩/١٠/٠٤اختلاس گر، رشوه خوار A corrupt person, one who receives graftگزارش
0 | 0
enigma١٨:٢٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٤آدم مرموز a mysterious, puzzling, or difficult to understand personگزارش
12 | 0
zit١٨:٢٨ - ١٣٩٩/١٠/٠٤جوش چرکین Pimpleگزارش
0 | 0
find fault in petty way١٨:٢٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٤Fuss over detailsگزارش
0 | 0
strike it rich١٨:٢٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٤یک شبه پولدار شدن ، یهویی پولدار شدن , یهویی به مال و منال رسیدن Hit the jackpot Strike oil/gold Hit the paydirt to become suddenly and unexpected ... گزارش
14 | 0
denigrate١٨:٢١ - ١٣٩٩/١٠/٠٤بدنام کردن، سیاه نمایی کردن در مورد دیگرانگزارش
2 | 0
detractor١٨:٢٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٤منتقد غیر منصف، منتقد مغرض کسی که با آیه یاس خواندن دیگران را از اهدافشان نامید می کندگزارش
14 | 0
impending١٨:١٧ - ١٣٩٩/١٠/٠٤پیش رو، فرا رو Forthcoming, upcoming Impending ekectionsگزارش
16 | 1
lobbying١٨:١٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٤تلاش برای اعمال نظر و تغییر تصمیمات دولت توسط برخی افراد یا گروه های دارای نفوذ any attempt by individuals or private interest groups to influence t ... گزارش
7 | 0
pheasant١٨:١٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٤قرقاولگزارش
12 | 0
bout١٨:٠٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٤brief period of illness or involvement in an activityگزارش
0 | 1
feign١٨:٠١ - ١٣٩٩/١٠/٠٤تمارض کردن، وانمود کردن،گزارش
2 | 0
dweeb١٧:٥٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٤Nerd, geek, dorkگزارش
7 | 0
innards١٧:٥٧ - ١٣٩٩/١٠/٠٤امعاء و احشاء بدن internal organs اجرای داخلی دستگاه یا ماشین internal parts if a nachineگزارش
5 | 0
serendipity١٧:٥٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٤اقبال شانس Serendipity is an unplanned fortunate discoveryگزارش
78 | 0
battering١٧:٥٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٤خشونت علیه همسر یا کودک Wife battering and child abuse is getting rife.گزارش
5 | 0
storm out١٧:٤٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٤با عصبانیت بیرون رفتن Flounce out To leave angril He stormed out in a huffگزارش
5 | 0
surefire١٧:٤٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٤قطع به یقین،گزارش
5 | 0
environ١٧:٣٧ - ١٣٩٩/١٠/٠٤حوالی، حول و حوش ،گزارش
0 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده