Figure

Figure

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهconcoction١٦:٤٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٥ترکیب، مخلوط A mixture of thingsگزارش
2 | 0
staple١٦:٣٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٥قوت عمده مردم یک منطقه یا کشور a necessary commodity for which demand is constantگزارش
18 | 0
slather١٥:٤٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٥( کره, کرم، لوسیون و . . ) را به مقدار زیاد روی ( نان، پوست، . . ) پخش کردن، مالیدن Spread or apply a lot of something Spread thickly slather yo ... گزارش
9 | 0
condiment١٥:٤٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٥چاشنی Something that adds flavor to foodگزارش
5 | 0
drive through١٣:٥٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٥برای انجام کار یا گرفتن خدمات نیازی به ترک ماشینتون ندارین. A drive - through shop or restaurant is one where you can buy things without leaving yourگزارش
14 | 0
tide pods١٣:٥٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٥تاید لباسشوییگزارش
2 | 0
facts on the ground١٣:٤٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٥حقایق و واقعیات در مقابل ذهنیات و تصوراتگزارش
0 | 0
budgeting١٣:٤١ - ١٣٩٩/١٠/٠٥اختصاص دادن بودجه، بودجه بندی Budget allicationگزارش
7 | 0
flip flop١٣:٤٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٥دمپایی انگشتی تغیرر ناکهانی در مسیر یا عقیده و نظر A sudden reversal in stanse, attitude or directionگزارش
21 | 0
pour cold water١٣:٣٨ - ١٣٩٩/١٠/٠٥دلسرد کردن To discourageگزارش
5 | 0
duke it out١٣:٣٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٥گلاویز شدن to havd a fistfight مشاجره لفظی شدید و طولانی کردن To argue heavily at lengthگزارش
5 | 0
enrapture١٣:٢٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٥مجذوب شدن، پر از شور و شعف شدن To fill with delight To be charmed I was enraptured by his charming voiceگزارش
2 | 0
heads up١٣:٢٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٥هشداری که از قبل داده می شود We got heads up before being attacked گزارش
7 | 0
kudos to you١٣:٢١ - ١٣٩٩/١٠/٠٥باریکلا!گزارش
9 | 0
misandrist١٣:٢٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٥کسی که از مردان متفر است A oerson who dislikes men مرد گریز مرد ستیزگزارش
2 | 0
reverse music١٣:١٨ - ١٣٩٩/١٠/٠٥Backmaskingگزارش
0 | 1
backmasking١٣:١٧ - ١٣٩٩/١٠/٠٥معکوس سازی یا برگردان آهنگ یا موسیقی و ارسال پیام های سری توسط آن Is revesing the song to send secret messages Revese music A recorfing technick in ... گزارش
2 | 1
liminal١٣:٠٧ - ١٣٩٩/١٠/٠٥آستانه ای، در مرز in threshold or border ما بین In between Transitional in the liminal state between life and death گزارش
0 | 0
insinuate١٢:٥٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٥تلویحا اشاره کردن به طور ضمنی اشاره کردن به صورت تدریجی و پوشیده بیان کردن to introduce ( something, such as an idea ) gradually or in a subtle, i ... گزارش
18 | 0
snope١٢:٤٨ - ١٣٩٩/١٠/٠٥Fact checking checking the validity of a suspect story .گزارش
2 | 1
wonky١٢:٤٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٥لرزان، متزلزل ( مثل پاهای لرزان ناشی از ضعف یا بیماری ) unstable , wobbly، shaky , trembling کج و کوله، نامیزان Askew Crooked Twisted to one si ... گزارش
5 | 0
confound١٢:٣٦ - ١٣٩٩/١٠/٠٥مات و مبهوت کردن، متحیر ساختن Amaze astonish surprise confuse Bewild Perplex Puzzle Japan has confounded the world by avoiding the sort of mass de ... گزارش
5 | 1
affinity١٢:٣٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٥تمایل, کشش یا علاقه طبیعی A natural liking , attraction ارتباط، خویشی، همبستگی the cultural affinity for masks helped explain some of this succes ... گزارش
18 | 0
emblem١٢:٢٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٥نماد، سمبل An emblem in the culture warsگزارش
7 | 1
soldier١٢:٢٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٥ادامه دادن با وجود سختی to continue on through difficult times Employees with colds, worried about the stigma of missing work, throw a mask on and ... گزارش
0 | 0
unsightly١٢:١٥ - ١٣٩٩/١٠/٠٥نازیبا، a gentler way to say ugly unattractive Unpleasent to look at those cloths seemed unsightly and uncomfortableگزارش
0 | 0
huff and puff١٢:٠٧ - ١٣٩٩/١٠/٠٥نفس نفس زدن، به سختی نفس کشیدن he huffed and puffed as he made his way up the upstairs داد و بیداد کردن، توپ تشر زدن ( آتلئب توشماخ به ترکی ) He ... گزارش
7 | 0
chime in١١:٥٧ - ١٣٩٩/١٠/٠٥وارد صحبت/بحث دیگران شدن و نظر خود را بیان کردن، در بحث مشارکت کردن تطابق داشتن، هماهنگ و موزون بودن To add or offer your opinion to a conversation ... گزارش
16 | 0
apparatus١١:٥٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٥تجهیزات، دم و دستگاه Equipment the apparatus used for scuba diving includes goggles, flippers, and a breathing tank a surgeon's apparatus include ... گزارش
9 | 0
busker١١:٤٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٥هنرمند ( خواننده، نوازنده، هنرپیشه، . . ) خیابانی Street performer a person who entertains in a public place for donations گزارش
5 | 0
amped up١١:٣٨ - ١٣٩٩/١٠/٠٥ذوق زده، هیجان زده Filled with energitic and intense excitement and enthusiasm Very excitedگزارش
0 | 0
corny١١:٣٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٥Mushy Cheesy Tacky Cloying Kitschy Sappy Overly sentimentalگزارش
18 | 0
mushy١١:٢٣ - ١٣٩٩/١٠/٠٥شفته، خمیری, چسبونکی soft and pulpy sticky, doughy The cookie was stake and mushy بیش از حد احساساتی excessively/overly sentimental Corny Mushy r ... گزارش
5 | 0
providence١١:١٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٥تقدیر و مشیت الهی Fate , destiny, nemesisگزارش
9 | 0
well whisher١١:٠٧ - ١٣٩٩/١٠/٠٥کسی که همیشه موفقیت و خوشحالی دیگران رو میخواد someone who wants another person to be happy, successful, etc. a person who wishes well to another p ... گزارش
0 | 0
hairy teeth١١:٠٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٥دندان های جرم گرفته کثیفگزارش
0 | 0
drawn١٠:٥٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٥( اسلحه، شمشیر ) از غلاف کشیدن The unidentified officers approached the man with guns drawnگزارش
2 | 0
profiling١٠:٥٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٥تشکیل پرونده، دسته بندی، گروه بندی Grouping, classification ( 1 ) crime scene profiling ( often called criminal profiling, offender profiling, or ... گزارش
7 | 0
saw log١٠:٣٧ - ١٣٩٩/١٠/٠٥خر و پف کردن Also , to saw wood To snore like a chainsaw, heavily and intesly while sleeping She began to saw logs just after getting to bedگزارش
0 | 0
hop off١٠:٣٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٥۱ - پیاده شدن، پایین اومدن ( مثلا از دوچرخه یا مترو ) to get off of something like a bus, bike ۲ - leave me alone Don't judge me Go awayگزارش
5 | 0
ripe old age٠٩:١٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٥خیلی پیر ( مخصوصا وقتی در شرایط جسمانی خوبیه ) My grandparents both lived to a ripe old age ( معمولا با کنابه و به طنز و شوخی ) وقتی کسی در اعوان ... گزارش
21 | 0
nicety٠٩:١١ - ١٣٩٩/١٠/٠٥اصول و قواعد ادب کیفیت یا حالت خوب بودن دقت و ظرافت اختلاف جزعی در معنی، نظر یا دیدگاه subtle difference in meaning or opinion or attitude We sh ... گزارش
9 | 0
farsighted٠٩:٠٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٥۱ - مشکل بینایی دور بینی ۲ - آینده نگر، دوراندیش prudentگزارش
12 | 0
prudent٠٩:٠١ - ١٣٩٩/١٠/٠٥مدبر، دوراندیش، عاقل , محتاط، کسی که همه جوانب را می سنجد A wise and well tought person in practical affairs or troubled times Someone who has a so ... گزارش
14 | 0
cardinal٠٨:٥٤ - ١٣٩٩/١٠/٠٥از القاب کلیسا نوعی پرنده آواز خوان a song bird نوعی رنگ قرمز اساسی ، ضروری، اصلی an essential component A cardinal rule Prudence is a cardinal vi ... گزارش
12 | 0
beyond the pale٠٨:٥٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٥دور از ادب و نزاکت Outside the bounds of morality, good behavior or judgment unacceptable behaviorگزارش
2 | 0
paling٠٨:٤٢ - ١٣٩٩/١٠/٠٥نرده، پرچین Picket fence Pointed sticks used in making fences; pales.گزارش
0 | 0
unceremonious٠٨:٣٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٥بدون تشریفات , ساده، بی تکلف با بی ادبی و بدون تشریفات لازم Without fue gormalities His career after two decades ended up in unceremonious fadhion ... گزارش
0 | 0
homely٠٨:٣١ - ١٣٩٩/١٠/٠٥ساده، فاقد جذابیت ظاهری Plain and unattractive The vibe is homey — even homely — and the aesthetic is low - tech. گزارش
5 | 1
hoist٠٨:١٠ - ١٣٩٩/١٠/٠٥بالا بردن اجسام سنگین ( با کمک طناب و قرقره ) بالا بر lifting fevice سر کشیدن نوشیدنی To lift by means of topes and pulleys Cooley’s creation wa ... گزارش
21 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده