Figure

Figure

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهill thought out٠٩:٠٧ - ١٣٩٩/١١/٠٣بدون برنامه ریزی کافی و دقیق بدون دقت و توجه لازم انجام شده Antonym = well - thought - out Done or produced without careful and thorough considerat ... گزارش
0 | 0
one of a kind٠٩:١٦ - ١٣٩٩/١١/٠٢استثنایی در نوع خود بی نظیر تک منحصر به فرد بی همتا Unique Exceptional Singular Striking One and only a person or thing that is not like any other ... گزارش
7 | 0
make a dig at١٤:٥٣ - ١٣٩٩/١١/٠١تحقیر کردن، مسخره کردن، انتقاد کردن، خراب کردن کسی با گفتن حرفای تمسخرآمیزگزارش
0 | 0
antagonism١٤:٤٦ - ١٣٩٩/١١/٠١اختلاف، دشمنی، خصومت Hostility Opposition Enmity We usually feel antagonism toward some or something Shared/mutual/longrun/deep/temporal politic ... گزارش
5 | 0
dry run١٤:٢٩ - ١٣٩٩/١١/٠١Rehearsalگزارش
2 | 0
rehearsal١٤:٢٨ - ١٣٩٩/١١/٠١تمرین قبل از اجرا ( نمایش، سخنرانی، . . ) Dry run To practice in preparation for a public performance • You’re there in rehearsal sometimes for ho ... گزارش
25 | 0
in full swing١٣:٣٣ - ١٣٩٩/١١/٠١در اوجِ My classes are in full swingگزارش
12 | 0
move along١٨:٢١ - ١٣٩٩/١٠/٣٠۱ - متفرق کردن To officially order someone to stop standing and go somewhere else !Move along = واینستا. . برو. . برو جلو. . برو کنار. . حرکت کن. . ... گزارش
14 | 0
by extension١٣:٢٨ - ١٣٩٩/١٠/٣٠و به تبع آن consequently بنابراین گزارش
41 | 0
the bottom drops out٠٧:٢٣ - ١٣٩٩/١٠/٣٠به فنا رفتن To collapseگزارش
2 | 0
beat all odds١٥:٣٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٩شانس آوردن بر خلاف انتظارها ظاهر شدنگزارش
2 | 0
put in a good word for١٤:٣٤ - ١٣٩٩/١٠/٢٩تعریف و تمجید کسی را برای دیگری کردن To talk about good qualities of someone to someone else توصیه یا سفارش کسی را به دیگری کردن Recommendگزارش
12 | 0
as if on cue١٢:٠٢ - ١٣٩٩/١٠/٢٩درست به موقع توم زامانی ( به ترکی )گزارش
5 | 0
expanse١٠:٠٩ - ١٣٩٩/١٠/٢٨پهنه عرصه صحنه گسترهگزارش
5 | 0
abreast of something٠٩:٢٥ - ١٣٩٩/١٠/٢٨کاملا مطلع بودن Be closely informed about I am very well abreast of the politics and general knowledge of our country ( because I keep abreast of ... گزارش
5 | 0
mug up٠٩:٠٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٨فشرده درس خواندن/ مطالعه کردن British To study intensively So basically, I just used to attend my school, mug up some stuff for my exams and pass ... گزارش
2 | 0
in a sense٠٨:٤٩ - ١٣٩٩/١٠/٢٨تا حدی، تا حدودی از یه جهت ، از جهتی از یه منظری یه جورایی - To a limited extent or degree - In one aspect She is married in case you are wonde ... گزارش
16 | 0
watchdog١٩:٢٨ - ١٣٩٩/١٠/٢٧دیده بان، ناظر، مدافع Gaurdian Defender Protector • the watchdog for human rights : دیده بان حقوق بشر • Media watchdog groups • the watchdog rep ... گزارش
7 | 0
haste makes waste٢٣:١٩ - ١٣٩٩/١٠/٢٦همون معادل ضرب المثل فارسی : عجله کار شیطونه Doing things too quickly results in poor endingsگزارش
21 | 0
precedent١١:٢٧ - ١٣٩٩/١٠/٢٦To set a precedent الگویی برای اتفاقات مشابه در آینده شدن دب قویماخ ( ترکی ) ??Creating a new norm Mr. President's violation of law would set a ... گزارش
14 | 0
plain as day٠٦:١٢ - ١٣٩٩/١٠/٢٦واضح، آشکار، ساده، مثل روز روشن Very obvious Very clear Very easy to see • They telling us plain as dayگزارش
9 | 0
on the lam٠٨:٥١ - ١٣٩٩/١٠/٢٥Also; on the run To be on the lam To go on the lam فراری fugitive در حال فرار ( از دست قانون یا پلیس ) in escape status Escape or hide from th ... گزارش
0 | 0
up in arms٠٨:٢٩ - ١٣٩٩/١٠/٢٥Very angry Furiousگزارش
0 | 0
hang by a thread٢٣:٢٥ - ١٣٩٩/١٠/٢٤در معرض نابودی، فروپاشی یا مرگ قرار داشتن در شرایط یا موقعیت متزلزل/ نامساعد/خطرناک/نابسامان/نامتعادل بودن در موقعیت نامعلوم یا نامشخصی قرار گرفتن ... گزارش
16 | 0
step up٢٢:١٥ - ١٣٩٩/١٠/٢٤پا پیش گذاشتن پیشقدم شدن Take action Take the initiativeگزارش
16 | 1
enclosure١٩:٥٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٤محفظه اتاقک حصار فضای بسته فضای محصور ضمیمه ، پیوست گزارش
14 | 0
withstand the test of time١٩:٤٧ - ١٣٩٩/١٠/٢٤Also: stand the test of time کارایی/محبوبیت/ارزش/بقا/ کارکرد خود را در طول زمان حفظ کردن To last, continue, run, endure for a very long time گزارش
0 | 0
aggregate١٩:٢٧ - ١٣٩٩/١٠/٢٤۱ - مجموعه یا توده ای متشکل از اجزای نامتناجس که رابطه ای بین آنها وجود ندارد. مانند جمعی از مردم که در یک رستوران در حال غذا خوردن هستند. a sum of ... گزارش
7 | 1
constitution١٩:١٦ - ١٣٩٩/١٠/٢٤۱ - قانون اساسی، اساسنامه، نظام نامه ۲ - ساختار ، شاکلهگزارش
14 | 0
brainchild١٣:٣٩ - ١٣٩٩/١٠/٢٤محصول فکری، نتیجه اندیشه و تفکر یک فردگزارش
9 | 1
beacon١٣:٢٤ - ١٣٩٩/١٠/٢٤۱ - چراغ فانوس دریایی The bright rotating light on the top of a lighthouse ( pharos ) is called beacon ۲ - آتشی که بر بالای تپه ای برای علامت، راهنم ... گزارش
12 | 0
nexus١١:٤٦ - ١٣٩٩/١٠/٢٤ارتباط، پیوند Link Connection Causal nexus = causal link = رابطه علت و معلولی At the nexus of = in the middle of Second Avenue is a nexus for t ... گزارش
18 | 0
at the drop of a hat٠٩:١٩ - ١٣٩٩/١٠/٢٤خیلی راحت ( و بدون دلیل قانع کننده ای ) without thinking about با کوچکترین بهانه ای/ دلیلی at the slightest provocation در جا در یک آن immediate ... گزارش
9 | 0
incumbent١٦:٤٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٣بر عهده کسی بودن، مسئولیت چیزی را عهده دار بودن Be incumbent on It was incumbent on the alternative media to . spread the truth مسئول - متصدی - م ... گزارش
18 | 0
wrest١٦:٢٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٣قاپیدن To pull forcibly and violently Grab forcefully Take violently Snatch Seize Wrench To gain/obtain with difficulty or by force She stood b ... گزارش
5 | 0
yob١٦:٠٤ - ١٣٩٩/١٠/٢٣Yob is the direct opposite of a good boyگزارش
2 | 0
truant١٥:٤٠ - ١٣٩٩/١٠/٢٣دانش آموزی که از مدرسه فرار کرده A student who stays out of school illegally and without permissionگزارش
7 | 0
best٠٩:٥٠ - ١٣٩٩/١٠/٢٣فعل: غلبه کردن، چیره شدن، مستولی شدن، غالب شدن Defeat Outwit Beat Get the better of To do better than Outdo To gain victory over an opponent Sh ... گزارش
5 | 1
out of whack١٩:٤٣ - ١٣٩٩/١٠/٢٢نامیزان ناجور ناهماهنگ نامتعادل درست کار نمیکنه تنظیم نیست از تنظیم خارج شده برنامه اش به هم خورده ( قارشئب به ترکی ) . Our kitchen scale is ou ... گزارش
46 | 0
weasel out٠٩:٠١ - ١٣٩٩/١٠/٢٢۱ - ( با زرنگی ) در رفتن ، طفره رفتن، ۲ - آدم مارمولکی که با زرنگی و حیله گری کاراشو پیش میبره ، موزمار weasel Sometimes you can't weasel out of th ... گزارش
2 | 0
would that١٨:٤٠ - ١٣٩٩/١٠/٢١ای کاش که. . To express a strong wish or desire . I would that it were the otherwiseگزارش
5 | 0
blood draw١٨:٣١ - ١٣٩٩/١٠/٢١خون گیری برای آزمایش خون The procedure of taking blood from a vein for laboratory testing . It's hard to find some people's veins to draw blood I ... گزارش
2 | 0
break out in a cold sweat١٨:٢٥ - ١٣٩٩/١٠/٢١عصبی یا نگران شدن، ترسیدن To become frightened, worried, or nervous I break out in a cold sweat the minute I get to . the dentist's office Some pe ... گزارش
5 | 0
master class١٧:١٤ - ١٣٩٩/١٠/٢١۱ - کلاس پیشرفته که توسط استاد برجسته ( مثلا موسیقی ) برای دانش جویان مستعد برگزار می شود She spent the remainder of her life teaching master class ... گزارش
14 | 0
pedagogy١٦:٥٧ - ١٣٩٩/١٠/٢١علوم پرورشیگزارش
5 | 1
levity١٦:٢٥ - ١٣٩٩/١٠/٢١۱ - شوخ طبعی ( با بار مثبت ) something that lightens the mood People want moments of levity, and simple pleasures in this emotionally . and financi ... گزارش
14 | 0
squiggle١٤:٣٦ - ١٣٩٩/١٠/٢١وول خوردن، پیچ و تاب خوردن Wriggle The road squiggled across the state lineگزارش
2 | 0
of yore١٤:٣٣ - ١٣٩٩/١٠/٢١Long ago گذشته های دورگزارش
0 | 0
risible١٣:٣٤ - ١٣٩٩/١٠/٢١خنده دار، Comic, comical, funny, laughable,گزارش
2 | 0
roll back١٣:١٨ - ١٣٩٩/١٠/٢١بازگشت به روال سابق، Undoing and returning to the previous state کاهش مالیات، قیمت ( و برگرداندن آن به روال قبلی ) . . . , Reducing taxes, prices ... گزارش
2 | 0

فهرست جمله های ترجمه شده