امتیاز‌های فرید رستمی

بازدید
١٣
امتیاز کل
٨٩٨
کل مدال ها
٩
طلا
٠
نقره
٢
برنز
٧
٩٥
×
١٠
=
٩٥٠
٢٦
×
=
-٥٢
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٨٩٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٩٥
×
١٠
=
٩٥٠
٢٦
×
=
-٥٢
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٨٩٨

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠