نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
pungent: آزاد دهنده ( بو )
٥ ماه پیش
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

-
همه
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
behave yourself: بچه خوبی باش
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
walkaway: از صحنه فرار کردن - از صحنه جیم شدن
٥ ماه پیش
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

-
دیکشنری
-
overhear: بطور اتفاقی شنیدن.
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت واژه جدید

-
دیکشنری
-
suit box: جعبه لباس جعبه کت و شلوار
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

-
دیکشنری
-
٥ ماه پیش
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

-
دیکشنری
-
seesaw: بچه ها دارن الاکنگ بازی می کنن
٥ ماه پیش
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

-
دیکشنری
-
٥ ماه پیش