نوع مدال

ثبت واژه جدید

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٣
نوع مدال

ترجمه با حداقل ٥ رای

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

ثبت اولین ترجمه

١