نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٤٠٠
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٧٣
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١