نوع مدال

کسب هر ١٠,٠٠٠ امتیاز

٦
نوع مدال

ثبت واژه جدید

١٥١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

١١٤
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٤١٢
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٧٣
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١