امتیاز‌های English User

بازدید
١
امتیاز کل
٦٨,١٦٠
کل مدال ها
٧٣٠
طلا
٦
نقره
٢٦٠
برنز
٤٦٤
٧,٠٣٣
×
١٠
=
٧٠,٣٣٠
١,٠٨٥
×
=
-٢,١٧٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٦٨,١٦٠

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٧,٠٣٣
×
١٠
=
٧٠,٣٣٠
١,٠٨٥
×
=
-٢,١٧٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٦٨,١٦٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠