امتیاز‌های English User

بازدید
١٦
امتیاز کل
٧١,٢٧٤
کل مدال ها
٧٥٧
طلا
٦
نقره
٢٦٥
برنز
٤٨٦
٧,٣٤٧
×
١٠
=
٧٣,٤٧٠
١,٠٩٨
×
=
-٢,١٩٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٧١,٢٧٤

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٧,٣٤٧
×
١٠
=
٧٣,٤٧٠
١,٠٩٨
×
=
-٢,١٩٦
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٧١,٢٧٤

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠