تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

وثیقه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

تزئین کردن، آراستن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

شیفته شدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

دراز بی قواره

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

آه و ناله کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

تشکیل جلسه دادن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

حائز اهمیت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٠

خبر دادن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

طنز تلخ

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٥

هم قطار

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١١

ازین به بعد

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

قوه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

دو تابعیتی

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣١

قومیت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

سر کاری نخود سیاه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد

دسته بندی کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦٤

دوست گرامی اون barely که شما معنی کردین این به معنی گیاهی است که برای تهیه غذا ازش استفاده میشه

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٠

فراتر از معمول

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٤

someone who governs instead of a king or queen, because the king or queen is sick, absent, or still a child

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

مخصوصا

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٧

به شرح ذیل

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

ضرر کردن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٦

به این دلیل

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٢

خفه شدن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٣

مجاز

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٦

آبیاری

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
١٦

زیارت

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٩

انجمن

تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٥

شرح زندگی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٥

کار کردار

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٧

ظلم کردن ناراحت و مشوش کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

غی قابل استفاده

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٦

کم زیر در مورد صدا زیرپوستی وار

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

گدا

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

شرکت دانش بنیان

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٠

چرخش

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٠

شیب دار

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٦

موج شکن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٣٣

سمبل چیزی بودن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٧

مزاحم

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

پر ازدحام با توریست

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٤

تصور کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢

یافته

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٨

برتری

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد

رتبه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١١

تنزیل رتبه

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٩

سماجت

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٥

تقسیم کردن

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٥

نقل قول

١