برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

احسان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هم قطار ١٣٩٩/١٠/١٠
|

2 ازین به بعد ١٣٩٩/٠٨/٢٥
|

3 قوه ١٣٩٩/٠٨/١٨
|

4 دو تابعیتی ١٣٩٩/٠٨/١٦
|

5 قومیت ١٣٩٩/٠٨/١٦
|

6 سر کاری
نخود سیاه
١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

7 دسته بندی کردن ١٣٩٩/٠٨/٠٤
|

8 دوست گرامی اون barely که شما معنی کردین
این به معنی گیاهی است که برای تهیه غذا ازش استفاده میشه
١٣٩٩/٠٨/٠١
|

9 فراتر از معمول ١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

10 someone who governs instead of a king or queen, because the king or queen is sick, absent, or still a child ١٣٩٩/٠٧/٢١
|

11 مخصوصا ١٣٩٩/٠٧/١٩
|

12 به شرح ذیل ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

13 ضرر کردن ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

14 به این دلیل ١٣٩٩/٠٧/١٢
|

15 خفه شدن ١٣٩٩/٠٧/١٠
|

16 مجاز ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

17 آبیاری ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

18 زیارت ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

19 انجمن ١٣٩٩/٠٥/٠٩
|

20 شرح‌زندگی ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

21 کار
کردار
١٣٩٩/٠٤/٢١
|

22 استثمارگر ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

23 ظلم کردن
ناراحت و مشوش کردن
١٣٩٩/٠٤/٢١
|

24 غی قابل استفاده ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

25 کم
زیر در مورد صدا
زیرپوستی وار
١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

26 گدا ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

27 شرکت دانش بنیان ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

28 چرخش ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

29 شیب دار ١٣٩٩/٠٣/١٩
|

30 موج شکن ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

31 سمبل چیزی بودن ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

32 مزاحم ١٣٩٩/٠٣/٠٧
|

33 پر ازدحام با توریست ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

34 تصور کردن ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

35 یافته ١٣٩٩/٠٢/١٨
|

36 برتری ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

37 رتبه ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

38 تنزیل رتبه ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

39 سماجت ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

40 تقسیم کردن ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

41 نقل قول ١٣٩٩/٠٢/١٤
|