برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

احسان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دوست گرامی اون barely که شما معنی کردین
این به معنی گیاهی است که برای تهیه غذا ازش استفاده میشه
١٣٩٩/٠٨/٠١
|

2 فراتر از معمول ١٣٩٩/٠٧/٢٤
|

3 someone who governs instead of a king or queen, because the king or queen is sick, absent, or still a child ١٣٩٩/٠٧/٢١
|

4 مخصوصا ١٣٩٩/٠٧/١٩
|

5 به شرح ذیل ١٣٩٩/٠٧/١٧
|

6 ضرر کردن ١٣٩٩/٠٧/١٥
|

7 به این دلیل ١٣٩٩/٠٧/١٢
|

8 خفه شدن ١٣٩٩/٠٧/١٠
|

9 مجاز ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

10 آبیاری ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

11 زیارت ١٣٩٩/٠٥/١٥
|

12 انجمن ١٣٩٩/٠٥/٠٩
|

13 شرح‌زندگی ١٣٩٩/٠٥/٠٤
|

14 کار
کردار
١٣٩٩/٠٤/٢١
|

15 استثمارگر ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

16 ظلم کردن
ناراحت و مشوش کردن
١٣٩٩/٠٤/٢١
|

17 غی قابل استفاده ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

18 کم
زیر در مورد صدا
زیرپوستی وار
١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

19 گدا ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

20 شرکت دانش بنیان ١٣٩٩/٠٤/١٦
|

21 چرخش ١٣٩٩/٠٣/٢٦
|

22 شیب دار ١٣٩٩/٠٣/١٩
|

23 موج شکن ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

24 سمبل چیزی بودن ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

25 مزاحم ١٣٩٩/٠٣/٠٧
|

26 پر ازدحام با توریست ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

27 تصور کردن ١٣٩٩/٠٢/٢١
|

28 یافته ١٣٩٩/٠٢/١٨
|

29 برتری ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

30 رتبه ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

31 تنزیل رتبه ١٣٩٩/٠٢/١٦
|

32 سماجت ١٣٩٩/٠٢/١٥
|

33 تقسیم کردن ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

34 نقل قول ١٣٩٩/٠٢/١٤
|