نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥٠ رای

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ١٥ رای

١٣
نوع مدال

ثبت واژه جدید

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٥,٠٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٢١
نوع مدال

پیشنهاد برای واژه بدون پیشنهاد

٦
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ١,٠٠٠ امتیاز

١