برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ebi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

401 فروشگاه روباز ، فروشگاه سرباز

میدان‌گاه ، میدان‌گاه فروش ، محوطه فروش ، فضای فروش
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

402 آیینی

آیین‌نامه ، شیوه‌نامه ، پیمان ، پیمان‌نامه ، سازش‌نامه ، پذیرش‌نامه

روش کار ، کار رَوِش ، روش انجام ، روال ، کارکردنما
١٣٩٨/٠١/٠٤
|

403 خرد همگانی/عمومی/جمعی

شعور همگانی/عمومی/جمعی
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

404 [در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی]

پی‌گیر ، پی‌گیرنده
١٣٩٨/٠١/٠٣
|

405 [اصطلاح]

هر جور (که) شده ، هر جوری (که) شده ، هر طور (که) شده ، هر طوری (که) شده ، هر قیمتی که شده ، به هر قیمتی (که) شده
١٣٩٧/١٢/٢٩
|

406 شمار بسیار(از) ، شمار بسیاری(از) ، شمار افزون(از) ، شمار افزونی(از) ، شمار زیادی(از)

[خودمانی،عامیانه]
یک خروار ، یک عالمه ، کلی
١٣٩٧/١٢/٢١
|

407 [اصطلاح]

به امید دیدار
١٣٩٧/١٢/٢١
|

408 دلتنگی کردن(برای) ، دل کسی برای کسی تنگ شدن

[وسیله جابجایی]
جا ماندن(از)

[جا و مکان]
گذشتن(از) ، رد کردن ، رد شدن

[تماس تل ...
١٣٩٧/١٢/٢١
|

409 دزد فروشگاه

[خودمانی و عامیانه]
دَلِه دزد
١٣٩٧/١٢/١٨
|

410 سرنشین ، سرنشین‌دار ١٣٩٧/١٢/١٢
|

411 نامه رساندن ، نامه‌رسانی

نامه بردن ، نامه‌بَری
١٣٩٧/١٢/٠٧
|

412 دوره‌گردی(کردن) ١٣٩٧/١٢/٠٢
|

413 [زمین‌شناسی]

پیشازیستی ، پیشین زیستی
١٣٩٧/١٢/٠٢
|

414 یوتوب‌کار ، یوتوب‌باز ١٣٩٧/١٢/٠١
|

415 [چاپ]

گردِ چاپ ، پودر چاپ
١٣٩٧/١١/٣٠
|

416 هموار ، صاف ، تخت

[حالت قرار گیری ابزار یا دستگاه]
خوابیده ، رو کف ، روی کف ، به کف
١٣٩٧/١١/٣٠
|

417 قاب

جای نوار ، جا نواری ، قاب نوار

جای فیلم ، جا فیلمی ، قاب فیلم

[دستگاه چاپ و چاپگر]
سینی کاغذ
١٣٩٧/١١/٣٠
|

418 خنک کُن ، خنک کننده ١٣٩٧/١١/٣٠
|

419 تاب برداشتگی ١٣٩٧/١١/٣٠
|

420 فرمان بَر ، فرمان پذیر ، فرمان گیر ١٣٩٧/١١/٣٠
|

421 ایستادگی ، پایداری ، مقاومت ١٣٩٧/١١/١٩
|

422 چه غلطی می‌کنی ، چه غلطی داری می‌کنی ١٣٩٧/١١/١٨
|

423 [خودمانی]

این چه کوفتی هستش ، این چه کوفتیه
١٣٩٧/١١/١٨
|

424 منزلگاه ١٣٩٧/١١/١٧
|

425 گشوده ، رها ، آزاد ، وِل ١٣٩٧/١١/١٧
|

426 بسته ، بسته شده ١٣٩٧/١١/١٧
|

427 سازنده ابزار اصلی ، ابزارساز اصلی

سازنده قطعه اصلی ، قطعه‌ساز اصلی

تجهیزات‌ساز اصلی
١٣٩٧/١١/١٧
|

428 ابزار ، قطعه ١٣٩٧/١١/١٧
|

429 مغناط‌سپهر ١٣٩٧/١١/١٧
|

430 همتا ، همتاسازی

باز تولید ، باز تولید کردن
١٣٩٧/١١/١٧
|

431 جهان‌گستر ، جهان سراسری ، جهان‌فراگیر ، فراگیر جهانی ، سراسر جهان ، سرتاسر جهان ، در سرتاسر جهان ١٣٩٧/١١/١٥
|

432 جهان‌گستر ، جهان سراسری ، جهان‌فراگیر ، فراگیر جهانی ، سراسر جهان ، در سراسر جهان ، سرتاسر جهان ١٣٩٧/١١/١٥
|

433 در حال سوت زدن ، سوت‌زَنان ، سفیرکِشان ١٣٩٧/١١/١٥
|

434 سیاهپوش ١٣٩٧/١١/١٣
|

435 شبانگاه ، شباهنگام ١٣٩٧/١١/١٢
|

436 روز عاشقان ١٣٩٧/١١/١١
|

437 جوش‌خوردگی ١٣٩٧/١١/١٠
|

438 جابجایی ١٣٩٧/١١/٠٩
|

439 تازیدن ١٣٩٧/١١/٠٧
|

440 هموار کردن ، صاف کردن ١٣٩٧/١١/٠٧
|

441 [در آغاز جمله برای تعارف و دادن چیزی به کسی،معمولا خودمانی]
بفرما ، بفرمایید ، بیا

برای نمونه here's your letter به معنی بفرما،نامه شما
...
١٣٩٧/١١/٠٦
|

442 این هستش ، همین است ، این همان است ، این آن است ، خودش است

[خودمانی و عامیانه]
ایناهاش ، اینه ، همینه ، این همونه ، این اونه ، خودشه
١٣٩٧/١١/٠٦
|

443 اینجا ، اینجاست ١٣٩٧/١١/٠٦
|

444 ورزیدگی ، آمادگی بدنی ١٣٩٧/١٠/٢٨
|

445 [پیام ، داده ، علامت ، سیگنال]

چندگانه‌فرستیِ همزمانِ تک بستر
جابجایی چندگانه همزمان تک بستر
١٣٩٧/١٠/٢٦
|

446 دور فرستی ، دور بَری

دور نوردی ، دورپیمایی ، دورپیمایش
١٣٩٧/١٠/٢٦
|

447 دادن ، گذاشتن ، نهادن

واگذاردن ، واگذاشتن

پیوند دادن/زدن/کردن ، پیوست کردن ، همراه کردن ، اِلصاق کردن
١٣٩٧/١٠/٢٦
|

448 پا متنی ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

449 پا صفحه ١٣٩٧/١٠/٢٦
|

450 گروه ١٣٩٧/١٠/٢١
|