برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ebi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

351 هم‌فشردگی ، هم‌فشرده سازی ١٣٩٨/٠١/١٩
|

352 [هوانوردی]

دنباله بخار آب فشرده ، دنباله بخار آب تراکمی
١٣٩٨/٠١/١٩
|

353 نوشتار ١٣٩٨/٠١/١٩
|

354 رهنمودی ١٣٩٨/٠١/١٨
|

355 پیش از اینکه ١٣٩٨/٠١/١٨
|

356 مقاومتِ جریانی ١٣٩٨/٠١/١٨
|

357 مدارپیمایی کردن ، مدارگردی کردن ، مدارنَوَردی کردن ١٣٩٨/٠١/١٨
|

358 اتحادیه انحصاری ١٣٩٨/٠١/١٧
|

359 سرمایه‌گذاری‌‌ گروهی

جذب سرمایه گروهی

تامین سرمایه‌ گروهی ، تامین سرمایه جمعی
١٣٩٨/٠١/١٦
|

360 رَوِش ، چاره

راهکار کوتاه‌هنگام ، راهکار کوتاه‌دوره ، راهکار کوتاه‌مدت
١٣٩٨/٠١/١٦
|

361 چوب غذاخوری ١٣٩٨/٠١/١٥
|

362 چاره‌اندیشی ، رایزنی ، گفتگوی رایزنانه

هم‌فکری
١٣٩٨/٠١/١٥
|

363 هماهنگ ، هم‌پا ، هم‌رَوَند ١٣٩٨/٠١/١٤
|

364 دیدار ، قرار ١٣٩٨/٠١/١٤
|

365 چرخه ، چرخه زمانی ١٣٩٨/٠١/١٤
|

366 برنامه‌افزار ١٣٩٨/٠١/١٤
|

367 فراهم‌آوری ، فراهم‌سازی

واگذاری ، در دسترس گذاری ، در دسترس‌نهی

نمایش‌دهی ، به نمایش‌گذاری ، فراپیش نهی ، فراپیش گذاری ، در برابر دید گ ...
١٣٩٨/٠١/١٤
|

368 فلفل آتشین ، فلفل سرخ آتشین ١٣٩٨/٠١/١٤
|

369 ساخت‌وساز(کردن) ١٣٩٨/٠١/١٤
|

370 رویِ همی ، هم‌گذاشته ، روی هم گذاشته ١٣٩٨/٠١/١٤
|

371 پایین و بالا ، جیک و پوک ١٣٩٨/٠١/١٤
|

372 روان‌نَژَندی ١٣٩٨/٠١/١٢
|

373 بیرون‌رو

بیرون‌رفت ، بیرون‌روی
١٣٩٨/٠١/١١
|

374 قایقِ کفی/کالابَر

قایق ترابر/ترابری

قایق فَرابر/فرابری
١٣٩٨/٠١/١٠
|

375 پرکاربرد

هم‌کاربرد ، همسان کاربرد ، همسان کار
١٣٩٨/٠١/١٠
|

376 بازخواست کردن ، بازخواهی کردن ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

377 [هنگام نوشیدن]

سر سلامتی
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

378 رحمت کردن ، مورد رحمت قرار گرفتن ، مورد رحمت قرار دادن ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

379 [هنگام تایید و پاسخ]

معلوم است ، معلومه
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

380 به‌جای آن ، به‌جایش ، به‌جاش ، عوضش ، در عوض آن ١٣٩٨/٠١/٠٩
|

381 گربه کوچک

ناز ، ناز نازی ، ناناز
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

382 ریز ، خُرد ، خرده ، خرده‌پا

[زن]
کوچک‌اندام
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

383 [با حالت دلسوزی]

حیوونی! ، طفلکی!
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

384 [جمله پرسشی]

تو هستی؟ ، تویی؟

شما هستی؟ ، شمایید؟ ، شمایی؟

خودت هستی؟ ، خودتی؟
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

385 بی‌کم‌وکاست

معرکه
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

386 بندر تفریحی/تفرجی

بندرگاه تفریحی/تفرجی

لنگرگاه تفریحی/تفرجی
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

387 چند نوشابه ، نوشابه چندگانه

نوشیدنی چندگانه/ترکیبی
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

388 ناگهان ، ناگهانی ، یکباره ، آنی ، لحظه‌ای

تُند ، پرشتاب ، برق‌آسا
١٣٩٨/٠١/٠٩
|

389 گزارش ، گزارش روزانه/کار/سفر

گزارش‌نگار ، دفتر گزارش ، دفتر گزارش روزانه ، دفتر گزاش کار ، دفتر گزارش سفر ، دفتر ثبت

گزارش نوشتن/دادن/ ...
١٣٩٨/٠١/٠٨
|

390 [زمین‌شناسی]

سیلاب گِلی ، گِل‌سیلاب
١٣٩٨/٠١/٠٨
|

391 دروغی ، ناراست ، ناراستین ، وانمودی ، وانمودین ، ناواقعی ، ناحقیقی

[خودمانی و عامیانه]
الکی ، چاخان
١٣٩٨/٠١/٠٨
|

392 سیل‌رو ، سیل‌راه ، سیل‌گذر ، گذرگاه سیل

سیلاب‌رو ، سیلاب‌راه ، سیلاب‌گذر ، گذرگاه سیلاب
١٣٩٨/٠١/٠٧
|

393 سیل‌رو ، سیل‌راه ، سیل‌گذر ، گذرگاه سیل

سیلاب‌رو ، سیلاب‌راه ، سیلاب‌گذر ، گذرگاه سیلاب
١٣٩٨/٠١/٠٧
|

394 رَوِشمندانه ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

395 اخلال ١٣٩٨/٠١/٠٧
|

396 فرارَوی

پرش بزرگ ، پرش بیش از اندازه

جهش بزرگ ، جهش بیش از اندازه
١٣٩٨/٠١/٠٦
|

397 قابلی ندارد ، حرفش را نزن ، حرفش را نزنید ، مهم نیست ١٣٩٨/٠١/٠٥
|

398 تکینه‌شدگی

یکسان‌شدگی ، یکسانگی

تکسان‌شدگی ، تکسانگی
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

399 [چرخ و تایر خودرو در هنگام هرزگردی و بکسوات]

دود درآمدن ، دود درآوردن
١٣٩٨/٠١/٠٥
|

400 دسترسی‌پذیری ، دسترسی‌داشتگی ، در دسترس‌بودگی ١٣٩٨/٠١/٠٥
|