برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ebi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

301 اَنبرک ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

302 شاهزاده‌ِ پسر ، شاهزاده‌پسر ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

303 گونه ، سان ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

304 تخمک‌افشانی ، تخمک افشاندن ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

305 ناآشنا

نابومی
١٣٩٨/٠١/٢٧
|

306 نوشدارو ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

307 بِدِه بِستان

تبدیل ارز ، مبادله ارز ، تبادل ارز
١٣٩٨/٠١/٢٧
|

308 همراهی

نگهبانِ همراه ، محافظِ همراه
١٣٩٨/٠١/٢٧
|

309 یخ‌بازی ، یخ‌سُرخوری ، یخ‌سرخوری بازی ، بازی یخ‌سرخوری

کفش یخ‌سرخوری
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

310 مانده ، ماندهِ انبار ، ماندهِ کالایِ انبار

کالایِ انبار مانده ، کالایِ برگشتیِ انبار مانده

کالایِ برگشتیِ کم‌کارکردِ انبار مانده
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

311 قندیل آهکی چکیده ، قندیل آهکی کَف‌رُست

سنگ آهکی چکیده
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

312 قندیل آهکی چِکَنده ، قندیل آهکی سقفی ، قندیل آهکی سقف‌آویز

سنگ آهکی چکنده

١٣٩٨/٠١/٢٦
|

313 اوج سرخوشی جنسی ، اوج هیجان جنسی ، اوج کامِش ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

314 نوازندگان ، گروه نوازندگان

همنوازان ، گروه همنوازان ، دسته همنوازان
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

315 نژاد ، تیره ، تبار ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

316 خودروشویی ، خودروشوری

ماشین‌شویی ، ماشین‌شوری
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

317 خدا ناباوری ١٣٩٨/٠١/٢٦
|

318 دانایی‌شناسی

شناخت دانایی
١٣٩٨/٠١/٢٦
|

319 [هنر و رسانه]
جلد هنری ، روجلدی ، جلدنما ، جلدنمایه ، جلدنگاره ، رونما ، نگاره روی جلد ، طرح روی جلد ، تصویر روی جلد
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

320 نورشناخت ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

321 نمایش ساز و آوازی

نمایش آوازی/آوایی/آهنگین
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

322 اعلان

[نمایش،تئاتر،فیلم]
سخن‌رسانی ، سخن یاری‌رسانی ، سخن یادآوری
متن‌رسانی ، متن یاری‌رسانی ، متن یادآوری
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

323 فرا دریا ، آنسوی دریا ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

324 انسان‌ریخت ، انسان‌گونه ، انسان‌مانند ، انسان‌سان ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

325 [رایانش]
شماره‌ای

[اندازه،ارزش،کمیت،مقدار]
گسسته ، ناپیوسته
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

326 [رایانش]
سنجشی

[اندازه،ارزش،کمیّت،مقدار]
پیوسته
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

327 کار اندازی

راه‌اندازی ، راه انداختن

فعال‌سازی(کردن)
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

328 دگرگون کردن ، دگرگون ساختن ١٣٩٨/٠١/٢٤
|

329 [صنعت]

زُدودن ، حباب‌زُدایی ، حباب زدودن
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

330 [آمیزه‌ها و ترکیب‌ها]
ریزدانه

[صنعت]
زُدودن ، حباب‌زُدایی ، حباب زدودن
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

331 آتش‌گیری

پخت(با آتش) ، پختن(با آتش)
١٣٩٨/٠١/٢٤
|

332 [گیاه‌شناسی]

نام‌گذاری ، نام گذاشتن
١٣٩٨/٠١/٢٣
|

333 تاریخ‌گذاری

تاریخ‌زَنی ، تاریخ زدن
١٣٩٨/٠١/٢٣
|

334 هسته‌گیری ، هسته گرفتن

مغزه‌گیری ، مغزه گرفتن
١٣٩٨/٠١/٢٣
|

335 دَرهَم

[شبکه رایانه‌ای و اینترنت]
همه‌پیوند ، درهم پیوند
١٣٩٨/٠١/٢٣
|

336 دنباله ، پی آیند ١٣٩٨/٠١/٢٣
|

337 بیرون‌ریزی ، بیرون‌دهی ، بیرون‌رَوی

[آب]
آبدِه ، آب‌گذری

[نیرو،توان،انرژی]
تُهی‌شد ، تهی‌شدگی ، از دست‌رَوی ، از دست‌دهی ، کاهش
١٣٩٨/٠١/٢٢
|

338 رَوان‌آب ، روان‌آبه ١٣٩٨/٠١/٢٢
|

339 هر اندازه که ، هر اندازه‌ای که ، به اندازه‌ای که ، همان اندازه ، همان اندازه ... که ، همان اندازه‌ای که

تا آنجا که ، تا جایی که ، تا آن اندازه ...
١٣٩٨/٠١/٢١
|

340 تا الان ، تاکنون ١٣٩٨/٠١/٢١
|

341 گونه‌گونی ، فراوانی ، ناهمسانی ١٣٩٨/٠١/٢١
|

342 راهِ سواره ، سواره‌رو ١٣٩٨/٠١/٢١
|

343 رنگ‌بَرداری(کردن) ١٣٩٨/٠١/٢١
|

344 [سیاست]
تندگرا ، تندرو گرا ، افراطی


[فناوری]
پر شتاب
١٣٩٨/٠١/٢١
|

345 آشنا ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

346 خودکامه‌گرا

اقتدارگرا
١٣٩٨/٠١/٢٠
|

347 شنوایی‌آزمایی ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

348 یک تکه ، یکپارچه ، سر هم ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

349 سرِ راه ، در راه ، تو راه ، توی راه ١٣٩٨/٠١/٢٠
|

350 الانه ١٣٩٨/٠١/٢٠
|