برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ebi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

251 تویی لاستیک ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

252 گداخت ، گداختگی ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

253 هزینه‌کاهی

تاوان‌بخشی
١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

254 فرزانش ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

255 زیست‌پیدایش ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

256 شناخت ، نگرش ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

257 نمایش تلویزیونی(دنباله‌دار) ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

258 [ابزار رسم و طراحی]

دو نگاره‌کِش
١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

259 سینمایی

[فیزیک،شیمی]
نوار ، نوار باریک
١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

260 دوتایی کوچک ، دوگانه کوچک ، دوگانک ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

261 درمانگری دستی

مفصل‌درمانگری

مفصل جااندازی ، مفصل جابجاگری
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

262 بزرگا ، توان ، قدرت ، شدت ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

263 برخورد ، لمس ، تماس ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

264 [جا،فضا،مکان]

باز ، سر باز
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

265 [جا،فضا،مکان]

بسته ، سربسته
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

266 پایشگرِ دما ، دماپایشگر ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

267 خَمِه ، خمینه ، نمودار منحنی ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

268 ملاتِ شفته ، شفته‌ملات ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

269 بی‌باکی ، نترسی ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

270 کالابَرگ ، برگه خرید کالا ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

271 آزمون کوتاه ، آزمون فشرده ، آزمون کوچک ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

272 همیاری ، شرکت همیاری ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

273 توده‌سالاری ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

274 ساختار هنری ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

275 جهان‌سرزمین ، جهان‌کشور ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

276 جهان ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

277 [در ترکیب]

-ران ، -باز
برای نمونه معنیِ kite runner میشود بادبادک‌ران یا بادبادک‌باز
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

278 چند جهان ، چند گیتی ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

279 پیراستاره‌ای ، پیرامون ستاره‌ای ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

280 گوشت‌خوارسانان ١٣٩٨/٠٢/٠١
|

281 [جانور باستانی]

کفتاردَندان
١٣٩٨/٠٢/٠١
|

282 نوآوری ١٣٩٨/٠١/٣١
|

283 [خودرو]

پنجره سقفی ، سقف آفتاب‌گیر
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

284 آزارگری ، آزارگری جنسی

آزارگرایی ، آزارگرایی جنسی

آزاررسانی ، آزاررسانی جنسی
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

285 آزارگرایی ، آزاررسانی ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

286 [ریخت]

گُرده‌ماهی ، گرده‌ماهی شکل ، گرده‌ماهی حالت
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

287 هر روزه

[کار،برنامه،روال،روند]
یکنواخت
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

288 [بیماری]

بیرون‌رَوی ، شکم‌رَوی ، ریق افتادگی ، به ریق افتادگی
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

289 ماندگاری ، دیرپایی ، دیرهنگامی ، دراز هنگامی ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

290 از ریخت افتادگی ، از ریخت افتادن ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

291 چادرنشین ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

292 [هواپیما]

پَرِش ، برخاست ، جَست
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

293 [هواپیما]

پَرِش ، برخاست ، جَست
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

294 زهردار ١٣٩٨/٠١/٣٠
|

295 فشار روانی

کشمکش درونی
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

296 گذرگاه ، گذرگاه پیوندی ، گذرگاه ارتباطی

راهِ پیوندی ، راه ارتباطی

مسیر پیوندی ، مسیر ارتباطی
١٣٩٨/٠١/٣٠
|

297 [شبکیه چشم انسان]

گوده مرکزی
١٣٩٨/٠١/٢٩
|

298 پردازه ، پردازش

فرآوری ، فرآوردن
١٣٩٨/٠١/٢٨
|

299 نَماگر ١٣٩٨/٠١/٢٧
|

300 [زن]

نیم‌تنه ، لباس نیم‌‌تنه‌‌
١٣٩٨/٠١/٢٧
|