برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ebi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

201 ابر فضایی ، ابرینه ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

202 برهم‌نهی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

203 واگِن(شدن) ، واگنی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

204 کیهان‌نوردی شناسی ، دانش کیهان‌نوردی

فضانوردی ، فضانوردی شناسی ، دانش فضانوردی
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

205 هواتاب ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

206 نشان ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

207 [مکانیک و خودرو]

نیمه‌خودکار ، جعبه‌دنده نیمه‌خودکار ، گیربکس نیمه‌خودکار
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

208 [زیست‌شناسی و شیمی]

چهارتایه
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

209 پاره‌بندی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

210 [مکانیک و خودرو]

هم‌دُورساز ، هم‌دُورکننده
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

211 بیرون‌خواب ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

212 مَنِشی ١٣٩٨/٠٢/٠٨
|

213 قانون‌گذاری ، مقررات‌گذاری ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

214 هواگرد ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

215 پیش‌نگری ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

216 گوده ، گوده‌گذاری ، گوده گذاشتن

[میوه]
هسته‌گیری ، هسته گرفتن ، هسته درآوری
١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

217 بیرونی ، برون‌سو ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

218 پُر ، پر شده ، گرفته شده ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

219 رو به ، در آستانه ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

220 کباب‌کار ، برشته‌کار ، بریان‌کار ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

221 اتاقک نگهداری ، اتاقک رشد

محفظه نگهداری ، محفظه رشد
١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

222 پا کام‌دهی ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

223 شهوت‌نگاره ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

224 ژن‌نمود ، نمودِ ژنی ١٣٩٨/٠٢/٠٦
|

225 دست کام‌دهی ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

226 خویش ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

227 نمونه نمایشی ، نمونه کوچک نمایشی ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

228 گرفتگی ماهیچه ، گرفتگی اندام ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

229 آب‌ایستایی‌شناسی ، شار ایستایی‌شناسی

آب‌تَرازشناسی ، آب‌راستاشناسی
١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

230 راهنما ، هدایت‌گر ، هدایت‌کننده ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

231 نمایش آهنگین ، نمایش آوازی آهنگی

نمایش عاشقانه آهنگین ، نمایش عاشقانه آوازی آهنگی
١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

232 [گونه‌ای از دایناسورها]

بزرگ سوسمار ، سوسمار بزرگ ، مارمولک بزرگ
١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

233 آب میان‌‌بافتی ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

234 یکدست ، یکنواخت ، یکرنگ ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

235 اهرم ، اهرم بازی ، اهرم فرمان ، اهرم هدایت ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

236 ایستا ، ایستاده ، سرپا ، برپا ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

237 گروهِ داوری ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

238 درون سرزمین ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

239 گمان‌انگاری ، وهم‌انگاری ، وهم‌پنداری ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

240 زمین‌کَنی ١٣٩٨/٠٢/٠٥
|

241 کشتار گروهی ، کشتار فراگیر ، فراکشتار ، کشتار دسته‌جمعی ١٣٩٨/٠٢/٠٤
|

242 کارگُمار ، کارگمارنده ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

243 فرایافته ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

244 دلنشین ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

245 سرکرده ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

246 رسید ، برگه ، برگ‌نوشته ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

247 دفتر ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

248 خاک‌وَرزی ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

249 بُرنایی ، بُرناشدگی ، بالندگی ، دوران بالندگی ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|

250 کوتاه‌نویسی ، فشرده‌نویسی ، خلاصه‌نویسی ١٣٩٨/٠٢/٠٣
|