برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ebi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

151 خودگردانی ، خودگردانندگی

خودفرمانی ، خودفرمان‌رانی ،خودفرمانروایی ، خودفرماندهی

خودکاری ، خودکارکردی
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

152 بَرافزودن ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

153 همسانی ، همانندی ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

154 گردآمدگی ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

155 ناجنس‌گرا ، جنس ناگرا ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

156 پهنه ، گستره ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

157 پادکُنِشگر ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

158 کام‌جویی ، کام‌یابی ، کام‌گیری ، کامِش ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

159 هوا خنک ، هوا خنک‌شو ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

160 پرخاش ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

161 سازشی ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

162 [روانشناسی]

برون‌سازگاری
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

163 وانهی ، وانهادن ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

164 هم‌سود ١٣٩٨/٠٢/١٦
|

165 نمایانی ، فرانمایانی ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

166 نقشِ زمینه ، نقش زمینه کمرنگ ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

167 پوسته ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

168 یون زُدوده(کردن) ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

169 یون زُدوده(کردن) ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

170 [در جمله منفی و پرسشی]

هیچ چیز ، هیچی
١٣٩٨/٠٢/١٤
|

171 [همراه با اسم]

بفرما ، بفرمایید ، بیا ، بیایید ، ایناها ، ایناهاش
١٣٩٨/٠٢/١٤
|

172 یک کم ، یک مقدار ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

173 پیش‌دیده ، حالت پیش‌دیده

پیش‌دیدگی ، حالت پیش‌دیدگی
١٣٩٨/٠٢/١٤
|

174 [شیمی]

دست‌وارگی ، دست‌رسانی
١٣٩٨/٠٢/١٤
|

175 برجگان ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

176 نهان‌شدگی ، پنهان‌شدگی ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

177 گرامیداشت ، پاسداشت ، نکوداشت ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

178 گرامیداشت ، پاسداشت ، نکوداشت ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

179 ساخت ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

180 دل مشغولی ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

181 سرخوشی ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

182 پیشتاز ١٣٩٨/٠٢/١٤
|

183 ستاره‌نما ، سیاره‌نما ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

184 همگونی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

185 برون‌رفت ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

186 پیوسته ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

187 نمودبخشی ، نمودنمایی ، نمودارسازی
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

188 [زیست‌ و نژادشناسی]

رگ ، رگه
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

189 ساختنی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

190 سازگاری‌خواهی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

191 تنومند ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

192 ذهن آگاهی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

193 کاهش ارزش ، افت ارزش ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

194 [گونه‌ای از دایناسورها]

کلاه‌دار سوسمار ، سوسمارِ کلاه‌دار
کلاه‌خود سوسمار ، سوسمارِ کلاه‌خودی
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

195 [گونه‌ای از دایناسورها]

نیا سَر شاخی ، شاخ‌سَرِ نیایی
نیا کله شاخی ، شاخ‌کلهِ نیایی
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

196 [پیشوند]

پیش ، نیا
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

197 [گونه‌ای از دایناسورها]

سِتَبر سَر سوسمار ، سوسمارِ سَر ستبری
ستبر سر مارمولک ، مارمولک سر ستبری
١٣٩٨/٠٢/١٣
|

198 پیکر واره آسمانی ، صورت‌واره آسمانی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

199 تهی‌جا ، تهی‌گاه ١٣٩٨/٠٢/١٣
|

200 نوربرقی ١٣٩٨/٠٢/١٣
|