برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ebi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 اَتمینگی ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

102 لقی ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

103 سوز باد ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

104 دگرپوش ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

105 آشوبناک ، پر آشوب ١٣٩٨/٠٢/٢٠
|

106 تراجنسینه ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

107 تراجنسینگی ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

108 شیرآوری ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

109 پس گرا ، پس رَوَند ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

110 برگه ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

111 کاوه ، کاوند ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

112 کلیدِ الکترومغناطیسیِ ابزار فرمان ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

113 خیز ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

114 تپش‌ساز ، ضربان‌ساز ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

115 انحصار چندتایی ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

116 باز نگهداشتن ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

117 تاری ، تار شدگی ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

118 بارندگی موسمی ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

119 [رایانه]

پشتیبان‌گیری قرینه‌ای ، پشتیبان‌گیری آینه‌ای
١٣٩٨/٠٢/١٩
|

120 جابجایی ، تکان‌خوری ١٣٩٨/٠٢/١٩
|

121 برترباوری ، برترپنداری ، برتری‌گرایی ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

122 مهمانخانه کلبه‌ای ، راه‌سَرا ، اتراقگاه ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

123 بازگشت‌پذیر ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

124 پادبازتابی ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

125 خودخواست ، خودخواسته

خود ارادی ، خود اراده‌ای
١٣٩٨/٠٢/١٨
|

126 نیمه

رده میانی ، رده میانگین
١٣٩٨/٠٢/١٨
|

127 پهنه یخی

یخ‌گستره ، گستره یخی
١٣٩٨/٠٢/١٨
|

128 یخسار ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

129 دَم‌نوش ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

130 [گردشگری]

هتل‌کار ، هتل‌پیشه
١٣٩٨/٠٢/١٨
|

131 بهین ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

132 بازویی ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

133 دورریزی ، دور ریختن ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

134 افت ، فرو رفت

کم‌فشار ، کم‌فشاری ، کاهش فشار ، وافشار ، وافشاری
١٣٩٨/٠٢/١٨
|

135 آب زدودن ، آب‌زدوده کردن ، کم‌آب کردن ١٣٩٨/٠٢/١٨
|

136 [اقتصاد]

گرانی ، گران‌شدگی ، افزایش بها ، افزایش قیمت
١٣٩٨/٠٢/١٨
|

137 بزنگاه ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

138 ایراد دار ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

139 [سیاست]

بهره‌کِش
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

140 رایاسنجی ، رایاسنجشی ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

141 سرشتار ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

142 همانند ، همسانه ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

143 نفس‌گیر ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

144 گنجاندن ، گنجانیدن ، گنجانده ساختن ، به شمار آوردن ، در بر گرفتن ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

145 هم‌گذرگاه ، گذرگاه تقاطعی ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

146 پرحجم ، حجم‌دار

حجم افزودن ، حجم افزایی کردن
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

147 [پزشکی]

تپش‌سنجی ، ضربان‌سنجی
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

148 زیست‌سنجشی ١٣٩٨/٠٢/١٧
|

149 دو اندازه ، دو اندازه‌ای

دو حالتی
١٣٩٨/٠٢/١٧
|

150 واپس‌زنی ١٣٩٨/٠٢/١٧
|