برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ebi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1401 جداسازی ، آزادسازی ، رهاسازی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1402 بخش‌بندی

سوارسازی ، همراه سازی ، همراه فرستی

١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1403 بخش ، یکانه ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1404 پاره ای ، اندکی ، بخشی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1405 سود ، سودمندی ، فایده

امتیاز
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1406 اتاق هوش ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1407 جان بخش ، جان بخشی ، زندگی بخش ، زندگی بخشی ، زنده سازی ، برگشت به زندگی ، بازگشت به زندگی

وایابی
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1408 شناسایی ، شناسه‌نمایی ، شناسه‌سنجی ، هویت سنجی ، نمایش هویت

تایید ، احراز
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1409 شناسه ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1410 دست‌نشانده ، گماشته ، جانشین ، نایب ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1411 جنگ نیابتی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1412 نوشته ، نوشتار

شرایط ، حال و هوا
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1413 دستمزد ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1414 فرو ، فرودست ، زیردست ، پایین دست

کنار ، کناری ، کناردست

زیرشاخه ، شاخه فرعی

فرعی
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1415 پخش بار /نیرو/برق

برق‌رسانی ، نیرو رسانی

پخش ، پخش سازی ، پخش کردن ، تقسیم

رساندن
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1416 چند عامل ، چند عاملی ، چند عامله ، عامل چندگانه ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1417 [سیاست]

کارزار ، جنبش
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1418 زد و بند ، زد و بند بازی ، ساخت و پاخت ، ساخت و پاخت کاری

گروه تحمیل ، گروه تحمیل رای
١٣٩٦/٠٧/٢٩
|

1419 بیرون زدگی ، بیرون‌رفتگی ، خارج شدگی

درآمدگی ، از جا درآمدگی ، دررفتگی ، از جا دررفتگی
١٣٩٦/٠٧/٢٩
|

1420 ریزش ، پاشش

درون‌ریزی ، درون‌پاشی

سوخت ریزی ، سوخت پاشی
١٣٩٦/٠٧/٢٣
|

1421 همکار ، همیار ، همراه ١٣٩٦/٠٧/٢١
|

1422 ضبط ، تصویرگیری

گیراندازی

[در ترکیب]
-گیری ، -گیراندازی ، -سِتانی
برای نمونه electron capturing به معنی الکترون گیری ، الکتر ...
١٣٩٦/٠٧/٢١
|

1423 ماسه‌سنگ ، سنگ رُس ، سنگ رُسی ، لایه رس ، لایه رسی ١٣٩٦/٠٧/٢١
|

1424 زیستی

جانوری

طبیعی ، طبیعی ساز ، طبیعی ساخت ، طبیعی پرورد ، طبیعی کِشت ، طبیعی کاشت
١٣٩٦/٠٧/٢١
|

1425 پیشرفت‌گرایی

پیشرفتگی ، پیشرفته‌شدگی
١٣٩٦/٠٧/٢١
|

1426 راهش اینه ، راهش همینه ، همین راهشه ١٣٩٦/٠٧/٢١
|

1427 سوراخ‌زَنی ، سوراخ‌کَنی ، سوراخ‌کاری

[صنعت نفت]
چاه زَنی ، چاه کَنی ، حفاری ، حفاری چاه
١٣٩٦/٠٧/٢١
|

1428 آبنبات دسته چوبی

بستنی دسته چوبی

یخمَک ، نوشمَک یخی
١٣٩٦/٠٧/٢١
|

1429 [پیام ، سیگنال ، صدا]

هم‌افتادگی ، روی هم افتادگی ، درهم رَوی
١٣٩٦/٠٧/٢١
|

1430 درونی ، درون‌ساز ، درون‌ساخته ، درون‌سازی شده

جاساز ، جاساز شده ، جاسازی شده ، درون جاسازی شده ، درون کار گذاشته
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

1431 انبوه‌سپاری ، انبوه برون‌سپاری

برون‌سپاری انبوه/گروهی/جمعی

گروه‌سپاری ، گروهی‌سپاری

جمع‌سپاری ، جمعی‌سپاری
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

1432 جاندار ، زیست کننده ١٣٩٦/٠٧/١٨
|

1433 زیستگاه شناسی ١٣٩٦/٠٧/١٨
|

1434 زیستگاه ، زیست‌بوم ، محیط‌زیست ١٣٩٦/٠٧/١٨
|

1435 کنار شهری

پیراشهری ، پیرامون شهری ، دُور شهری
١٣٩٦/٠٧/١٨
|

1436 فراگیر ، همه‌گیر ، همه‌جا ، کلی ، کلاً ١٣٩٦/٠٧/١٧
|

1437 رو به نابودی ، در آستانه نابودی ، در مرز نابودی

در خطر ، در برابر خطر ، در آستانه خطر ، در مرز خطر

رو به انقراض ، در آستانه انقراض
١٣٩٦/٠٧/١٧
|

1438 زیست‌سازه پژوهی
زیست‌ابزار شناسی ، زیست‌ابزار پژوهی
شناخت کاربرد زیست‌سازه/زیست‌ابزار
پژوهش کاربرد زیست‌سازه/زیست‌ابزار
شناخت کارکرد زیست ...
١٣٩٦/٠٧/٠٦
|

1439 رایگان‌سَواری ، مفت‌سواری

جابجایی به روش رایگان‌سواری ، جابجایی به روش مفت‌سواری

سفر به روش رایگان سواری ، سفر به روش مفت‌سواری
١٣٩٦/٠٧/٠٢
|

1440 پخش همراه ١٣٩٦/٠٦/٢١
|