برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ebi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1351 کم بافت شدگی ، بافت خوردگی ، بافت خورده شدگی ، بافت رَفتگی ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1352 مغز بافت تباهی ، نابودی بافت مغز ، زوال عقل ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1353 جنگ کاری ، جنگ سازی

جنگ ناو
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1354 بررسی ، پایش ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1355 نمایش

تالار/سالن نمایش
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1356 بر هم زدن ، بر هم خوردن ، کنار گذاشتن ، در نظر نگرفتن ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1357 چینه ، چینش ، چیدمان

دسته ، گروه
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1358 نماد بازرگانی ، نماد تجاری ، نماد صنعتی ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1359 نمایش‌پرداز ، نمایش‌گردان ، گرداننده نمایش ، مجری نمایش ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1360 نمایش شاد ، نمایش طنز ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1361 طنزپیشه ، طنزپرداز ، بازیگر طنز ، هنرپیشه طنز ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1362 کار اندازی ، به کار اندازی ، به راه‌اندازی

[کار آفرینی]
نوپا ، تازه‌پا ، تازه‌کار ، تازه راه‌انداز ، تازه پاگرفته، تازه بهره‌بردار ، تازه ...
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1363 دار و دسته ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1364 پیام الکترونیکی انبوه ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1365 در راه

همراه ، هنگام جابجایی ، هنگام حرکت
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1366 [ رایانه ]

رخنه ، رخنه گری ، نفوذ ، نفوذگری
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1367 پیش از همه ، زودتر از همه

جلوتر از هر چیز ، قبل از هر چیز
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1368 حل‌وفصل

[نمایشگر رایانه و تلویزیون]

خوانایی ، دقت نمایش ، جدانمایی

١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1369 [سینما و فیلم]

گذشته نما ، نمایش بخشی از گذشته در هنگام نمایش فیلم
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1370 جلوران ، جلورانی ، جلوفرست ، جلوفرستی ، پیش‌ران ، پیش‌رانی ، پیش‌بَر ، پیش‌بری

[رایانه]
بازفرست ، بازفرستی ، دوباره فرستی
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1371 دوست داشته

گزیده(شده) ، گزینش شده

پسندیده ، پسند شده ، پسند کرده ، مورد پسند
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1372 درگیر(شده) ، سرگرم

نامزد ، برگزیده(شده) ، گزیده(شده) ، گزینش شده

١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1373 همه سو/سویه/سویی
چند سو/سویه/سویی

همه راستا/راستایی
چند راستا/راستایی

همه جهت/جهته/جهتی
چند جهت/جهته/جهتی
تمام ج ...
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1374 درجا ، در دَم ، همان دَم ، همان گاه ، فوری ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1375 [رایانه]
پرداخت ، پردازش
نماپردازی
نمایش بافت
بافت‌نمایی/پردازی/گذاری/پوشانی

١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1376 یادآور ، یادآورانه ، خاطره‌انگیز ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1377 گیرا ، کِشَنده ، جذاب ، جذب کننده ، جلب کننده ، جلب‌توجه کننده

اثرگذار ، تاثیرگذار
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1378 گیرایش ، کشش ، کشندگی ، جلب ، جلب‌توجه

اثرگذاری ، تاثیرگذاری
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1379 کرایه‌فروشی

فروش کرایه‌ای/اجاره‌ای/اعتباری
١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

1380 پرتاب شناسی ، دانش پرتاب ١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

1381 پرتابی ، پرتابه ای ١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

1382 آب فشارشناسی

شاره نیروشناسی ، شاره فشارشناسی

١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

1383 آب فشاری

شاره نیرویی ، شاره فشاری
١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

1384 باد نیروشناسی ، باد فشارشناسی

هوا نیروشناسی ، هوا فشارشناسی

گاز نیروشناسی ، گاز فشارشناسی
١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

1385 باد نیرویی ، باد فشاری

گاز نیرویی ، گازی فشاری

هوا فشاری
١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

1386 انجام دهی ، انجام رسانی

پردازش سفارش ، واگذاری سفارش ، تحویل سفارش
١٣٩٦/٠٨/٠٢
|

1387 کارگروه ، گروه کاری ١٣٩٦/٠٨/٠١
|

1388 به گونه شایسته/درخور/پسندیده

به طور شایسته/درخور/پسندیده
١٣٩٦/٠٨/٠١
|

1389 سهمگین

سرکوب کننده
١٣٩٦/٠٨/٠١
|

1390 داده‌نگاری ، داده‌نمایی ١٣٩٦/٠٨/٠١
|

1391 آغاز ، آغازه ١٣٩٦/٠٨/٠١
|

1392 چند فرهنگی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1393 زمین ایستا ، زمین آهنگ ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1394 مانا ، پایا ، بی جنبش ، بدون تکان ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1395 دروغین ، ناراست ، جعلی ، غیر واقعی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1396 هماهنگی ، همخوانی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1397 بخش ، قسمت ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1398 نشان دهی ، نمایش‌دهی ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1399 نشانگر ، نشان دهنده ، نمایشگر ، نمایش دهنده ، نمایانگر

ارائه‌دهنده
١٣٩٦/٠٧/٣٠
|

1400 خودشیرین ١٣٩٦/٠٧/٣٠
|