برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ebi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1301 درون باز ، منبع باز ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1302 ویژه

نمایان ، برجسته

تاثیر گذار ، دارای نقش عمده
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1303 انجام شده به کمک ، انجام شده توسط

راه‌انداز ی شده به کمک ، راه‌اندازی شده توسط
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1304 بی سرپرست

بی پشتوانه ، بدون جایگاه
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1305 جور درآوری ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1306 پخشگاه ، کانون پخش

دسترس‌گاه ، کانون دسترسی

پیوندگاه ، کانون پیوند
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1307 آواشناسی

شناخت آوا/صدا

دانش شناخت آوا/صدا
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1308 آوایی ، آهنگی ، صدایی ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1309 همراه ، همراه شو ، همراه پذیر ، جابه‌جا شو ، جابه‌جا پذیر ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1310 خود یاری ، یاری به خود ، کمک به خود

خود پذیرایی ، پذیرایی از خود
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1311 راه‌انداز ، کارانداز

گرداننده ، سرپرست ، مسئول

[در ترکیب]
-ران ، -گردان ، -چرخان
برای نمونه device driver به معنی دستگاه‌ران ...
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1312 پشتیبانی ، کمکی ، جایگزین

پشتیبان‌گیری
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1313 [صدا]

دوکاناله ، دوکانالی ، دو سویه ، دو سویی
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1314 شناسه
ویژگی ، مشخصه ، مشخصات
رخ‌نما ، رخ‌نمایه ، نیمرخ‌نما
حالت ، وضعیت

[صنعت و ساختمان]
قوطی آهنی ، قوطی پلیمری
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1315 در خود ماندگی ، در خود فرورفتگی ١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

1316 نا پیوند ، بی پیوند ، بدون پیوند ، جدا ، گسسته ، منفصل ١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

1317 رسیدگی ١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

1318 روند ، روند آهسته/آرام/تدریجی
روندی ، رونده
دگرگونی آهسته/آرام/تدریجی
آهسته گذر ، آهسته رو ، آهسته روند ، آهسته رونده
آرام گذر ، آرام رو
١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

1319 خود ایستا ، خود بَسَنده ، خود وابسته ، به خود وابسته ، وابسته به خود ، ناوابسته ١٣٩٦/٠٨/٠٥
|

1320 آدمکش ، آدمکش مزدور ، آدمکش اجیر(شده) ، آدمکش اجاره‌ای

تبهکار ، جنایتکار
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1321 خویش‌انداز , عکس خویش‌انداز

خویش‌گرفت ، عکس خویش‌گرفت
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1322 پِی ریزی ، پایه ریزی ، بنیان گذاری ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1323 گسیل ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1324 بیشینه مداری‌‌ ، بیرون‌زدگی مداری ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1325 کمینه مداری(خورشید) ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1326 یکپارچه‌ ، همراه ، سر خود ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1327 ناو فضایی ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1328 پیماینده ، پیمایشگر ، رونده ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1329 پیماینده ، پیمایشگر ، رونده

[در ترکیب]
-پیما ، -نورد ، -گرد ، -ران ، -رو
برای نمونه mars rover به معنی مریخ پیما، مریخ نورد ، مریخ گ ...
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1330 زمین‌پیما ، زمین‌نورد ، زمین‌گرد ، زمین رو ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1331 زمین‌نشین ، سطح نشین ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1332 دید جایگشت ، جابجایی زاویه دید ، تغییر زاویه دید ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1333 فرادید ، فرانگاه ، فرانما ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1334 سراسر نما

نمای سراسری/سرتاسری/فراگیر
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1335 سراسر ، سراسری ، سرتاسر ، سرتاسری ، فراگیر ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1336 [فیلمبرداری]

افق گرد ، افق گردی
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1337 رونمایی ، نمایش

واگذاری ، در دسترس گذاری ، عرضه ، ارائه
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1338 اتاق نمایش

شرکت فیلم سازی
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1339 رایاسپهر ، رایافضا ، فضای رایانه‌ای ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1340 سفارشی ساز ، سفارشی ساخت ، سفارشی ساخته ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1341 دریافت ، اندریافت ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1342 نظرسنجی ١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1343 تَن کار سازگاری ، تن کار هماهنگی
انسان کار سازگاری ، انسان کار هماهنگی

دانش سازگاری کار با بدن انسان
دانش هماهنگی کار با بدن انسان
١٣٩٦/٠٨/٠٤
|

1344 بافت تباهی

تباهی بافت ، نابودی بافت
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1345 بُن یاخته ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1346 هزینه‌گذاری ، هزینه گذاشتن

[اقتصاد]
هزینه‌ ، هزینه‌کَرد ، هزینه‌شُد

١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1347 نمایشگری

بررسی

دیدزنی ، پایشگری ، زیر نظر گیری
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1348 روان پریشی ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1349 بد اندیشی ، کج اندیشی ١٣٩٦/٠٨/٠٣
|

1350 بافت سفت شدگی/سخت شدگی/ناکشسانی

سفت شدگی/سخت شدگی/ناکشسانی بافت
١٣٩٦/٠٨/٠٣
|