برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ebi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1251 آمادگی ، آماده‌سازی ، گردآوری ، فراهم‌سازی ، فراهم‌آوری

پیش آمادگی ، پیش آماده‌سازی ، زمینه‌سازی

ساز و برگ
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1252 باروری ، بارورسازی ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1253 آمادگی ، آماده‌سازی ، گردآوری ، فراهم‌سازی ، فراهم‌آوری

پیش آمادگی ، پیش آماده‌سازی

ساز و برگ

١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1254 خیال‌پردازی ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1255 [چاپ]
سنگ‌نگاری

[طراحی پردازنده رایانه]
الگونگاری ، طرح نگاری ، نقشه نگاری
چاپ الگو/طرح/نقشه

١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1256 [نمایشگر]

بالا سر ، بالا سری
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1257 [گونه‌ای از دایناسورها]

شکارگر چالاک/سرعتی

شکارچی چالاک/سرعتی

رباینده چالاک/سرعتی
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1258 شکارگر ، شکارچی ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1259 نادیده انگاری ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1260 سر و کار داری ، سر و کار داشتگی
همکاری ، همکاری دوسویه/دوطرفه
دوسو کاری ، دوسویه کاری ، کار دوسویه ، کار دوطرفه
کارکرد دوسویه/بینابینی
ر ...
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1261 کارکرد

[سبک فیلم]
زد و خورد ، پُر زد و خورد ، پربرخورد ، پرتکاپو ، پرجنبش ، پر جنب‌وجوش
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1262 [پردازنده رایانه]

پایه ، بستر ، نشیمنگاه ، جایگاه
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1263 خونریزانه ، خونخوارانه ، خونخوارگرانه ، کشتارگرانه ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1264 واگذاردن ، واگذاشتن ، واگذار کردن

در دسترس گذاردن/گذاشتن/نهادن

در اختیار گذاردن/گذاشتن/نهادن
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1265 سر و کار داری ، سر و کار داشتگی

همکاری ، دو سو کاری ، کار دو سویه

برخورد ، رفتار
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1266 تاب آوری

ایرادپذیری ، خطاپذیری

بازه پذیرش/مُجاز

دامنه پذیرش/مجاز
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1267 بخش‌بندی ، قسمت بندی

دیواره بندی ، تیغه گذاری
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1268 [گونه‌ای از دایناسورها]

سوسمار خمیده ، مارمولک خمیده
سوسمار گوژپشت ، مارمولک گوژپشت
سوسمار قوزی ، مارمولک قوزی
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1269 سوسمار ترسناک ، مارمولک ترسناک ١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1270 گوژپشت ، قوزی

[خودرو]
بی صندوق ، بدون صندوق(عقب)

١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1271 کهن الگو ، الگوی کهن

کهن نمونه ، نمونه کهن ، پیش نمونه
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1272 [فوتبال]

هوچی ، هوچی گر ، هوادارنما ، هوادار خرابکار ، هوادار شرور
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1273 بزرگنمایی تبلیغاتی
سر و صدای تبلیغاتی
غوغای تبلیغاتی
قیل و قال تبلیغاتی
هوچی گری ، هوچی بازی ، شلوغ‌بازی
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1274 نمایش اشاره ای

بازی بی‌گفتار/بی‌صدا

بازیگری بی‌گفتار/بی‌صدا
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|

1275 راسته ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1276 بازپخشی ، بازپخش کننده

بازفرست ، بازفرستی ، بازفرستنده

رساننده ، باز رساننده
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1277 رده‌بندی ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1278 هواناو ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1279 دسته پیستون ، میل پیستون ، میله پیستون ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1280 رده‌بندی ، دسته‌بندی ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1281 زیستگاه

گروه ، گروهه ، زیست گروه ، گروه زیستی
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1282 [هواپیما]

گیره ، پایه ، آویزه
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1283 [خودرو]

زیربندی
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1284 مدارگزینی ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1285 بنگاه ، سازمان ، کارگزاری ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1286 کفه ، بستر ، زیرساخت ، زیرساختار ، زیربنا ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1287 [خودرو]

زیر تنه ، زیر بدنه
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1288 فرمان گیری ، فرمان پذیری

رانش

هدایت پذیری
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1289 پیشانه ، پیشخوان

میز کار ، صفحه کار

[اینترنت و وب]
پنجره فرمان/داده ها/گزینه ها/تنظیمات
صفحه فرمان/داده ها/گزینه ها/تنظیمات
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1290 نوشته ، پیام ، یادداشت ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1291 پیام ، یادداشت ، دیدگاه

بازنمایی ، بازنمود
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1292 دلخواه ، خود خواسته ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1293 [ویدیو،فیلم،کلیپ اینترنتی]

نمایشی ، پخشی ، پخش شونده
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1294 باز راه‌اندازی ، راه‌اندازی دوباره ، باز کاراندازی ، کاراندازی دوباره ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1295 برگشت ، بازگشت ، بازگردانی

باز آوری ، بازسازی ، بازگذاری ، دوباره گذاری ، دوباره قراردهی
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1296 پایین رو ، پایین پَر ، پایین افتان ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1297 بیرون پَر ، بیرون‌زَن ، باز شو ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1298 سازگار

هم پیوند

همتا
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1299 بالا رو ، بالا پَر ١٣٩٦/٠٨/٠٦
|

1300 نمایشگاهِ عکس/خودرو/هنری

تالار هنری ، کارگاه هنری/نمایشی

نگارخانه ، نگارکده ، نگارستان
١٣٩٦/٠٨/٠٦
|