برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ebi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1201 بومی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1202 ماده رنگرزی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1203 نمابندی ، نما آرایی ، نماپیرایی ، نماپردازی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1204 لعابینه

سرامیک شناسی
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1205 آگهی نما ، تابلوی آگهی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1206 بی فام ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1207 رمزگرایی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1208 کوبه ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1209 نمایی ، نمایشی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1210 باجه ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1211 داده‌نما ، برگه داده(ها) ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1212 برگه بررسی ، برگه تایید ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1213 آرمان ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1214 رنگ گچی ، گچ‌رنگ ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1215 پیش طرح ، طرح فوری ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1216 نمایش شاد ایستاده/سرَپا/سرپایی

نمایش طنز ایستاده/سرپا/سرپایی
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1217 [رایانه]
ایستاده ، از درازا

[عکاسی]
رخ نما ، رخ‌نمایه ، نمای رخ ، رخ‌نگاره ، رخ انداز ، چهره‌نما ، نمای ایستاده ، عکس ایستاده
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1218 همراه ، جابجاشو ، جابجاشدنی ، جابجاپذیر ، جابجاکردنی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1219 پیکر آسمانی ، پیکره آسمانی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1220 رایانه دستی تخت ، رایانه تخته‌ای ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1221 نمود ، نمودار شدگی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1222 نمودگرایی ، نمودارگری

حالت گرایی ، تجلی گرایی

آب و تاب نمایی

هیجان گرایی/نمایی
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1223 رویارویی ، رویارو گذاری ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1224 داستان نما ، داستان نمای فیلم ، فیلمنامه تصویری ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1225 پیکره ای ، پیکرنما ، پیکر مانند

اندامه ای ، اندام نما ، اندام وار ، اندام مانند١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1226 نمایشگاه ، تماشاگه ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1227 داستان نمایشی(دنباله‌دار)

داستان تصویری(دنباله‌دار)

داستان نقاشی شده(دنباله‌دار)
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1228 شاد ، بامزه ، جالب ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1229 گردان ، پیچان ، پیچشی ، پیچ زَن ، چرخ زَن ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1230 [ آهنگ و موسیقی]
چند نُت نوازی ، چند نت هم نوازی ، هم نوازی چند نت

[ دستمزد و حقوق ]
کارانه ، امتیاز کار ماهانه ، امتیاز کارکرد ماهانه
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1231 ویژه سازی ، ویژه گرایی

انحصار ، انحصارگرایی

اقتدار ، اقتدارگرایی
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1232 موثر ، بانفوذ ، نقش دار ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1233 سرشناس ، پرآوازه ، نام آشنا

چهره رسانه‌ای ، چهره نمایشی ، چهره سینمایی ، چهره سرشناس
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1234 جنگل تباهی ، نابودی جنگل ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1235 سربالا ، بر فراز ، رو سر ، رو سری ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1236 نمایشی ، نمایش پذیر

پخشی ، پخش شدنی

اجرایی ، اجراشدنی ، اجراپذیر
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1237 ته نشین ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1238 گریزان ، رو به فرار ، در حال گریختن ، در حال فرار ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1239 رده اصلی ، رده عمده ، عمده ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1240 [ستاره شناسی]

هفت خواهران
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1241 نشکستنی ، ناشکستنی ، شکست ناپذیر

جدانشدنی ، جدا ناشدنی ، جدایی ناپذیر ، ناگسستنی ، گسست ناپذیر

ناشکافتنی ، شکاف ناپذیر
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1242 بارورسازی

توانمندسازی

ماده افزایی ، مواد افزایی ، مکمل افزایی
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1243 آرایشگاه زیبایی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1244 نمای کاربری ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1245 international mobile equipment identity

شناسه جهانی ابزار همراه(موبایل)
١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1246 پیروزی اخلاقی ، پیروزی معنوی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1247 لخته شدگی گرمایی ، دلمه شدگی گرمایی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1248 ناانگاشتی ، ناپنداشتی ، نا گمانی ، غیر خیالی ، غیر تخیلی ، غیر تصوری ، غیر حدسی ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1249 هشدار ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

1250 بارورسازی

توانمندسازی

چگالی افزایی ، غلضت افزایی
١٣٩٦/٠٨/٠٧
|