برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ebi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1151 جایگاه ، پایگاه ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

1152 پیوسته ، یکسره ، همیشگی ١٣٩٦/٠٨/١٢
|

1153 [ابزار و دستگاه و وسیله جابجایی‌]

رفت‌وبرگشت ، رفت‌وبرگشتی
١٣٩٦/٠٨/١٢
|

1154 مثبت گرا ، مثبت اندیش ، خوش‌بین ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1155 منفی گرا ، منفی نگر ، بدبین ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1156 شهری شدگی ، شهری گری ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1157 بیشتر اوقات ، در بیشتر اوقات ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1158 پاره ای ، بخشی

اندکی
١٣٩٦/٠٨/١١
|

1159 هم‌پیمان ، هم‌پیمانی ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1160 هم‌پیوند ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1161 جفت سازی ، جفت گذاری ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1162 واکنش افزا ، واکنش آسانگر ، واکنش شتابنده ، واکنش تسریعگر ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1163 دنباله

[خودرو و وسیله جابجایی]
بارکِش

[سینما و فیلم]
پیش‌نمایش ، پیش‌نمایش بلند
١٣٩٦/٠٨/١١
|

1164 پیام بازرگانی نمایشی ، پیام بازرگانی تلویزیونی

آگهی نمایشی ، آگهی تلویزیونی

[سینما و فیلم]
پیش‌پرده ، پیش‌نمایش ، پیش‌نمایش کوتاه ، ...
١٣٩٦/٠٨/١١
|

1165 بازار سهام ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1166 پس غذا ، پشت بند ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1167 نیرو ، نیروها ، کارکنان ، دست اندرکاران

جعبه ، دوره ، دور بند ، دور گیر
١٣٩٦/٠٨/١١
|

1168 فشار روانی ، تنش روانی ، تنش عصبی ، تنش روحی

[زبان‌شناسی و آواشناسی]
فشار آوا ، فشار صدا ، تکیه صدا ، تاکید صدا
١٣٩٦/٠٨/١١
|

1169 گویش ، آوایش

آوافشار ، فشار آوا ، فشار صدا
١٣٩٦/٠٨/١١
|

1170 گویش ، آوایش ، به زبان آوری ، بر زبان آواری ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1171 موتور برق ، برق ساز ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1172 پشتیبان برق ، منبع برق ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1173 گویش ، آوایش ١٣٩٦/٠٨/١١
|

1174 ژنگان ، ژن‌گاه

گنجینه ژنی ، پیکره ژنی
١٣٩٦/٠٨/١١
|

1175 [زبان‌شناسی]

پیکره(زبانی) ، مجموعه(زبانی)
١٣٩٦/٠٨/١١
|

1176 [واژه‌نامه و دیکشنری]

سَرواژه
١٣٩٦/٠٨/١١
|

1177 [رایانه]

زبانه ، برگه ، سربرگ
١٣٩٦/٠٨/١١
|

1178 توان ، توانایی ، توانمندی

[انرژی]
نهفته ، انباشته ، درونه ای ، نا آزاد ، نا رها ، نگه داشته ، درجا ، ذخیره
١٣٩٦/٠٨/١٠
|

1179 [رایانه]

پولک سیلیکونی ، قرص سیلیکونی
١٣٩٦/٠٨/١٠
|

1180 فناوری در مرز ، فناوری بر لبه

فناوری پیشرو/پیشتاز/پیشگام/پیشاهنگ/پیشرفته
١٣٩٦/٠٨/١٠
|

1181 پیشتاز ، پیشاهنگ ١٣٩٦/٠٨/١٠
|

1182 [رایانه]

بستر ، بستر تراشه
١٣٩٦/٠٨/١٠
|

1183 [رایانه]
افقی ، خوابیده ، به پهلو
١٣٩٦/٠٨/١٠
|

1184 شبکه ناحیه پهناور ، شبکه منطقه پهناور ١٣٩٦/٠٨/١٠
|

1185 گستره ١٣٩٦/٠٨/١٠
|

1186 ریزگرد ١٣٩٦/٠٨/١٠
|

1187 پُر پیچ و خم ، پیچ و خم دار ، کَمَند ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1188 درهم تنیدگی ، وابستگی

گیر کردگی ، گیر افتادگی
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1189 دو کاره ، دو کاربُرده ، دو کاربردی ، دو کارکردی
چند کاره ، چند کاربرده ، چند کاربردی ، چند کارکردی

دوگانه ، دوتایی ، چندتایی

[خودرو] ...
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1190 گردش ، گشت ، گشت زنی ، گشت و گذار ، سیر و سیاحت ، سیر و سفر ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1191 کارکرد ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1192 انباره ، ظرف ، مخزن ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1193 همپارچگی
همپارچه سازی/شدگی/گری
همپارچه رسانی/فرستی/گسیلی

همراه سازی/شدگی/گری
همراه فرستی/گسیلی

همتافتگی ، همتافته سازی
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1194 واژگان ، اصطلاحات

واژگان شناسی ، اصطلاح شناسی

واژه‌گزینی
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1195 آهنگ دار ، آهنگین ، بانواخت ، نواخت دار ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1196 پارینه‌شناسی ، دیرینه‌شناسی ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1197 پیشین

کهنه ، کهن

پارینه ، دیرین ، دیرینه
١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1198 گفتار ، روایت ، روایت گری ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1199 داده‌نما ، داده‌نگار ، داده‌نگاشت ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|

1200 اندیشه نما ، اندیشه نگاشت ١٣٩٦/٠٨/٠٩
|