برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ebi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1101 نا خنثی ، درگیر ، غیر خلاص ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1102 [حالت دستوری و امری]

زود باش ، شتاب کن ، عجله کن
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1103 هیچگاه ، هیچ هنگام ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1104 سروده ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1105 ضد آب ، آب ناپذیر ، آب نپذیر ، آب نگیر ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1106 کارکرد

روشِ کار ، کار روش
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1107 ابزاری ، دستگاهی

کارکردی
١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1108 شرکتِ سهام‌دارِ مادر ، شرکت سهام‌دارِ عمده ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1109 پایش ، نظارت ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1110 گوی مانند ، گوی سان ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1111 آزادکار ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1112 نایکپارچگی ، ناپیوستگی ، چند تکه شدگی ، چند پارگی ، چند پاره شدگی ، جدا جدا شدگی ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1113 آهنگ افزایی ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1114 اورانیوم تهی شده ١٣٩٦/٠٨/١٧
|

1115 میزگرد ، نشست

نشستگاه ، همایشگاه

تالار گفتگو ، انجمن گفتگو ، اتاق گفتگو
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1116 [در ترکیب]

هم خون ، تَنی
برای نمونه blood father به معنی پدر هم خون ، پدر تنی
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1117 کم و بیش ، کمابیش ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1118 اردک پلاستیکی ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1119 [پزشکی]

نارسایی ، بدکاری
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1120 پُرشتاب ، افسارگسیخته ، لگام‌گسیخته ، لجام‌گسیخته

[پیشوند]
فرا ، بسیار ، افزون
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1121 کوشا

کارکردی
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1122 پر جنب و جوش ، بیش فعال ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1123 چند بستر/ز یرساخت/ز یرساختار

بستر مشترک ، زیرساخت مشترک ، زیرساختار مشترک
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1124 کار دربرابر ، اقدام دربرابر ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1125 هم گذر ، از هم گذر ، میان گذر ، از میان گذر

[در ترکیب]
چند ، مشترک
برای نمونه cross platform به معنی چند بستر ، چند زیرساخت ، بستر مشت ...
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1126 [خودرو]

شاسی بلند کوچک ، شاسی بلند شهری
١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1127 گردانندگی ، رسیدگی ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1128 خبررسانی ، خبرنمایی ، خوراک خبری ١٣٩٦/٠٨/١٦
|

1129 درهم ریزی ، به هم ریزی ١٣٩٦/٠٨/١٥
|

1130 نوقا ، گز نوقا ، شیرینی نوقا ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1131 شیرینی خمیری ، شیرینی پُفی ، پُف نبات ، نبات پفی ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1132 پاستیل ، آب نبات ژله‌ای ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1133 بستنی حصیری ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1134 نون خامه‌ای ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1135 پیراشکی حلقه‌ای ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1136 پیشا تاریخی ، پیش از تاریخ ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1137 کیک پیاله ای ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1138 هشدار ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1139 ماست یخی ، ماست یخ زده

نام یکی از ویرایش‌ها و نسخه‌های سیستم عامل اندروید
١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1140 نو آفرینی ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1141 نشدنی ، انجام نشدنی ، انجام ناپذیر ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1142 اندازه‌گیری کردن ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1143 [ابزارهای نوری ]
رشته سیم‌پیچ ، سیم‌پیچ تابشی ، سیم‌پیچ فروزنده

[ابزارهای گرمایی]
سیم‌پیچ گرمایی ، سیم‌پیچ گرمایشی ، سیم‌پیچ گرم کننده
١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1144 افزوده ١٣٩٦/٠٨/١٤
|

1145 به جا مانده ، جان به در برده ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

1146 به جا گذاشته ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

1147 بزن که بریم ، بزن که رفتیم ، برو که رفتیم ، رفتیم که رفتیم ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

1148 طرح واره ١٣٩٦/٠٨/١٣
|

1149 خواب‌وارگی ، خواب‌نمایی

خواب‏گری ، خواب‌کردگی ، خواب‌انگیزی ، خواب‌القایی
١٣٩٦/٠٨/١٣
|

1150 زبانی ، زبان‌شناختی ١٣٩٦/٠٨/١٣
|