برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ebi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1001 دریافتی ، دریافتی ماهانه ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1002 برگ ، برگه ، رسید ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1003 دیرشُد ، دیرآمد ، دیرآیند ، دیررس ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1004 [شرکت،سازمان و ...]

نیرو ، نیروها ، نیروی کار/کاری
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1005 فهرست نما

دفترچه/کتابچه راهنما

راهنما ، راهنمای کاربرد/کاربردی/کاری
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1006 ترفند ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1007 آرایش ، آراسته‌سازی ، تراش

[در ترکیب]
-آرایی ، -تراشی
برای نمونه tip dressing به معنی نوک آرایی ، سر تراشی ، سَرِه تراشی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1008 ترفند ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1009 پارک سنج ، دستگاه اندازه‌گیری هزینه پارک ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1010 پهلوگاه

پهلوگیری
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1011 [هوانوردی]

پَس ران ، بازدار ، بازدارنده ، جلوگیر
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1012 دادورزی ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1013 سرانجام ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

1014 گریز ، فرار ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

1015 پاشه ، پاشش ، پاشیدن

افشانه ، افشانش ، افشاندن

پرتاب ، پرتابه
١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

1016 آسمان‌نما ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

1017 جایگاهی ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

1018 تالار پذیرایی ، تالار غذاخوری ، غذاخوری ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

1019 صاف سازی
ضد ناصافی ، ضد ناهمواری
ضد بدنمایی
ضد دندانه‌دارشدگی ، ضد پله‌دارشدگی ، ضد پله‌پله شدگی
١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

1020 ترفند ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

1021 [بیماری]

لرزش اندام ، لَغوِه ، رعشه
١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

1022 پیام کمک/هشدار/فوری/اضطراری ١٣٩٦/٠٨/٢٠
|

1023 هم‌زیستگاه ، هم‌ زیست‌بوم

هم‌میهن
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1024 [دسته‌بندی و رده‌بندی جانوران]

هم بالان
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1025 باور ، باورداشت ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1026 زمین‌پیمایی

پدیده‌نگاری ، پدیده جغرافیایی

عارضه‌نگاری ، عارضه جغرافیایی
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1027 شناساگر ، جستجوگر ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1028 پیام کمک/هشدار/فوری/اضطراری ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1029 مدارپیما ، مدارگرد ، مدارنورد ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1030 فراخاکی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1031 پهنه ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1032 دانش سرا ، سازمان آموزشی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1033 روی شانه ، روی کول ، سوار بر دوش ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1034 پیشاهنگ ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1035 جابجاگر ، جابجاکننده
رساننده

[در ترکیب]
-بَر
برای نمونه aircraft carrier به معنی هواپیمابر
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1036 [رایانه]

رَهیاب
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1037 رَهیاب ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1038 زیستی ، زیستنی ، ز یست دار ، دارای زیست ، زندگی پذیر ، زندگی دار ، دارای زندگی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1039 افزایشی ، بَرافزایش ، برافزایشی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1040 درنگ ، ایست

بُرِه ، بُرش ، بریدگی

جداشدگی ، جدا افتادگی ، رهایی
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1041 نگهدارنده ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1042 خوش ریخت سازی دندان ، مرتب سازی دندان ، مرتب چینی دندان ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1043 نوفه‌گیری ، نوفه‌زُدایی

نویزگیری ، نویززدایی

صداگیری ، سر و صدا گیری

از بین بردن صدا/سر و صدا/نوفه/نویز
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1044 آشفتگی ، به هم ریختگی ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1045 سبز مایه ، سبز گرا ، سبز نما ، رو به سبز ، به سبز زَن ، سبز زَن ، مایل به سبز ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1046 بیش ، بیش از ، افزون ، افزون از ، افزون بر ، فرا ، فراتر از ، بیرون ، خارج ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1047 [پیشوند]

فرا ، فراتر از ، برون ، بیرون ، بیرون از ، خارج ، خارج از
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1048 به دورِ ، بَر گِردِ ، در پیرامون ١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1049 خورمرز ، مرز خورسپهر ، مرز خورشیدسپهر

خورپایان ، پایان خورسپهر ، پایان خورشیدسپهر

خور ایست
١٣٩٦/٠٨/١٩
|

1050 خورسپهر ، خورشیدسپهر ١٣٩٦/٠٨/١٩
|