برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ebi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

951 بادکشی

[روش سنتی و قدیمی، به پشت کمر فرد] کوزه‌زَنی
١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

952 ستاره‌ مانند ، مانند ستاره ، به شکل ستاره ، پره دار ، تیزه دار ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

953 جوانمردانه ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

954 آشفتگی ، بی‌سامانی ، بی سر و سامانی

[سیاست]
دولت ستیزی
١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

955 همیاری ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

956 بیسکویت کِرِم دار ، بیسکویت لایه کرم‌دار ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

957 جهت یابی ، سمت یابی ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

958 گزاره

نمود ، گواه ، نشانه
١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

959 دنباله ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

960 برون آیی ، بیرون آیی

آشکارسازی گرایش جنسی
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

961 [معمولا برای توصیف مرد]

اِوا ، اِوا خواهر ، زن‌نما ، زن صفت
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

962 میانه جنس ، بیناجنس ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

963 سرشتی ١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

964 [برق و الکترونیک]

خیزه ، تیزه ، جهش ناگهانی
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

965 هم خوانی ، هم خوانندگی

خوانندگی چندنفره/چندنفری/چندتایی
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

966 تالار نمایش ، تالار نمایش پلکانی/پله‌ای

سالن نمایش ، سالن نمایش پلکانی/پله‌ای

تماشاخانه ، تماشاخانه پلکانی/پله‌ای
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

967 کنار هم گذاری

هم‌آمیزی ، درهم آمیزی

هم‌آمیزش ، درهم آمیزش
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

968 جانشین

دگرگزین

دگرگون پذیر ، دگرگون شونده ، تغییرپذیر ، عوض شونده
١٣٩٦/٠٨/٢٣
|

969 سخت‌دوست ، شدیددوست ، افراط‌دوست ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

970 ابزارسنجی

توان‌سنجی

کارایی‌سنجی ، کارکردسنجی
١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

971 بسته‌گشایی ، نمایش اینترنتی بسته‌گشایی

جعبه‌گشایی ، نمایش اینترنتی جعبه‌گشایی

باز کردن بسته‌بندی ، نمایش اینترنتی باز کردن بسته‌بندی
١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

972 خوره ، شیفته ، دیوانه ، عشق چیزی یا کاری

[در ترکیب]
-باز
برای نمونه computer geek به معنی رایانه باز ، کامپیوتر باز
١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

973 خَمِشی

تاشدنی ، تاشونده

نرم‌شو ، نرم‌شدنی ، نرم‌شونده
١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

974 بهسازی ، پیشرفت ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

975 [یک روش کلاهبرداری اینترنتی]

وانمودی ، وانمودین ، وانمودگرانه
وانمودگری ، وانمودسازی
طعمه‌گذاری
١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

976 سَر ، سَرِه ، پایه ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

977 طبیعت‌گردی مسئولانه ، طبیعت‌گردی حفاظتی ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

978 دیداری ، مشاهده پذیر ١٣٩٦/٠٨/٢٢
|

979 [رنگ]

نُخودی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

980 کوبیده شدن ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

981 [رنگ]

سُرخابی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

982 دنباله

پدیده

[هنر و سینما]
جلوه‌نما
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

983 زمین پارکینگ ، محوطه پارکینگ ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

984 ریخت بدنی ، ساختار بدنی ، حالت بدنی

حالت‌گیری بدنی ، حالت‌گرفتگی بدنی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

985 کانون توجه ، توجه ویژه

افشاگری
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

986 ناحیه ناآرام

[اینترنت و شبکه]
پخش‌گاه ، نقطه پخش ، پخش‌کننده

١٣٩٦/٠٨/٢١
|

987 پست ، فرومایه ، بی‌آبرو ، بی شرف ، لعنتی ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

988 انباره ، انبارک ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

989 جابجایی ، رفت و آمد ، آمد و شد ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

990 نیز ، همچنین ، افزون بر ، افزون بر این ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

991 برآورد ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

992 سُردهی ، سُراندن

مسابقه سُردهی خودرو
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

993 [کالبدشناسی]
پرده شکمی ، پرده حفره شکمی

[دوربین عکاسی]
نورگیر ، نوربَند
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

994 بیراهه ، برون راه ، کوره راه

[راننده یا خودرو]
بیراهه نَوَرد ، بیراهه رو ، برون راهی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

995 ظرفشویی ، جاظرفشویی ، سینی ظرفشویی ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

996 راه‌پیمایی

راهپیمایی مردمی/اجتماعی/اعتراضی/استقامتی
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

997 پخش برنامه

پخش فراگیر/همه‌گیر/همگانی/گسترده
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

998 دور مانده ، دور افتاده ، جدا مانده ، جدا افتاده ١٣٩٦/٠٨/٢١
|

999 دیرکرد ، دیرشُد

دیرکاری
١٣٩٦/٠٨/٢١
|

1000 [سَر یا نوکِ چیزی]

سَرِه
١٣٩٦/٠٨/٢١
|