برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ebi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 به ستوه آمدن ١٣٩٨/٠٢/٣٠
|

52 وَرا ژنتیک ١٣٩٨/٠٢/٢٩
|

53 دوجور پا ١٣٩٨/٠٢/٢٨
|

54 لِنگ‌داز ، پا بلند ١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

55 کبوترِ چاهی

[خودمانی و عامیانه]
کفتر چاهی
١٣٩٨/٠٢/٢٦
|

56 رَنجِش ، رنج‌کشیدگی ١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

57 کنار گذاشتنی ١٣٩٨/٠٢/٢٥
|

58 لایه‌گذاری

[گیاه]
رویش ، ریشه‌زَنی ، ریشه‌دِهی ، ریشه‌رویی
١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

59 واگذاری ، تحویل

[در ترکیب با واژه دیگر]
-رسانی ، -دهی
١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

60 صحنه ، سرِ صحنه ، رو صحنه ، روی صحنه ، پا صحنه ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

61 پس اندازی ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

62 پیش‌اندازی ، پیش انداختن ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

63 هم‌پهلو ، همبَر ، کنار هم ، کنار همی ، چسب هم ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

64 ریسمان تابیدن ، طناب تابیدن ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

65 گولّه ، گولّه شدن ١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

66 [گونه‌ای از دایناسورهای پرنده]

دوگانه بال
١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

67 روایی

داستان‌گویانه ، داستان‌سرایانه
١٣٩٨/٠٢/٢٤
|

68 پیشبرد ، سوق‌دهی ، هدایت ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

69 کمال مطلوب ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

70 آداب اینترنتی ، آداب شبکه اینترنت ، آداب فضای مجازی ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

71 چندباره ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

72 نماینده ، گروه نماینده ، هیات نماینده ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

73 [خودرو]

کم آلاینده ، کم انتشار
١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

74 دِیلَم ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

75 هم سرمایه‌گذاری ، سرمایه‌گذاری باهم ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

76 آتش‌زنی ، جرقه‌زنی

سوخت‌سوزی ، سوخت‌افروزی
١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

77 بی‌کارماندگی ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

78 [پیشوند]

کم ، اندک
١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

79 مسافرسَرا

خوابگاه توراهی ، خوابگاه مسافری
١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

80 دنباله‌یابی ، توالی‌یابی ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

81 هفت‌گانه ، هفت‌تایی ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

82 [پزشکی]

تار لرز ، تار لرزی
١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

83 برون زَناشویی ، بیرون از زناشویی ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

84 ریزه‌کارانه ، با ریزه‌کاری ، ریز به ریز ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

85 فرا رَوی ، فرارفت ١٣٩٨/٠٢/٢٣
|

86 مقررات‌بازی ، مقررات‌سالاری ، مقررات‌گذاری بیهوده

قانون‌بازی ، قانون‌گذاری بیهوده

تشریفات‌بازی ، تشریفات‌سالاری ، تشریفات بیهوده
١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

87 شرکتِ گروهی ، گروه‌شرکت ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

88 [معنی پسوندی]

وَش
١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

89 محتمل‌نمایی ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

90 صلاحیت‌سنجی ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

91 گرایش

گرایش پوششی ، گرایش پوشاکی

سبک پوشش ، سبک پوششی ، سبک پوشاکی

باب پوششی ، باب پوشاکی
١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

92 بند آمدگی ، گیر کردگی ، بسته‌شدگی ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

93 دهنده ، خدمات‌دِه ، خدمات دهنده ، خدمات‌رسان ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

94 کار سِپار

گیرنده ، خدمات‌گیر ، خدمات گیرنده

مراجعه‌کننده
١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

95 گچی شدن ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

96 بیرون آوردن ، بیرون بردن ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

97 چکیده(کردن) ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

98 دَم‌آوری ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

99 پشت‌بند ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|

100 پس زَنی ١٣٩٨/٠٢/٢٢
|