برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ebi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

901 جدایش ، جداشدگی ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

902 نشانگر

گمارنده
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

903 برآمده(از) ، برخاسته(از)

گرفته(از) ، برگرفته(از)

ریشه‌گرفته(از) ، شاخه‌شده(از)
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

904 کشیدگی ، شیب آهسته ، تدریج ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

905 شوره‌زدایی ، شوره‌گیری ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

906 آماده ، آماده‌باش ، آماده به کار ، آماده پاسخ ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

907 درخواستی ، بر پایه درخواست ، بنا به درخواست

هنگام نیاز ، هنگام نیازمندی ، بر پایه نیاز ، بنا به نیاز
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

908 پیرو

دنباله
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

909 پایه ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

910 پریشان‌خوانی ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

911 کاهیدگی ، کاهش‌یافتگی

[پزشکی]
بافت کاهیدگی/کاهش‌یافتگی
کاهیدگی/کاهش‌یافتگی بافت
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

912 آب‌گیری ، آب‌بَرداری

کم آبی ، کم آب‌شدگی ، آب از دست‌روی

١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

913 شماری(از) ، چندتا(از) ، تعدادی(از) ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

914 نزدیک شونده ، پیش‌آیند

فرا رِس ، فرا رسنده ، فرا رو ، پیش رو ، در پیش رو
١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

915 نگهداری کردن ١٣٩٦/٠٨/٢٨
|

916 گندخونی ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

917 شاهنشاه ، جهان‌شاه ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

918 جهان‌خواری ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

919 تبهکاران ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

920 دار و دسته

دست‌بند

محدوده
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

921 استبدادگری ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

922 [سیاست]

مردم‌فریبی ، مردم‌گرایی

عوام‌فریبی ، عوام‌گرایی
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

923 [اینترنت]

پوشش‌دهی ، زیر پوشش‌گذاری
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

924 آشفتگی ، آشوبناکی ، بهم ریختگی ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

925 داستان فیلم ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

926 هزارتو ، پیچال ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

927 دست‌ساز ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

928 [ذرات زیراتمی]

پاد الکترون
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

929 دستگاه پیام‌گیر ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

930 فشاری ، ضربه‌ای

دکمه ضربه‌ای ، شَستی فشاری/ضربه‌ای
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

931 زنده ، سرزنده ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

932 هوا پویایی ، هواشکافی

هوا جنبش‌شناسی ، جنبش‌شناسی هوا ، پویایی‌شناسی هوا
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

933 دیوارنگاره ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

934 [اصطلاح]
هر چه(که)بشود ، هر چه(که)پیش بیاید
سنگ از آسمان ببارد ، اگر سنگ از آسمان ببارد
در هر شرایطی(که شده)، به هر صورت ممکن ، به هر صورتیک ...
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

935 [رنگ]

استخوانی
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

936 [رنگ]

گُل بِهی ، گُلناری ، نیلی کمرنگ
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

937 خودشیفتگی ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

938 پیش برنده ١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

939 [بخاری و ابزار گرمایی]

شَمعک
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

940 همراه ، همگام ، هم قدم

راه‌پیمایی ، پیاده‌پیمایی ، پرسه‌زنی
١٣٩٦/٠٨/٢٧
|

941 ساختارشناسی ١٣٩٦/٠٨/٢٦
|

942 برف‌ریز ، برف‌ریزان

برف‌بار ، برف‌باری ، برف‌بارش ، برف بارندگی
١٣٩٦/٠٨/٢٦
|

943 یکنواخت ١٣٩٦/٠٨/٢٦
|

944 تَر کننده ، نمناک کننده ، تازه کننده ، شاداب کننده ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

945 [زمین‌شناسی]
زمین تالابی/مردابی/باتلاقی

بخش تالابی/مردابی/باتلاقی

ناحیه تالابی/مردابی/باتلاقی
١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

946 بلندی ، زمین بلند ، زمین مرتفع ، ارتفاع
١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

947 بازآوری ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

948 تاریخ‌سنجی ، دیرینه‌سنجی ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

949 تابش زا ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|

950 خودکار ، خودکاره ، خود کارکرد ١٣٩٦/٠٨/٢٤
|