برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ebi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

801 [هوانوردی]

پس سوز
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

802 در نقش ، به نقش ، با نقش ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

803 رو به ، روی سخن با ، خطاب به ، معطوف به

[هنگام نوشیدن و گفتن نام شخصی]
به افتخارِ
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

804 غرق‌شدگی ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

805 ماشین‌کاری رایانه‌ای ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

806 بازیافتی ، بازیافتنی ، بازیافت پذیر ، بازیافت شدنی

نو پذیر ، نو شدنی

جایگزین
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

807 گُنگی ، ناآشکاری ، ابهام ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

808 بعنوان نمونه ، بعنوان مثال ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

809 ریخت گرفته ، ریخت دار ، دارای ریخت

فیگور گرفته ، فیگور دار ، دارای فیگور
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

810 کارکرد ، کارکردی ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

811 پس ، برای همین ، بدین منظور ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

812 دلنشین ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

813 بخش بخش ، چند بخش ، چند تکه ، چند ساختار ، چند ساختاری

ساختار یافته ، ساختارپذیر
١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

814 هوا ذرات ، ذرات هوایی ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

815 پرجوش و خروش ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

816 سیاه‌پوش ، آدم سیاهپوش ، مرد سیاهپوش ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

817 زشت ١٣٩٦/٠٩/٣٠
|

818 جابجایی

دست به دست کردن/شدن
از این دست به آن دست دادن
این دست آن دست شدن
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

819 جسورانه ، خطرپذیر ، پرخطر ، ریسک‌پذیر ، پر ریسک

سرمایه‌گذاری جسورانه/خطرپذیر/پرخطر/ریسک‌پذیر/پر ریسک
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

820 لرزش خمشی ، لرزش پیچشی ١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

821 تَرابُردپذیری

جابجاپذیری ، جابجایی‌پذیری
جابجایافتگی ، جابجایی‌یافتگی
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

822 چینش ، چیدمان

آرایه‌بندی

نمابندی
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

823 یکپارچه

تک‌بدنه
١٣٩٦/٠٩/٢٧
|

824 باجه ١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

825 نمابندی ، نماپردازی ١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

826 ربودن ١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

827 راهنما ، راهنمای تلفن

[رایانه]
شاخه
١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

828 رهگذر

سوار

[خودرو]
پشت صندلی ، پشتیِ صندلی عقب
١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

829 فرا رو ، فرارس ، فرارسنده ، پیش رو ، در پیش رو ١٣٩٦/٠٩/٢٦
|

830 انسان ایستاده ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

831 انسان خردمند/خردورز/اندیشمند/متفکر ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

832 باروری در لوله آزمایش ، بارورسازی در لوله آزمایش ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

833 روده‌نمایی ، روده‌بینی ، روده‌نگاری

نمایش درون روده ، دیدن درون روده
١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

834 اهریمن ماندگار ، اهریمن پایدار ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

835 اهریمن ، اهرمن ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

836 پایا ، پایدار ، پابرجا ، مانا ، همیشگی ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

837 شیرجه زدن ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

838 بَردمیدن ، بَر زدن ، سَر برآوردن ، فراز آمدن

بَر آسمان شدن ، به آسمان پریدن ، به آسمان رفتن ، سر به آسمان گذاشتن
١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

839 دگر ریخت ، دگر ساختار ، دگر شکل ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

840 عجوزه ماهی ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

841 پِیِ ، در پی ، جست‌وجویِ ، در جست‌وجوی ، دنبالِ ، به دنبال ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

842 گرگ‌نَما ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

843 شیرِ قهوه ، همراه قهوه ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

844 پیشرفت ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

845 یادداشت روزانه ١٣٩٦/٠٩/٢٥
|

846 نورگیری

در برابر نور گذاشتن
١٣٩٦/٠٩/٢٤
|

847 داده‌سازی ، داده‌ای سازی ١٣٩٦/٠٩/٢٤
|

848 دیداری ، نمایشی

دیده‌شدنی ، در دید ، در چشم

نمادی ، نمودی ، نمود یافته
١٣٩٦/٠٩/٢٤
|

849 داده‌ورزی ١٣٩٦/٠٩/١٧
|

850 نقش‌آفرینی ١٣٩٦/٠٩/١٧
|