برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ebi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

751 پیوسته ، دمادم ، یکدم ١٣٩٦/١١/٠٣
|

752 برج‌نورد ، دکل‌نورد ١٣٩٦/١١/٠٣
|

753 [کوه‌نوردی]

پَهناگذر ، پهناگذری
١٣٩٦/١٠/٣٠
|

754 [فیلم ، داستان ...] پلیسی ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

755 [صنعت]
قطعه‌رسان ، قطعه‌گذار ، قطعه‌ پُرکن

[در ترکیب با کلمه دیگر]
رسان ، گذار ، پُرکُن
١٣٩٦/١٠/٣٠
|

756 گردش سواری ، سوارگردی ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

757 روپوش ، روتختی ، ملافه

سرپناه
١٣٩٦/١٠/٣٠
|

758 نعلین ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

759 پر لک ، پر از لک ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

760 کلان سرمایه‌دار ، سرمایه‌دارِ بزرگ/کلان

[خودمانی و عامیانه]
خر پول ، خر مایه ، کله‌گنده ، پولدار کله‌گنده
١٣٩٦/١٠/٣٠
|

761 همه جا ، همه جایی

همه جا رو
١٣٩٦/١٠/٣٠
|

762 راه آب ، گذرگاه آبی ١٣٩٦/١٠/٣٠
|

763 جنجالی

افسارگسیخته
١٣٩٦/١٠/٢٩
|

764 برون‌جانداری ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

765 درون‌جانداری ١٣٩٦/١٠/٢٠
|

766 قطره چکاندن ١٣٩٦/١٠/١١
|

767 به درازا انجامیدن ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

768 زمین‌ساختار ، زمین‌ساختاری ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

769 زمین‌ساخت شناسی ، زمین‌ساختارشناسی ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

770 ساختاری ، ساختار یافته ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

771 کارنامه ، کارنامه کاری ، پیشینه کاری ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

772 زمین‌سازی ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

773 point of sale

جایگاه فروش ، دستگاه کارت‌خوان
١٣٩٦/١٠/٠٩
|

774 سَرواژه ، کوتاه‌واژه ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

775 کفه ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

776 سالن ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

777 سرهم بندی ، سرهم سازی ، سوارسازی ، کنار هم گذاری ، مونتاژ ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

778 جفت و جور ، جفت و جور شده

سازگار ، هماهنگ ، همسان
١٣٩٦/١٠/٠٩
|

779 شیطونک ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

780 روباتی ، روبات‌وار ، روبات‌مانند ، مانند روبات

روبات‌کارکرد ، با کارکرد روبات ، با کمک روبات
١٣٩٦/١٠/٠٩
|

781 تنوره آبی ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

782 قانون‌شکن ١٣٩٦/١٠/٠٩
|

783 بازخواست ، بازخواهی ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

784 سازه ، سازه‌ها ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

785 برتر ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

786 به کمک ، با کمک

از راه ، به روش

به واسطه
١٣٩٦/١٠/٠٦
|

787 [نوعی برنامهِ رایانه‌ای]

کلیدنگار ، کلید کارنما
١٣٩٦/١٠/٠٦
|

788 درون‌گرا ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

789 برون‌گرا ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

790 دیدار ، برخورد دیداری ، مشاهده ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

791 نابخشوده ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

792 [گونه‌ای از دایناسورهای پرنده]

کهن‌بال ، باستانی‌بال، دیرینه‌بال
١٣٩٦/١٠/٠٦
|

793 چنگالَک ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

794 خط‌شکن ، خط‌شکنی

دستاورد ، دستاورد بزرگ/چشمگیر/ارزشمند/مهم

پیشرفت بزرگ/چشمگیر/ارزشمند/مهم

١٣٩٦/١٠/٠٦
|

795 پروازِ ایستا/درجا

ایستا پروازی ، درجا پروازی

هوا ایستایی ، هواشناوری ، شناور در هوا
١٣٩٦/١٠/٠٦
|

796 دراز گودال ١٣٩٦/١٠/٠٦
|

797 پشت سری ، راحتی سر ١٣٩٦/١٠/٠٤
|

798 برجسته

تو پُر
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

799 [هوانوردی]

واماندگی ، درجازدگی
١٣٩٦/١٠/٠٤
|

800 ستون مهره‌ها

پایه ، بستر ، زیرساختار
١٣٩٦/١٠/٠٤
|