برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ebi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

701 رسیدگی ، کاردانی

[سیاست]
سَردَمداری ، گردانندگی
١٣٩٦/١٢/٠١
|

702 پِی افزود

[پزشکی]
روده کور ، فزون روده

١٣٩٦/١٢/٠١
|

703 گُسست ١٣٩٦/١٢/٠١
|

704 جدا زیستی ، جدا نژادی ١٣٩٦/١٢/٠١
|

705 دیدار ، قرار دیدار

جای دیدار ، وعده‌گاه ، میعادگاه
١٣٩٦/١٢/٠١
|

706 [آمار و اقتصاد]

پیش‌نگر
١٣٩٦/١١/١٨
|

707 جدا مانده ، جدا افتاده ١٣٩٦/١١/١٢
|

708 [الکترونیک و برق]

جریان‌کِشی ، جریان کشیدن
١٣٩٦/١١/١١
|

709 با پشتوانه ، پشتوانه‌دار ، پپشتیبانی شده ١٣٩٦/١١/١٠
|

710 پیش رو ، در پیش ، در پیش رو ، فرارو

[حالت دستوری و امری]
به پیش

١٣٩٦/١١/١٠
|

711 [نوعی روش کشف رمز در رایانه و شبکه]

جستجوی فراگیر
١٣٩٦/١١/٠٦
|

712 سو دهی ، خط دهی ، جهت دهی ١٣٩٦/١١/٠٤
|

713 [اصطلاح]
هر جور(که)دوست داری ، هر جور( که) می‌خواهی ، هر جور(که)میل شماست ، هر جور(که)دلت میخواهد ، هر جور(که)مایلی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

714 پیوند ، بستگی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

715 [فیزیک ، شیمی]

هسته‌زایی ، هسته‌سازی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

716 نمای دیداری ١٣٩٦/١١/٠٣
|

717 سنگ‌سازی ، سنگی شدگی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

718 [زیست‌شناسی]

هسته‌نما
١٣٩٦/١١/٠٣
|

719 [زیست‌شناسی]

باستانیان ، دیرینه‌گان

ریزجانداران باستانی/دیرینه/کهن
١٣٩٦/١١/٠٣
|

720 زیست باستان‌شناسی ، باستان‌شناسی زیستی

زیست دیرینه‌شناسی ، دیرینه‌شناسی زیستی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

721 ندانم گری ١٣٩٦/١١/٠٣
|

722 [اصطلاح]

بی‌خیال‌ ، بی‌خیالش ، بی‌خیال اون ، راحت باش
١٣٩٦/١١/٠٣
|

723 نافراگیر ، نایاب ١٣٩٦/١١/٠٣
|

724 زمین‌ساختاره ١٣٩٦/١١/٠٣
|

725 رنگ‌کاری ، رنگ‌رزی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

726 مُرده‌نما ١٣٩٦/١١/٠٣
|

727 برچسب‌گذاری ، برچسب‌دهی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

728 بدرفتاری ، کج‌رفتاری ١٣٩٦/١١/٠٣
|

729 دگر اندازه ١٣٩٦/١١/٠٣
|

730 [معدن]

کُک سازی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

731 کیپ ، هواگیر ، هواگیری شده ، درزگیری شده ، دربندی شده ١٣٩٦/١١/٠٣
|

732 [فوتبال]

ضربه نوک پا
١٣٩٦/١١/٠٣
|

733 تفنگ ساچمه پران ١٣٩٦/١١/٠٣
|

734 زیست تاب ١٣٩٦/١١/٠٣
|

735 [خودرو]

خنک‌کننده درونی ، خنک‌کننده درون موتوری
١٣٩٦/١١/٠٣
|

736 [ستاره‌شناسی]

ستاره مغناطیسی ، مغناط اختر
١٣٩٦/١١/٠٣
|

737 گوشتالو ، چاقالو ، خپل ١٣٩٦/١١/٠٣
|

738 همسان‌گرایی ، همسان‌باوری ، همسان‌انگاری ١٣٩٦/١١/٠٣
|

739 همنوازان ، گروه همنوازان ١٣٩٦/١١/٠٣
|

740 پرده پوست ١٣٩٦/١١/٠٣
|

741 [رایانه و مخابرات]

هم کارکردپذیری ، کارکردپذیری مشترک ، کارکردپذیری بینابینی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

742 مانند ١٣٩٦/١١/٠٣
|

743 [هواپیمایی]
تُند خیزی ، تُند برخاست ، برخاست تند هواپیما ، برخاست سریع هواپیما

هشدار تندخیزی هواپیما ، هشدار برخاست تند هواپیما ، هشدار برخ ...
١٣٩٦/١١/٠٣
|

744 خودرو رانی ، خودرو رانی استقامتی

خودروپیمایی ، خودروپیمایی استقامتی

راهپیمایی(استقامتی) با خودرو
١٣٩٦/١١/٠٣
|

745 ناسازگاری ، ناسازنما ١٣٩٦/١١/٠٣
|

746 [برق و الکترونیک]

صفحه مدار چاپی
١٣٩٦/١١/٠٣
|

747 دور ایستا ١٣٩٦/١١/٠٣
|

748 خودروی برفی ، ماشین برفی ، موتور برفی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

749 آزادنوردی ، صعود بدون وسایل حفاظتی ١٣٩٦/١١/٠٣
|

750 سَرآمد ، تمام‌شد ١٣٩٦/١١/٠٣
|