برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ebi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

601 [برای جلب توجه و جمع کردن حواس]

جوجه را نگاه کن ، جوجو رو نگاه
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

602 [برای جلب توجه و جمع کردن حواس]

جوجه را نگاه کن ، جوجو رو نگاه
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

603 دوری کردن از

از ... دوری کردن
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

604 نگاه ، دورنما ، فرادید ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

605 هنگام ، در هنگام ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

606 خونریزی مقعدی ، خونریزی دیواره مقعد ، درد و وَرَم رگ‌های دیواره مقعد ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

607 دادگری ، دادوَرزی ١٣٩٧/٠٥/٢٢
|

608 اَبَر جای‌گُزیدگی ، ابر برهم‌نِهی ١٣٩٧/٠٥/٢٠
|

609 جابجاپذیری ، جابجایی‌پذیری ، جنبش‌پذیری ، تحرک پذیری ١٣٩٧/٠٥/١٩
|

610 توان‌افزایی ، افزایش توان

نیرو افزایی ، افزایش نیرو
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

611 پرتابگر

پرتاب‌افزا

کمک پرتاب/پرتابگر
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

612 آهنربا زُدایی کردن ، مغناطیس‌زدایی کردن
زدودن حالت آهنربایی/مغناطیسی
نابود کردن حالت آهنربایی/مغناطیسی
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

613 [رایانه]

کارکردافزایی ، افزایش کارکرد
١٣٩٧/٠٥/١٩
|

614 هشدار دادن ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

615 هرزنامه‌فرست ، فرستنده هرزنامه ، ارسال کننده هرزنامه ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

616 راه‌دهی ، مسیردهی ١٣٩٧/٠٥/١٦
|

617 ژله ماهی ١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

618 به دور ، به دور از

به کنار ، به کنار از
١٣٩٧/٠٥/٠٩
|

619 تا ، تا هنگامِ ، تا هنگامیکه ، تا آنگاه(که) ، تا آن هنگام(که)

پیش از (اینکه) ، تا پیش از (اینکه)
١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

620 [بازی بیسبال]

توپ گیر ، بازیکن گیرنده توپ
١٣٩٧/٠٥/٠٧
|

621 پخش(شده) ، پراکنده(شده) ١٣٩٧/٠٥/٠٦
|

622 بومی ، پاگیر(جایی) ، اهل(جایی) ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

623 راستین ١٣٩٧/٠٥/٠٥
|

624 لطف شماست ، این لطف شماست ، این از لطف شماست ، لطف شما را می‌رساند ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

625 همگرا شدگی ١٣٩٧/٠٥/٠٢
|

626 مامور خط
خط نگهدار
مامور خط نگهدار
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

627 [ریاضیات]

بَر ، بر روی ، بخش بر
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

628 به چگونه ، به چگونه‌ای ، به چه روشی ، با چه روشی ١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

629 به هر روی ، با همه اینها ، از اینها گذشته ، از همه اینها گذشته ١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

630 با نیروی ، با توان ، با قدرت
به کمک ، با کمک ، با پشتیبانی ، با حمایت
نیرو گرفته(از) ، توان گرفته(از)
ساخته شده(از) ، پدید آمده(از)
برگرف ...
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

631 [پالایشگاه و نفت و گاز]

گازسوزی ، گازسوزانی
١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

632 جانم ، دلبندم ١٣٩٧/٠٤/٢٩
|

633 دگرگونی پذیری ، تبدیل پذیری ١٣٩٧/٠٤/٢١
|

634 کاسه آتشفشان ، کاسه آتشفشانی

گودال ، گودال برخورد(ی) ، گودال برخورد شهاب‌سنگ
١٣٩٧/٠٤/٢١
|

635 باز سرمایه‌گذاری ، سرمایه‌گذاری دوباره ١٣٩٧/٠٤/١٨
|

636 مهمان‌گردی ، مهمان‌گردشگری ، مهمان گشت‌وگذاری ، مهمان سفری ١٣٩٧/٠٤/١٨
|

637 [توصیف ویژگی ظاهری یک نفر]

مانند بودن ، همانند بودن
به چیزی/کسی ماندن ، به چیزی/کسی خوردن
ریخت داشتن ، به ریختی بودن
شکل داشتن ، به ش ...
١٣٩٧/٠٤/١٦
|

638 ناپیشرفته ، پیشرفت نکرده ، پَس‌افتاده ، عقب مانده ، عقب افتاده ١٣٩٧/٠٤/١٦
|

639 نگاه کوتاه ، نگاه تند و تیز ١٣٩٧/٠٤/١٦
|

640 پرواز زدگی ١٣٩٧/٠٤/١٦
|

641 بازارشکنی
ارزان‌فروشی(مکارانه)
زیرِ قیمت فروشی
١٣٩٧/٠٤/٠٩
|

642 فریاد رَسا ، فریاد دوررَس ١٣٩٧/٠٤/٠٩
|

643 پیشاهنگ ١٣٩٧/٠٤/٠٩
|

644 موم‌زَنی ، موم‌اندازی

واکس‌زنی
١٣٩٧/٠٤/٠٦
|

645 [آرایش]
مو کَنی ، موبَرداری
١٣٩٧/٠٤/٠٦
|

646 [آرایش]
بنداندازی
١٣٩٧/٠٤/٠٦
|

647 دریافت ، دستیابی ، گرفت

گردآوری
١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

648 خدمات همگانی ، خدمات فراگیر ١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

649 [شیمی ، زیست‌شناسی]
تک قندی
١٣٩٧/٠٤/٠٢
|

650 [شیمی ، زیست‌شناسی]

پاد همسان‌پار ، پاد قرینه‌پار
١٣٩٧/٠٤/٠٢
|