برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ebi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

551 سوزان ، زبانه‌کِشان ، شعله‌کُنان ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

552 [در ترکیب]
-نما
برای نمونه barometer به معنی فشارنما
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

553 جا ، انباره ، ظرف ، مخزن

پخش کننده ، رساننده

[در ترکیب]
-ریز ، -رسان ، -پخش کُن ، - فِرِست
برای نمونه water dispenser به معنی آب‌ ...
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

554 هماهنگ ، هماهنگی
همخوان ، همخوانی
سازگار ، سازگاری
جفت‌وجور ، جفت‌وجوری
هماورد ، هماوردی
همتایابی(کردن) ، همتا یافتن

[در حالت م ...
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

555 سَرِه

فراز
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

556 [سیاست]

دسته ، گروه ، گروه سیاسی ، فراکسیون
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

557 هِی ، هَمَش

پُر ، پرشمار ، بسیار ، بَسی ، افزون ، زیاد

پِیاپِی ، پیوسته ، پشت هم ، پشت سر هم ، همیشه ، همواره ، یکسره ، یکدم ، بی اَمان
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

558 روده‌بُری ، روده‌بَرداری ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

559 دور نگرش ، فرا نگرش

راهکار درازهنگام/درازمدت/بلندمدت

سیاست درازهنگام/درازمدت/بلندمدت
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

560 [اینترنت و وب]

گشت ، گشت‌وگذار ، گشت‌زنی ، پرسه‌زنی ، زمان‌گذرانی(در) ، زمان سِپَرانی(در)
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

561 داشته ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

562 عشقِ خرید ، خوره خرید ، دیوانه خرید ، شیفته خرید ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

563 کوه‌نوردی ، بالاروی از کوه ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

564 دُور تا دُور ، دُور و بَر ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

565 نمایی ، نمادی ، نمادینه، نمایشی ، نِمودی ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

566 جابجاگر

تسمه نواری/رونده
خط نواری/تسمه‌ای/رونده

نوار جابجایی/جابجاگر/رساننده/ترابر
تسمه جابجایی/جابجاگر/رساننده/ترابر
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

567 هیولایی ، هیولاوار ، هیولاسان ، هیولامانند ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

568 دیرپا ، پایدار ، ماندگار ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

569 برابرِ پیشبینی ، برابر با پیشبینی ، بر پایه پیشبینی ، مطابق پیشبینی ١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

570 مسیر زندگی/زندگانی

سپری کردن زندگی/زندگانی
زندگی سپری/سپرانی
زندگانی سپری/سپرانی
١٣٩٧/٠٦/٠٧
|

571 نفس بُر ، نفس بندآور ١٣٩٧/٠٦/٠٥
|

572 برداشت ، برداشت وزنه ، بالابَری

بالای سر بردن
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

573 قالب‌زَنی ، قالب‌گذاری ، در قالب‌گذاری ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

574 در پایان ، در فرجام ، در انتها ، در آخر ، آخرسَر ١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

575 یادمان ، بنای یادمان

نشان یادمان ، نشان یادبود

اثرِ یادمان ، اثر یادبود ، اثر یادواره ، اثر یادگاری
١٣٩٧/٠٦/٠٤
|

576 خواسته

گرایش ، تمایل
١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

577 نزدیک به ، رو به ، در آغاز ، در شروع ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

578 فرمان‌گر ، فرمان‌دهنده

راه‌انداز ، کارانداز ، آغاز کننده ، فعال‌گر ، فعال کننده
١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

579 آدمی‌زاد ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

580 چیره بودن ، مسلط بودن ، تسلط داشتن ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

581 چیره‌دستی ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

582 بینوا ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

583 کارآمدی

چیره‌دستی ، کارشناسی ، کارکشتگی ، کاربلدی، بلدیت
١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

584 [میوه]

گس
١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

585 فرمان راندن ١٣٩٧/٠٦/٠٣
|

586 با دوستی ، با مهربانی ، مهربانانه

[در ترکیب]
-دوست ، -پسند ، -گرا ، -راستا
برای نمونه user friendly به معنی کاربر دوست ، کاربر پسند ...
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

587 باز آمده

از گور برآمده ، گور برخاسته
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

588 خُفتگی ، از کار افتادگی ، خاموش شدگی ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

589 دردکُنان ، دردکِشان ، درددار ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

590 بد سرشت ، بد نهاد ، بد ذات ، بد طینت ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

591 هشیار ، آگاه

آماده ، آماده کار ، آماده به کار ، آماده پاسخ
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

592 و مانند این ، و مانند اینها
و همینگونه تا پایان/تا آخر ، و همینطور تا پایان/تا آخر
و دیگر چیزها ، و چیزهای دیگر
و دیگر نمونه‌ها ، و نمونه‌ه ...
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

593 در گرو ، بسته به ، در پیوند(با) ، گره خورده با ، در ارتباط(با) ١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

594 رو به
رو به جلو
سرگرم ، سرگرم کار ، در حال کار
رو به پیشرفت ، در حال پیشرفت
در گذر ، در جریان
در دست کار ، در دست انجام ، رو به انجام ...
١٣٩٧/٠٦/٠٢
|

595 اندازه‌گذاری ، اندازه‌دهی ، اندازه‌سازی

قانون‌گذاری ، قانونمندسازی
١٣٩٧/٠٦/٠١
|

596 دست‌نیافتنی ، دسترس‌ناپذیر ، دسترسی‌ناپذیر

چیره‌ناپذیر ، تسخیرناپذیر
١٣٩٧/٠٦/٠١
|

597 برآمدن(از) ، برگرفتن(از) ، ریشه گرفتن(از) ، برخاستن(از) ، نشات گرفتن(از) ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

598 آفرینش

ریشه
١٣٩٧/٠٥/٣١
|

599 با سپاس(از) ، با تشکر(از) ، با قدردانی(از) ١٣٩٧/٠٥/٣١
|

600 [حالت مصدری]
خوش گذراندن

[حالت امری]
خوش بگذرد ، خوش بگذرانید
١٣٩٧/٠٥/٣١
|