برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ebi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

501 پسرانگی

دوران بچگی ، دوران پسربچگی
١٣٩٧/٠٨/١٠
|

502 آزمایشگری ١٣٩٧/٠٨/١٠
|

503 ارزش‌گذاری ١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

504 نمایشگر

دیده‌بان

پایشگر
١٣٩٧/٠٨/٠٨
|

505 حواس پرت کننده ١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

506 آهنگینی

اُفت‌و‌خیز صدا
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

507 شماره‌گذاری ، شماره‌دهی ، شماره‌بندی

کُددهی ، کدبندی
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

508 همکار بنیان‌گذار ، بنیان‌گذار همکار

کمک بنیان‌گذار
١٣٩٧/٠٧/٢٥
|

509 به پیش رفتن ، جلو رفتن

سپری شدن ، گذر شدن ، در گذر بودن ، سِیْر شدن

دنبال شدن ، ادامه یافتن
١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

510 یاری ١٣٩٧/٠٧/٢٣
|

511 پیوند ١٣٩٧/٠٧/٢٢
|

512 بازآوری

[نظامی]
خشاب‌گذاری ، باز خشاب‌گذاری ، خشاب‌گذاری دوباره
١٣٩٧/٠٧/٢١
|

513 خط راهه ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

514 پیوسته‌انگاری ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

515 برهم افتادگی ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

516 وا شُدن ، واجُفتیدن ، واجُفت شدن ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

517 چهارپایه ١٣٩٧/٠٧/٢٠
|

518 گام پیمایش ، دوره پیمایش ١٣٩٧/٠٧/١٧
|

519 بزرگ دندان ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

520 تاریخ‌نابهنجاری
تاریخ‌نابهنگامی ، نابهنگامی تاریخی
زمان‌بیگانگی ، بیگانگی با زمان
زمان‌نابهنجاری ، نابهنجاری زمانی
زمان‌پریشی ، زمان‌پریش ...
١٣٩٧/٠٧/١٥
|

521 بازنگاشت ١٣٩٧/٠٧/١٥
|

522 باری ، به هر روی ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

523 تاریک‌ورزی ١٣٩٧/٠٧/١٣
|

524 [دزدگیر خودرو]

جابجایی بازدار ، بازدارنده جابجایی
حرکت بازدار ، بازدارنده حرکت
١٣٩٧/٠٧/٠٨
|

525 آتش‌انداز

آتش‌مزاج
١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

526 سال آموزشی ، سال تحصیلی

برای نمونه fifth grade به معنی سال پنجم آموزشی ، سال پنجم تحصیلی
١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

527 قابلیت ١٣٩٧/٠٧/٠٦
|

528 بلند بُرد ١٣٩٧/٠٧/٠٢
|

529 مُنادی ١٣٩٧/٠٦/٣٠
|

530 گسترش ، افزایش ١٣٩٧/٠٦/٢٩
|

531 نگاه یواشکی ١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

532 ریزان ، فرو ریزان ، اُفتان ، فرو اُفتان ، فرو کِشان

رو به پایین ، رو به سرنگونی
١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

533 فرو افتادن ، بَر افتادن ، وَر افتادن

سرنگون شدن

واژگون شدن
١٣٩٧/٠٦/٢٧
|

534 [رایانه]

خراب ، خارج از دسترس ، از دسترس خارج ، خارج از مدار ، از مدار خارج
١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

535 شارژی ، شارژپذیر ، شارژ شونده ١٣٩٧/٠٦/٢٤
|

536 رو زانو ، رو زانویی ، رو پا ، رو پایی ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

537 [ضرب‌المثل]

عجله باعث خرابی می‌شود ، عجله باعث خرابکاری می‌شود
١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

538 شادی ، لذت ١٣٩٧/٠٦/٢٣
|

539 پایِش ، بازرسی ، نظارت ١٣٩٧/٠٦/٢٢
|

540 به نمایش‌گذاری ، برجسته‌سازی ، برجسته‌نمایی

پیش‌بَری ، پیش‌رانی ، پیش‌اندازی

١٣٩٧/٠٦/٢١
|

541 ریزش ، اُفت ، فرو افت ١٣٩٧/٠٦/١٦
|

542 بَر لبه ، در مرز

[فناوری]
پیشرفته ، بسیار پیشرفته ، نوین ، جلودار ، پیشرو ، پیشتاز ، پیشگام ، پیشاهنگ
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

543 رو به پیشرفت ، پیش رونده ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

544 کنار گذاشتن/نهادن/افکندن

وا نهادن
١٣٩٧/٠٦/١٣
|

545 بی‌کم‌وکاست

تمام‌عیار
١٣٩٧/٠٦/١١
|

546 [حالت دستوری]

وایستا! ، به ایست!
١٣٩٧/٠٦/١١
|

547 شادمانی ، سرخوشی ، پایکوبی ، دست‌افشانی ١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

548 کاربرد نادرست/نابجا/بد

استفاده بی‌مورد
١٣٩٧/٠٦/٠٩
|

549 به خیال اینکه ، با خیال اینکه
به این خیال که ، با این خیال که
به گمان اینکه ، با گمان اینکه
به این گمان که ، با این گمان که
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|

550 راننده ، سرنشین

[در ترکیب]
-ران ، -سوار
برای نمونه ghost rider به معنی روح‌سوار ، روح‌ران
١٣٩٧/٠٦/٠٨
|