برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

ebi

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

451 [هنگام پذیرایی،تعارف یا دادن چیزی به کسی]

بفرما ، خدمتِ شما ، تقدیمِ شما
١٣٩٧/١٠/١٦
|

452 بزرگسال ١٣٩٧/١٠/١٤
|

453 همتا ، همتایه ، نسخه جایگزین ١٣٩٧/١٠/١٣
|

454 به گونه‌ای پیشبینی شده ١٣٩٧/١٠/١٣
|

455 اندازه‌نما

سَنجه ، سنجش‌نما
١٣٩٧/١٠/١١
|

456 دَلِه دزدی(کردن)

دزدی از فروشگاه ، از فروشگاه دزدیدن

دزدی از مغازه ، از مغازه دزدیدن
١٣٩٧/١٠/١١
|

457 فضای گسترده ، فضای پهناور ١٣٩٧/٠٩/٢٣
|

458 تازگی ، همین تازگی

صرفاً
١٣٩٧/٠٩/٠١
|

459 به پا شدن ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

460 راه‌نگاشت ، رَه‌نگاشت ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

461 دگرگون‌شدگی ، تحول ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

462 محوطه غذاخوری ١٣٩٧/٠٨/٢٣
|

463 دورکاری ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

464 برگرداندن ، بازگرداندن ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

465 وب‌گردی ، اینترنت‌گردی ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

466 جستجوگر ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

467 سُریدن ، سُرِش ، سر خوردن

نَوَردیدن
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

468 به نامِ ، با نامِ ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

469 نما ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

470 وب نوشته ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

471 کباب‌پز

کباب با سیخ شبکه‌ای

١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

472 کباب سیخی ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

473 پارچه‌نوشته ، بَرنوشته ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

474 انباره ، مخزن ، محفظه

[وسیله جابجایی و حمل‌ونقل]
سوخت‌رسان ، سوخت‌کِش ، سوخت‌بَر

[در ترکیب با واژه دیگر]
مخزنی ، مخزن‌دار ، -رسان ...
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

475 پایش روانی/درونی/فکری/ذهنی

روان پایش ، درون پایش

آرامش روانی/درونی/فکری/ذهنی

روان آرامش ، روان آرامی ، درون آرامش ، درون آرامی
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

476 [زیست‌شناسی]

نور پَروَرد ، نور پَرواره
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

477 سامان‌یافته
سر و سامان گرفته/پذیرفته
قانونمند ، قاعده‌مند
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

478 آراسته ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

479 ریخت‌دهی ، ریخت‌سازی ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

480 ریخت‌پذیر ، ریخت‌گرفتنی

موم مانند ، مانند موم

خمیر مانند ، مانند خمیر ، خمیرگونه
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

481 [آینده‌پژوهی]
پیش‌انگاری

[زیست‌شناسی]
پیش‌بُروزی ، بُروزیافتگی پیش‌افتاده ، بروزیافتگی پیشرِس
١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

482 نَرمادگی‌نما ، شبه نرمادگی ١٣٩٧/٠٨/٢٢
|

483 متاسفم

چه بد ، چقدر بد
١٣٩٧/٠٨/٢١
|

484 چه بد ، چقدر بد ١٣٩٧/٠٨/٢١
|

485 فوریتی

سر برآورنده

تازه پیدا ، نو پیدا ، نو پدید ، نو پدیدار
١٣٩٧/٠٨/٢١
|

486 دست‌سازه ، دست‌ساخته

کاردستی ، هنر دستی

ساخته هنری ، اثر هنری
١٣٩٧/٠٨/٢١
|

487 انباشته ، هم انباشت ، هم انباشته ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

488 گداخت ناپذیر ، ذوب نشدنی ١٣٩٧/٠٨/٢٠
|

489 قلب‌نگاره برقی ، قلب‌نگاشته برقی ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

490 قلب‌نگاشت ، قلب نگاشته ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

491 جا نگهداری ، جا گیری ، جا کنارگذاری ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

492 خوراک‌دهی ، خورد و خوراک ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

493 [سلام و احوال‌پرسی خودمانی و غیررسمی]

چطور می‌گذرد ، چطور پیش می‌رود
١٣٩٧/٠٨/١٩
|

494 فلزینگی ، فلزی شدگی

ویژگی فلزی ، حالت فلزی ، شرایط فلزی
١٣٩٧/٠٨/١٩
|

495 پژواک‌نگاری قلب ١٣٩٧/٠٨/١٩
|

496 گردآور ، گردآورنده

نگهدارنده
١٣٩٧/٠٨/١٩
|

497 نیرنگ ، نیرنگ‌بازی ، فریب

حقه‌بازی ، دغلکاری

اخاذی
١٣٩٧/٠٨/١٤
|

498 گرداننده

سَر پرستار ، پرستار سرپرست
١٣٩٧/٠٨/١٢
|

499 هم نشری ١٣٩٧/٠٨/١٢
|

500 ارز ١٣٩٧/٠٨/١٠
|