shiva_sisi‌

shiva_sisi‌ ➷iŋ tɦε ŋamε σƒ crεatεr σƒ ℓσvε √
━━━━━━❥✿❥━━━━━━
آدمی که روزهاست در انتظار تو مانده
بی کس نیست!
دور و برش پر است از آدم هایی، که شاید خیلی بهتر از تو راه و رسم عاشقی را بلد باشند
منتظرت مانده چون وفادار است
وفادار به آدمی، که با تمام خوب و بدش
روزی انتخاب دلش بوده…!
نمیدانم اسمش چیست
شجاعت…
یا حماقت…
اما بعضی ها عجیب، به انتخاب های دلشان پایبندند…tࣹࣸ꙰҈꙰҈꙰҈꙰❰̶ུࣹࣸ͟͞꙰҈҈҈꙰҈꙰ࣹ🔥 ࣹࣸ꙰҈꙰҈꙰҈꙰̶ུࣹࣸ͟͞꙰҈҈❱ུࣹࣸꪲ꙰҈꙰҈꙰҈꙰҈꙰꙰̸̸̷̶͟͞⟦
‎ ‎ ‎ ‎ ━━━━━━❥✿❥━━━━
مَعرِفَـت دآشتیحـ🚶 🖤
تَنهآممـ نِمیذآشتیحـ😒 🖤
هِی قَهـر و هِـی آشتیحـ😏 🖤
دیگِحـ شورِش دراومـد😐 🖤
تـو دِلِـت چیحـ هَـس؟🥀 🖤
آیَندَموونـ چیـ پَـس؟🙇 🖤
یِهو بِهَممـ زَدیحـ از قَـصد🌚 🖤
عآخِحــ دِلِـت میومَـد😞 🖤

. . . . .

ببیـن تـا پـر شدممـ از نآ امیدییـ، غمو از تـو دلممــ
بیرونـ کشیدییـ، دآرممـ دنیآ رو زیبآتـرر میبینممـ، عجـب جآییــ ب دآد مـن رسیدییـ. . !*G OD*


#وَلیی مِنِ حُتًیً بُیِ تْفُاٌوُتْیً هَاِمّمٌ بٌوَیٍ دْوٌسُتٌ دَاّشِتْنًشِوّ رٌوّ مّیًدْاْدٍ عٌاّقَاًیّ قًاّضِیّ. . !🌚 🖤


** تَِوَِ هَِمَِوَِنَِیَِ کَِهَِ اَِگَِهَِ اَِزَِمَِ بَِپَِرَِسَِنَِ
َِاَِمَِنَِیَِتَِ یَِعَِنَِیَِ چَِیَِ!َِ؟َِ
َِمَِیَِگَِمَِ آَِغَِوَِشَِشَِ: ) 🙊 sɦ🖤


( :A_Tomboy_& _ A_Novelist _girl#
❤perspolisii#
( :#

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهدیناراباد١٧:١٤ - ١٣٩٧/٠٦/٠٩معنی اباد به خاطر زمینهای حاصلخیز که این روستا دارد در بخش مرکزی شهرستان بروجرد میباشد زمینهای این روستا مثل دینار باارزش میباشدگزارش
2 | 1
childcare and parenting١٧:١١ - ١٣٩٧/٠٦/٠٩نگهداری و پرورش وتعلیم کودکانگزارش
0 | 1
empty١٧:١٠ - ١٣٩٧/٠٦/٠٩تهی خالی پوچ تو خالیگزارش
18 | 3
pest١٥:٢٩ - ١٣٩٧/٠٦/٠٩a small animal or insect that destroys crops or food suppliesگزارش
53 | 9
explosion١٥:١٥ - ١٣٩٧/٠٦/٠٩هیاهو، انفجار، سر و صدا، بیرون ریزیگزارش
23 | 2
possessive١٥:١٩ - ١٣٩٧/٠٦/٠٩مضافالیه، حالت مضاف الیهگزارش
30 | 3
i got it١٥:١٨ - ١٣٩٧/٠٦/٠٩متوجه شدم، اهان، اوکی، باشهگزارش
80 | 2
in somebodys shoes١٥:١٧ - ١٣٩٧/٠٦/٠٩ب جای کسی بودن، در جایگاه کسی قرار داشتنگزارش
23 | 1
diving١٥:١٥ - ١٣٩٧/٠٦/٠٩شنا در ابگزارش
21 | 2
اسفند٢٢:٥٧ - ١٣٩٧/٠٦/٠٦متولد اسفندااااا دستا بالاااااااا بیاین وسط یه چیزی بگم اسفند به معنی:گفتار نیک پندار نیک ممنونگزارش
248 | 5
شبنم٢٢:٥٠ - ١٣٩٧/٠٦/٠٦شبنم قطره ای از اب است که بروی گل مینشیند و زیبایی گل را بیشتر میکند😘😘😘گزارش
136 | 7
ریحانه٢٢:٤٩ - ١٣٩٧/٠٦/٠٦ریحان گیاهی خوشبویست که در زمین نرم روید و آن گیاهی سهلی یا آزریون بری است و ریحانه به معنای گل خوشبو میباشدگزارش
69 | 1
bitter٢٢:٤٥ - ١٣٩٧/٠٦/٠٦تلخ، تند یا فرد بد عنق بد اخلاق. . .گزارش
44 | 4
ملینا٢١:١٣ - ١٣٩٧/٠٦/٠٦من بعضی جاها شنیدم در پزشکی معنی خوبی ندارع، خب چ ربطی دارع مگع مامیخوایم این اسمو تو پزشکی به کار ببریم؟مهم معنی اسمشه که خیعلی معنی خوبی دارع وقتی ... گزارش
92 | 5
ماهور٢١:٠٦ - ١٣٩٧/٠٦/٠٦پستی و بلندی، کوه پایه، تپه، تپه زار، عاشق این اسممگزارش
44 | 1
open٢٠:٤٧ - ١٣٩٧/٠٦/٠٦فراز، صریح، دایر، باز، اشکار، بی ابر، مفتوح، ازاد، روباز، در معرض، رک گو، بی الایش، فاش، علنی، سرگشاده، گشوده، واریز نشده، بی پناه، باز شدن، اشکار کر ... گزارش
80 | 5
ملیکا٢١:٠٠ - ١٣٩٧/٠٦/٠٦حالا باس چشمای رنگیتو به رخ همه بکشیـــــ؟ مهکامه!اما ما اینجا داریم در مورد ملیکا صحبت میکنیم. برو تو مهکامه ( اسمی خیلی مزخرف ) نظر بده خانوووم. . ... گزارش
69 | 3
island٢٠:٥٥ - ١٣٩٧/٠٦/٠٦جزیره، ابخست، جزیره ساختن، جزیره دار کردن، جزیره ( سرزمینی کوچک در اب مثل جزیره ایسلند یا استرالیا و اقیانوسیه )گزارش
62 | 3
comer٢٠:٥٤ - ١٣٩٧/٠٦/٠٦اینده، واردگزارش
0 | 1
peace٢٠:٥٣ - ١٣٩٧/٠٦/٠٦Make one's peace with somethingگزارش
2 | 1
get٢٠:٥٣ - ١٣٩٧/٠٦/٠٦زایش، تولد، فهمیدن، فراهم کردن، کسب کردن، تصرف کردن، ربودن، رسیدن، تحصیل کردن، بدست اوردن، حاصل کردن، تهیه کردن، زدنگزارش
92 | 15
peace٢٠:٥٢ - ١٣٩٧/٠٦/٠٦سازش، ارامش، اشتی، سلامت، سلامتی، صلح، صلح و صفا گزارش
34 | 2
حلما٢٠:٥١ - ١٣٩٧/٠٦/٠٦حلما یعنی صبورویکی از القاب حضرت زینب استگزارش
83 | 3
زنخ٢٠:٤٧ - ١٣٩٧/٠٦/٠٦چانه، ذقن، زنخدان، زر زر کردنگزارش
5 | 0
soup٢٠:٤٦ - ١٣٩٧/٠٦/٠٦ابگوشت، سوپ، غذای مایعگزارش
23 | 1
ویر٢٢:١٩ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢فریاد، ناله، ادراک، استنباط، درک، فهم، هوش، به خاطرسپاری، حافظه، یادگیری، میل، ویار، هوسگزارش
12 | 0
heartfelt٢٢:٢١ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢خالص، صمیمی، بی ریا، قلبی، از روی صمیمیتگزارش
9 | 0
سهو٢٢:٢٠ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢اشتباه، خبط، خطا، سقط ، سقیم، غلط، نادرست، ناصواب ، لغزش، نسیان، غفلت، فراموشی، فراموش کردن، خبط کردن، خطا کردنگزارش
9 | 1
nonprofit٢٢:١٩ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢سود نیاوردنگزارش
7 | 4
costume٢٢:١١ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢لباس مخصوص پارتی های دختر و پسر قاطیگزارش
74 | 15
wig٢١:٥٩ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢کلاه گیس، موی مصنوعی، گیس ساختگی، دارای گیس مصنوعی کردنگزارش
41 | 2
gym٢١:٥٧ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢باشگاه یا سالن ورزشیگزارش
69 | 4
microphone٢١:٥٧ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢میکروفونگزارش
14 | 1
youre so dumb٢١:٤٠ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢خیلی احمقی، خیلی خنگول هستی، خیلی بی عقلی، خیلی نفهمیگزارش
7 | 0
studio٢١:٥٤ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢شرکت فیلم سازیگزارش
30 | 3
damage٢١:٥٠ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢خسارت، خرابی، زیان، ضرر، اسیب، خدشه، خلل، خسران، گزنده، خسارت وارد کردن، ضایع کردن، عیب دار کردن، خسارت زدن، خسارت رساندن، زیان زدن، معیوب کردن، لطمه ... گزارش
212 | 9
so and so٢١:٤٧ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢فلون فلون شده نوعی فحش یا دشنامگزارش
9 | 1
how is it going٢١:٤١ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢حالت چطوره؟خوبی؟گزارش
60 | 3
have a lot in common٢١:٤١ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢با هم شباهت داشتن پیدا کردن نقاط مشترک در همدیگرگزارش
18 | 0
woe betide٢١:٤٠ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢عجله نکن. . .گزارش
0 | 5
in a pigs eye٢١:٤٠ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢آره جون عمت، مسخره گرفتنگزارش
9 | 1
autograph٢١:٣٦ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢دستخط خود، خط یا امضای خود شخص، دستخط نوشتن، توشیح کردن، از روی دستخطی رونویسی کردنگزارش
32 | 5
signature٢١:٣٤ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢امضا، امضا کردن، پارافگزارش
39 | 1
handwriting٢١:٣٣ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢دست خط، هر فرد دست خطی داردگزارش
7 | 1
rate٢١:٢٥ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢میزان، روش، نرخ، درچند، سرعت، شمردن، نرخ بستن بر چیزی، بها گذاشتن بر، ارزیابی کردن، سنجیدن، بر اورد کردنگزارش
92 | 7
in a moment٢٠:٣٧ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢in only a small amount of timeگزارش
0 | 1
give up on٢٠:٣٧ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢دست کشیدن از،گزارش
12 | 1
hydrophobic tails٢٠:٣٩ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢دم های ابگریزگزارش
0 | 0
hell٢٠:٣٨ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢دوزخ، جهنمگزارش
28 | 1
مبینا٢٠:٣٧ - ١٣٩٧/٠٦/٠٢نامی قرآنی و به معنی روشن ببخشید شما در مورد اقا متین و امیرعلی چی گفتین اگه میخواین تصمیمی بگیرین من کمکتون میکنم فقط برام توضیح بدین ممنونگزارش
87 | 4

فهرست جمله های ترجمه شده