where

/ˈwer//weə/

معنی: هر کجا، اینجا، از کجا، چه جا، کجا، جایی که، در کجا، در جایی که، در کدام محل، در کدام قسمت، در چه موقعیتی، از چه منبعی
معانی دیگر: کو، در چه وضعی، از چه نظر، در چه مورد، در آنجا، آنجایی که، آنجاست که، محلی که، که در آن، که آنجا، هر جا، به جایی که، به آنجا که، به آن محل که، (عامیانه) که، مکان، به کجا، به کدام محل، (عامیانه) رجوع شود به: whereas

بررسی کلمه

قید ( adverb )
(1) تعریف: at, in, or to what location.

- Where are you headed?
[ترجمه A.A] عازم کجا هستی / کجا داری میری
|
[ترجمه m.a.a] توکجا میری
|
[ترجمه گوگل] به کجا می روید؟
[ترجمه ترگمان] کجا میری؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: in what position.

- Where does the candidate stand on the issues?
[ترجمه گوگل] کاندیدا در مورد مسائل کجا ایستاده است؟
[ترجمه ترگمان] کاندیدا در کجای این مسائل قرار دارد؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: toward what end; in what way.

- Where are your thoughts aimed?
[ترجمه گوگل] افکار شما به کجا هدف می گیرند؟
[ترجمه ترگمان] افکارتان را از کجا می دانید؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: from what source, location, or origin.

- Where did you get that crazy idea?
[ترجمه گوگل] این ایده دیوانه وار را از کجا آوردی؟
[ترجمه ترگمان] این فکر احمقانه رو از کجا آوردی؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
حرف ربط ( conjunction )
(1) تعریف: at, in, or to what point or place.

- Do you know where he went?
[ترجمه Kamyar] تو کجا رفتی ؟ من رفتم به یونان
|
[ترجمه گوگل] میدونی کجا رفت؟
[ترجمه ترگمان] میدونی کجا رفته؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(2) تعریف: in or at the point or place.

- He sees the ball where it landed.
[ترجمه سید محمود خضوعی] او میبیند که توپ کجا به زمین خورد
|
[ترجمه گوگل] او توپ را در جایی که فرود آمده می بیند
[ترجمه ترگمان] او توپ را می بیند که در آن فرود آمده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(3) تعریف: to whatever place or situation; wherever.

- She will follow where he leads.
[ترجمه گوگل] او به جایی که او هدایت می کند دنبال خواهد کرد
[ترجمه ترگمان] اون به جایی که اون سرنخ پیدا میکنه، میره
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(4) تعریف: in the event.

- Where you are not sure, it is better to say nothing.
[ترجمه گوگل] جایی که مطمئن نیستید بهتر است چیزی نگویید
[ترجمه ترگمان] جایی که شما مطمئن نیستید، بهتر است چیزی نگویم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

(5) تعریف: at which place.

- She walked to the far corner, where she paused and waited.
[ترجمه گوگل] به گوشه ای دور رفت، جایی که مکث کرد و منتظر ماند
[ترجمه ترگمان] به گوشه دوری رفت، جایی که او مکث کرد و منتظر ماند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
ضمیر ( pronoun )
• : تعریف: what place.

- Where does the new student come from?
[ترجمه مریم] از کجا اومده دانش اموز جدید
|
[ترجمه گوگل] دانشجوی جدید از کجا می آید؟
[ترجمه ترگمان] دانش آموز جدید از کجا اومده؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
اسم ( noun )
• : تعریف: the place or situation in which something happens.

- We are learning the wheres and hows of baseball.
[ترجمه گوگل] ما در حال یادگیری مکان و چگونگی بیسبال هستیم
[ترجمه ترگمان] داریم یاد می گیریم که کجا و چطور بیسبال
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

1. where did you get your information?
اطلاعات خود را از کجا به دست آوردید؟

2. where did you go?
کجا رفتی ؟

3. where did you hide my book, you mischief?
آی بدجنس ! کتابم را کجا قایم کردی ؟

4. where did you put that darned book?
آن کتاب لعنتی را کجا گذاشتی ؟

5. where did you put that fucker?
آن چیز لعنتی را کجا گذاشتی ؟

6. where did you put that thingumajig?
اون چیز رو کجا گذاشتی ؟

7. where did you put the book?
کتاب رو کجا گذاشتی ؟

8. where did you put those confounded keys
اون کلیدهای لعنتی را کجا گذاشتی ؟

9. where do you come from?
از کجا می آیی ؟

10. where do you do your banking?
کارهای بانکی خود را کجا انجام می دهید؟

11. where do you get the idea that she is in love?
از کجا حدس می زنی که او عاشق است ؟

12. where do you plan to go tomorrow?
فردا در نظر داری کجا بروی ؟

13. where does it hurt?
کجا (کجایت) درد می کند؟

14. where in the world does it grow?
در کجای عالم (این گیاه) رشد می کند؟

15. where in thunder is asghar?
اصغر کدام گوری رفته است ؟

16. where is all this discussion leading?
همه ی این جر و بحث ها به کجا منتهی خواهد شد؟

17. where is she to blame?
در چه مورد تقصیر از اوست ؟

18. where is that bloody key?
آن کلید لعنتی کجاست ؟

19. where is the mate to this glove?
لنگه ی این دستکش کجاست ؟

20. where is the rest of the money?
بقیه ی پول کجاست ؟

21. where justice reigns strife seldom enters
آنجا که عدالت حاکم است کشمکش به ندرت راه می یابد.

22. where the dickens had you gone to?
کدام گور رفته بودی ؟

23. where the hell is his house?
خانه اش در کدام خراب شده ای است ؟

24. where there is love there is hope
هر جا عشق هست امید (هم) وجود دارد.

25. where there is seldom heard a discouraging word
جایی که در آن حرف یاس آور به ندرت شنیده می شود

26. where there is seldom heard a discouraging word . . .
در جایی که کمتر حرف مایوس کننده شنیده می شود . . .

27. where there's a will there's a way
هر کجا که اراده باشد راه حل هم هست.

28. where there's smoke there's fire
هیچ دودی بی آتش نیست.

29. where were you educated?
شما کجا تحصیل کردید؟

30. where will we be if we lose?
اگر ببازیم وضعمان چه خواهد شد؟

31. where (when, whenever, or wherever) possible
هر کجا (هرموقع) که ممکن باشد

32. where one lives
(خودمانی) در جای حساس و آسیب پذیر

33. where the shoe pinches
محلی که کفش پا را می زند،(مجازی) منبع گرفتاری یا صدمه یا دردسر

34. where there's a will, there's a way
اراده ی قوی راه ها را باز می کند،خواستن توانستن است

35. where there's life, there's hope
تا جان در بدن هست امید هم هست،تا زنده هستی امیدوار باش

36. where there's smoke, there's fire
هر جا آتش باشد دود هم هست،تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها

37. . . . where shall we find the fragrance of the rose; in the rose water
. . . بوی گل از چه بجوییم از گلاب

38. europe, where several languages jostle each other
اروپا که در آن چندین زبان با هم سایش دارند.

39. go where you please
هر کجا دلت می خواهد برو.

40. home's where one's heart is
میهن جایی است که قلب انسان آنجاست.

41. honey, where did you put the book?
کتاب را کجا گذاشتی عزیزم ؟

42. shucks! where is my wallet?
وای ! کیف پولم چی شد؟

43. there, where the roads meet
در آنجایی که راه ها به هم می رسند

44. a cafe where local intelligentsia gathered
کافه ای که روشنفکران محلی در آن گرد می آمدند.

45. a place where poets are nurtured
محلی که در آن شعرا را تربیت می کنند

46. a place where three roads converge
محلی که در آن سه راه با هم تلاقی می کنند

47. a street where many of the nobility reside
خیابانی که بسیاری از اشراف در آن زندگی می کنند.

48. home is where your heart is
وطن آنجاست که قلبت قرار دارد.

49. i know where hassan is
من می دانم حسن کجاست.

50. i see where the prices are going up
می بینم که قیمت ها دارند بالا می روند.

51. i'll go where i choose
هر جا دلم بخواهد می روم.

52. the church where he ministered for several years
کلیسایی که در آن سال ها خدمت می کرد.

53. the place where the three main arteries of south tehran meet
جایی که سه شاهراه اصلی جنوب تهران به هم می رسند

54. the school where he teaches
مدرسه ای که در آن درس می دهد

55. the street where fishmongers ply their business
خیابانی که در آن ماهی فروشان کسب و کار می کنند.

56. they met where the road forks
آنها سر دوراهی جاده با هم ملاقات کردند.

57. this is where i must say goodbye
اینجا محلی است که من باید خداحافظی کنم.

58. this is where several roads join
اینجا محلی است که چندین جاده با هم تلاقی می کنند.

59. this is where ship passengers embark or disembark
اینجا محلی است که در آن مسافران کشتی سوار یا پیاده می شوند.

60. a beautiful spot where one could commune with nature
مکانی زیبا که در آن یگانگی با طبیعت میسر بود.

61. a dinner party where everyone unbends and has a good time
مهمانی شام که در آن همه می آسایند و خوش هستند

62. a peaceful corner where i can read without being disturbed
گوشه ی دنجی که می توانم در آن بدون مزاحمت به قرائت بپردازم

63. a political meeting where passions ran high
یک جلسه ی سیاسی که در آن شور و هیجان فراوانی حکمفرما بود.

64. a rough society where the government violates the rights of the people
جامعه ی پرخشونتی که دولت آن حقوق مردم را زیر پا می گذارد

65. hitler didn't know where the allies would hit
هیتلر نمی دانست متفقین از کجا حمله خواهند کرد.

66. is it known where they went?
آیا معلوم است کجا رفتند؟

67. o, dash it! where did i put the knife!
اه - این چاقوی لعنتی را کجا گذاشتم !

68. only mehri knows where the key is
فقط مهری می داند کلید کجاست.

69. she never goes where she is not invited
او هرگز به جایی که دعوت نشده است نمی رود.

70. the exact site where the murder took place
درست همان جایی که قتل اتفاق افتاد

مترادف ها

هر کجا (قید)
anywhere, where

اینجا (قید)
where, here, hither

از کجا (قید)
where, whence

چه جا (قید)
where, whence

کجا (قید)
where, whither

جایی که (قید)
where, wherever

در کجا (قید)
where

در جایی که (قید)
where, wherein

در کدام محل (قید)
where

در کدام قسمت (قید)
where

در چه موقعیتی (قید)
where

از چه منبعی (قید)
where

تخصصی

[ریاضیات] در کجا، کی

انگلیسی به انگلیسی

• location; place in which something occurs
in what location; how; to what location?; from what location
in which place; in that place which; at which point
in what location; in the place which; at the time of; if; to what location; at the location which
you use where to ask questions about the place something is in, or is coming from or going to.
you also use where to specify or refer to the place in which something is situated or happens.
you also use where when you are referring to or asking about a situation, a stage in something, or an aspect of something.
where is used to introduce a clause which contrasts with what is said in the main clause.

پیشنهاد کاربران

کجا، کجایی
مثال: Do you know where my keys are?
آیا می دانید کلیدهای من کجا هستند؟
*آموزش زبانهای انگلیسی، ترکی استانبولی و اسپانیایی
کجا، جایی که، که
Where did you go on vacation?
شما تعطیلات را کجا گذراندید؟
یکی از معانیش در صورتی که، وقتی که، در مواردی که هستش که از این جهت مترادف با in the event هستش.
!!Where you are not sure, please suck it up
در صورتی که مطمئن نیستی، لطفا دهنتو ببند
Where the manufacturer has not specified some vital points, we have to search some tips via internet
...
[مشاهده متن کامل]

در مواردی که سازنده برخی از نکات حیاتی را مشخص نکرده، مجبوریم از طریق اینترنت برخی نکات را جستجو کنیم.

به طوری که، به نحوی که، به این ترتیب که، که در آن
❗️پنج معنی داره:
۱. کجا
۲. که در آن
۳. جاییکه
۴. ( جایی ) که
۵. هرجا که
همینا ۹۹ درصد موقعیتارو کاور میکنه.
کج
که در آن
کندر
کندر آنجا
که در آنجا
که
در چه موضعی
در کدام وضعیت
در جاییکه ، در محلی که
به این صورت که . . .
معنی
where
کجا هستش
که سوالیه
where is your bed
تختت ( کجا ) ست
در اول پاراگراف داخل متن های دارای فرمول و نماد به معنی "در اینجا" میباشد.
قید where به معنای کجا
معادل قید where در فارسی کجا است. زمانیکه بخواهیم محل، مکان و یا موقعیت چیزی یا کسی را بطور مستقیم و یا غیر مستقیم بپرسیم، از این قید پرسشی استفاده می کنیم. برای مثال:
?where do you live ( شما کجا زندگی می کنید؟ )
...
[مشاهده متن کامل]

?where did you put my umbrella ( چتر من را کجا گذاشته ای؟ )
حرف ربط where به معنای ( به جایی ) که
زمانیکه که بخواهیم به مکان و یا محل اتفاق چیزی یا عملی اشاره کنیم از حرف ربط where به معنای ( به جایی ) که یا جایی که استفاده می کنیم. مثال:
. the birds travel where it is warm ( پرندگان به جایی که گرم باشد، کوچ می کنند. )
. we then went to paris, where we lived for six years ( سپس به پاریس رفتیم، جایی که شش سال ( در آنجا ) زندگی کردیم. )
گاهی اوقات این حرف ربط به معنای کجا نیز است. برای مثال:
. i've forgotten where i was in this book ( فراموش کردم کجای این کتاب بودم [تا کجای این کتاب را خواندم]. )
منبع: سایت بیاموز

Where's
در کجا
کجا، در چه مکانی، در چه موقعیتی
چنانچه
چنان که
وضعیتی که
در شرایطی که
کجـا؟
وقتیی سوالموون در رابطه با مکان هســـت: )
که در آنجا، که در آن
جایی که
همون کجا بیشتر معنی میده
کجا
در صورتی که؛جا و مکان
( عامیانه ) که
به صورتی که
کجا . کی درسته
از کجا
کجا جایی. در کجا. در چه جایی. چه مکانی. مکان
کجا، جایی که
مشاهده ادامه پیشنهادها (١٠ از ٣٢)

بپرس