nebulae

پیشنهاد کاربران

nebulae یا سحابی ها ابرهایی حجیمی از غبار، گاز هلیوم و هیدروژن، و پلاسم.
هلیوممـ & هیدروژن
nebula: سحابی
nebulae: سحابی ها
( nebulae جمع nebula است )
مشاهده پیشنهاد های امروز

معنی یا پیشنهاد شما