shiva_sisi‌

shiva_sisi‌ ➷iŋ tɦε ŋamε σƒ crεatεr σƒ ℓσvε √
━━━━━━❥✿❥━━━━━━
آدمی که روزهاست در انتظار تو مانده
بی کس نیست!
دور و برش پر است از آدم هایی، که شاید خیلی بهتر از تو راه و رسم عاشقی را بلد باشند
منتظرت مانده چون وفادار است
وفادار به آدمی، که با تمام خوب و بدش
روزی انتخاب دلش بوده…!
نمیدانم اسمش چیست
شجاعت…
یا حماقت…
اما بعضی ها عجیب، به انتخاب های دلشان پایبندند…tࣹࣸ꙰҈꙰҈꙰҈꙰❰̶ུࣹࣸ͟͞꙰҈҈҈꙰҈꙰ࣹ🔥 ࣹࣸ꙰҈꙰҈꙰҈꙰̶ུࣹࣸ͟͞꙰҈҈❱ུࣹࣸꪲ꙰҈꙰҈꙰҈꙰҈꙰꙰̸̸̷̶͟͞⟦
‎ ‎ ‎ ‎ ━━━━━━❥✿❥━━━━
مَعرِفَـت دآشتیحـ🚶 🖤
تَنهآممـ نِمیذآشتیحـ😒 🖤
هِی قَهـر و هِـی آشتیحـ😏 🖤
دیگِحـ شورِش دراومـد😐 🖤
تـو دِلِـت چیحـ هَـس؟🥀 🖤
آیَندَموونـ چیـ پَـس؟🙇 🖤
یِهو بِهَممـ زَدیحـ از قَـصد🌚 🖤
عآخِحــ دِلِـت میومَـد😞 🖤

. . . . .

ببیـن تـا پـر شدممـ از نآ امیدییـ، غمو از تـو دلممــ
بیرونـ کشیدییـ، دآرممـ دنیآ رو زیبآتـرر میبینممـ، عجـب جآییــ ب دآد مـن رسیدییـ. . !*G OD*


#وَلیی مِنِ حُتًیً بُیِ تْفُاٌوُتْیً هَاِمّمٌ بٌوَیٍ دْوٌسُتٌ دَاّشِتْنًشِوّ رٌوّ مّیًدْاْدٍ عٌاّقَاًیّ قًاّضِیّ. . !🌚 🖤


** تَِوَِ هَِمَِوَِنَِیَِ کَِهَِ اَِگَِهَِ اَِزَِمَِ بَِپَِرَِسَِنَِ
َِاَِمَِنَِیَِتَِ یَِعَِنَِیَِ چَِیَِ!َِ؟َِ
َِمَِیَِگَِمَِ آَِغَِوَِشَِشَِ: ) 🙊 sɦ🖤


( :A_Tomboy_& _ A_Novelist _girl#
❤perspolisii#
( :#

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهgrade٢٠:٤١ - ١٣٩٧/٠٧/١٥ One of the levels in the school is called aگزارش
117 | 4
grade٢٠:٤١ - ١٣٩٧/٠٧/١٥مقطع تحصیلیگزارش
64 | 4
elementary٢٠:٣٣ - ١٣٩٧/٠٧/١٥concerning the first and easiest part of a subjectگزارش
62 | 4
elementary٢٠:٣٠ - ١٣٩٧/٠٧/١٥ابتداییگزارش
78 | 3
meet the needs of٢٠:٢٢ - ١٣٩٧/٠٧/١٥نیاز کسی یا چیزی را بر طرف کردن تامیین کردن نیاز😊گزارش
97 | 2
meet the needs of٢٠:٢١ - ١٣٩٧/٠٧/١٥به تحقق پیوستن ارزوگزارش
53 | 5
orchestra٢٠:١٤ - ١٣٩٧/٠٧/١٥ارکستگزارش
87 | 7
chorus١٩:٥٧ - ١٣٩٧/٠٧/١٥A chorus is a large group of people singing togetherگزارش
156 | 4
performance١٩:٤٥ - ١٣٩٧/٠٧/١٥ Singing, acting, or dancing in front of people is called performance گزارش
255 | 4
confettie١٩:٢٩ - ١٣٩٧/٠٧/١٥دندانیگزارش
0 | 0
حلما١٩:٣٨ - ١٣٩٧/٠٧/١٥دوستان با کسره و بدون کسره فرقی نداره و در ثبت احوال هم با نظر والدین هستش البته بهشون یاداوری کنین ک بزارن یا نزارن البته فکر کنم بشه؟!😕😕😕گزارش
41 | 2
hard of hearing١٩:٣٥ - ١٣٩٧/٠٧/١٥سنگین کم شنوا سخت شنوا کسی که صدارا ب سختی یا بسیار کم میشنود👍👍گزارش
122 | 3
unusual١٩:٣٤ - ١٣٩٧/٠٧/١٥غیر عادی فرا طبیعی عجیب مختلف غیر عادی خارق العاده تضاد عادت 😞😞😞گزارش
129 | 1
fulfillment١٩:٣٠ - ١٣٩٧/٠٧/١٥انجام تکمیل اجراگزارش
7 | 1
marine animaks١٩:٢٩ - ١٣٩٧/٠٧/١٥حیواناتی ک در دریا زندگی میکنند حیوانات دریای مانند ماهی و کوسه و. . .گزارش
0 | 0
تنور١٩:٢٨ - ١٣٩٧/٠٧/١٥اجاق اتشدان کورهگزارش
12 | 1
stay relevant١٩:٢٧ - ١٣٩٧/٠٧/١٥بازاریابیگزارش
0 | 1
drum٠٠:٢٨ - ١٣٩٧/٠٧/٠٩A hollow musical instrument with plastic or skin stretched across it round frameگزارش
113 | 5
concert٢٢:٥٠ - ١٣٩٧/٠٧/٠٨اجرای زنده خوانندهگزارش
46 | 4
lift٢٢:٢٨ - ١٣٩٧/٠٧/٠٨Hold up Move upگزارش
99 | 4
exaggerate١٧:٣٦ - ١٣٩٧/٠٦/١٨به قول معروف نمکش رو زیاد کردن، بزرگ کردن بیش از حدگزارش
64 | 1
خان ابدال١٧:٣٣ - ١٣٩٧/٠٦/١٨بزرگ مردانگزارش
0 | 1
beleaguered١٧:٣٦ - ١٣٩٧/٠٦/١٨محاصره کردنگزارش
0 | 1
زهره١٧:٣٣ - ١٣٩٧/٠٦/١٨نهایت زیباییگزارش
99 | 2
existence of love١٧:١٧ - ١٣٩٧/٠٦/١٨تلاش برای رسیدن به عشقی کع ارزش داردگزارش
5 | 1
نیلا١٧:١٨ - ١٣٩٧/٠٦/١٨رود نیلگزارش
110 | 5
رای١٧:١٧ - ١٣٩٧/٠٦/١٨اعتقاد، تدبیرگزارش
9 | 1
flu٢٣:١٦ - ١٣٩٧/٠٦/١٣سرماخوردگی شدید گزارش
71 | 6
کس٢٢:٥٣ - ١٣٩٧/٠٦/١٣تو همه چیزمی کَس و کارگزارش
324 | 33
upset٢٢:٤٩ - ١٣٩٧/٠٦/١٣واژگونی، شکست غیر منتظره، نژند، ناراحت، اشفته، اشفته کردن، اشفتن، مضطرب کردن، بر گرداندن، واژگون کردن، چپه کردنگزارش
67 | 7
annoy٢٢:٤٧ - ١٣٩٧/٠٦/١٣تحریک کردن، ازردن، خشمگین کردن، رنجاندن، عذاب دادن، دلخور کردن، اذیت کردن، بستوه اوردن، مزاحم شدن، عاجز کردن، عصبانی کردنگزارش
39 | 3
feed٢٢:٤٥ - ١٣٩٧/٠٦/١٣خورد، خورش، علوفه، خوراک، خوراندن، قورت دادن، غذا دادن، چراندن، تغذیه کردن، خواربار تامین کردن، پروردن، سیر کردن، خوردن، جلو بردن، طعمه کردن، خوراک د ... گزارش
92 | 6
crazy٢١:١٨ - ١٣٩٧/٠٦/١٣مجنون، مجنون، دیوانه، شوریده، شکاف دار، خیلیگزارش
37 | 4
decrepit٢٠:٥٤ - ١٣٩٧/٠٦/١٣ضعیف و ناتوان، سالخورده و فرتوت، خیلی پیر، کسی یا چیزی که سالهای زیادی است وجود داردگزارش
9 | 1
نشان از قامت رعناته بینم٢٠:٤٩ - ١٣٩٧/٠٦/١٣یعنی الهی، چون توحاضری چه جویم وچون توناظری چه گویم به قول باباطاهربه دریا بنگرم دریاته بینم به صحرابنگرم صحراته بینم؛به هرجابنگرم کوه و درودشت نشان ... گزارش
5 | 1
lead٢٠:٤٧ - ١٣٩٧/٠٦/١٣اهنمایی، سبقت، رهبری، تقدم، سر پوش، مدرک، هدایت، راه آب، سرب، شاقول گلوله، پیش افت، سرب دار، رنگ سربی، بردن، سوق دادن، رهبری کردن، سرب پوش کردن، با س ... گزارش
32 | 7
liability٢٠:٤٦ - ١٣٩٧/٠٦/١٣مسئولیت، دین، استعداد، فرض، شمول، بدهی، بدهکاریگزارش
23 | 1
governance٢٠:٤٥ - ١٣٩٧/٠٦/١٣حکومت، طرز حکومت، حدود و چگونگی حکومت، طرز اداره کردن، فرمانبرداری، حکمرانی، اختیارداری، نظارت the way that organizations or countries are managed at ... گزارش
9 | 0
also٢٠:٤٤ - ١٣٩٧/٠٦/١٣نیز، بعلاوه، همچنین، و همچنین، و نیز، همینطور، گذشته از این ما اینجا نیومدیم کره ای یاد بگیریماااا شما برو تو کره ای بنویس خواهشاگزارش
184 | 13
also٢٠:٤٣ - ١٣٩٧/٠٦/١٣نیز، بعلاوه، همچنین، و همچنین، و نیز، همینطور، گذشته از اینگزارش
87 | 4
star trek١٩:٣٧ - ١٣٩٧/٠٦/٠٩science - fiction television programگزارش
16 | 1
decayed١٩:٣٨ - ١٣٩٧/٠٦/٠٩تجزیه کردن، فاسد شدنگزارش
0 | 0
live out١٩:٣٧ - ١٣٩٧/٠٦/٠٩تا آخر ( چیزی ) دوام آوردن، تا پایان چیزی زنده بودنگزارش
2 | 1
لاتاری١٩:٣٥ - ١٣٩٧/٠٦/٠٩سنجش اقبال، امتحان کردن شانس، بخت ازمایی، شانس، سرنوشت، شانسی، قرعه کشی، قمارگزارش
34 | 3
recruitment١٩:٣٤ - ١٣٩٧/٠٦/٠٩استخدام، سرباز گیریگزارش
16 | 1
vbe١٩:٣٣ - ١٣٩٧/٠٦/٠٩مخففvisual basic exelگزارش
0 | 0
total herbicide١٩:٣٢ - ١٣٩٧/٠٦/٠٩چیزی که علف میکشد یا میبلعدگزارش
0 | 0
crazy١٩:١٨ - ١٣٩٧/٠٦/٠٩You're crazy to go out in this weather. شما دیوانه هستید در این آب و هوا بیرون بیاییدگزارش
53 | 3
grow up١٨:٤٣ - ١٣٩٧/٠٦/٠٩means change from a child to an adult Roshd kardan Bozorg shodan Ghad keshidanگزارش
51 | 5
spend١٨:٢٨ - ١٣٩٧/٠٦/٠٩صرف کردن، خرج کردن، تمام شدن، صرف شدن، سودنگزارش
117 | 7

فهرست جمله های ترجمه شده